Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național – modificări (Norma ASF nr. 3/2021)

23 feb. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 95

Actul modificat

Actul modificator

Modificări

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național

(M. Of. nr. 978 și 978 bis din 30 decembrie 2015; cu modif. ult.)

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 3/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național

(M. Of. nr. 179 din 22 februarie 2021)

– modifică: art. 6, art. 11 lit. b), art. 22 alin. (1) lit. e), art. 43 alin. (4) lit. d) pct. (i)-(ii);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– abrogă: art. 39-41, art. 43 alin. (12) lit. a), anexele nr. 31-32.

 

 

În M. Of. nr. 179 din 22 februarie 2021 s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 3/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național.

 

Art. 6 din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național (modificat prin Norma ASF nr. 3/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„Art. 6

Modificările mandatelor

Membrii conducerii solicită aprobarea A.S.F. și depun declarații actualizate, corespunzătoare noilor poziții, în conformitate cu normele privind autorizarea și monitorizarea funcționării societăților de asigurare și/sau reasigurare, însoțite, dacă este cazul, de documente actualizate, în situația în care:

a) primesc un mandat pentru o altă funcție în cadrul aceluiași asigurător sau la un alt asigurător;

b) primesc prelungire de mandat;

c) sunt nominalizați pentru un nou mandat sau să își continue mandatul la:

(i) asigurătorul rezultat în urma fuziunii dintre doi sau mai mulți asigurători;

(ii) asigurătorul rezultat în urma divizării unui asigurător”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6 – Alte prevederi specifice privind membrii conducerii

(1) În cazul în care în perioada unui mandat, organul statutar competent decide schimbarea poziției membrilor conducerii, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului, asigurătorii transmit A.S.F., în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului, copia certificată a certificatului de înregistrare cu mențiunile corespunzătoare modificărilor de act constitutiv sau, după caz, de statut; în acest caz nu este necesară aprobarea A.S.F.(2) A.S.F. poate solicita asigurătorilor informații și/sau documente suplimentare, dacă este cazul, cu privire la decizia prevăzută la alin. (1)”.

 

Art. 11 lit. b) din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național (modificat prin Norma ASF nr. 3/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 11, lit. b) prevedea:

„A.S.F. aprobă proiectul de fuziune al asigurătorilor, dacă se îndeplinesc cumulativ cel puțin următoarele condiții:

(…)

b) asigurătorul rezultat deține coeficientul de lichiditate în conformitate cu prezenta normă;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 11, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„A.S.F. aprobă proiectul de fuziune al asigurătorilor, dacă se îndeplinesc cumulativ cel puțin următoarele condiții:

(…)

b) asigurătorul rezultat respectă prevederile privind indicatorul de lichiditate prevăzute de Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 21/2016, care i se aplică în mod corespunzător;”.

 

Art. 22 alin. (1) lit. e) din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național (modificat prin Norma ASF nr. 3/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 22 alin. (1), lit. e) prevedea:

„(1) Asigurătorii mențin în permanență următoarele:

(…)

e) coeficientul de lichiditate cel puțin la nivelul minim prevăzut de prezenta normă”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Asigurătorii mențin în permanență următoarele:

(…)

e) indicatorul de lichiditate prevăzut de Norma nr. 21/2016, prevederile privind acest indicator cuprinse în aceasta aplicându-i-se în mod corespunzător”.

 

Art. 39-41 din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național (abrogat prin Norma ASF nr. 3/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 39-41 prevedeau:

„Art. 39

Prevederi generale

(1) Coeficientul de lichiditate prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. e) reprezintă raportul dintre activele lichide și obligațiile pe termen scurt ale asigurătorilor față de contractanți.

(2) Asigurătorii compoziți determină coeficientul de lichiditate separat pentru activitatea de asigurări generale, respectiv pentru activitatea de asigurări de viață, cu respectarea prevederilor art. 174 alin. (2) din Legea nr. 237/2015.

(3) Asigurătorii dețin permanent un coeficient de lichiditate de cel puțin 1, atât pentru activitatea de asigurări generale, cât și pentru cea de asigurări de viață.

(4) Asigurătorii aduc la cunoștința A.S.F., în orice moment, diminuarea valorii coeficientului de lichiditate sub limita minimă prevăzută la alin. (3), cu prezentarea concomitentă a cauzelor care au condus la această situație; în termen de 7 zile calendaristice de la data acestei comunicări, conducerea asigurătorilor prezintă A.S.F. un plan de măsuri pe termen scurt în vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (3).

Art. 40

Active lichide

(1) Activele lichide prevăzute la art. 39 alin. (1) sunt:

a) titlurile de stat și obligațiunile emise de autoritățile administrației publice locale;

b) depozitele bancare;

c) disponibilitățile în conturi curente și casierie;

d) valorile mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, în următoarele condiții:

(i) în limita a 5% din totalul valorilor mobiliare emise de aceeași entitate;

(ii) în calculul activelor lichide obligațiunile vor fi ponderate cu un coeficient de 0,75;

(iii) în calculul activelor lichide acțiunile vor fi ponderate cu un coeficient de 0,50;

e) unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții, ponderate cu un coeficient de 0,90, în limita a maximum 20% din activul net pentru fiecare fond.

(2) Activele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) vor fi luate în calcul în limita a 50% din totalul activelor lichide.

(3) În calculul coeficientului de lichiditate, activele menționate la alin. (1) se evaluează la valoarea de piață.

(4) Activele grevate de sarcini nu sunt luate în considerare la calculul coeficientului de lichiditate.

Art. 41

Obligațiile pe termen scurt

(1) Obligațiile pe termen scurt ale asigurătorilor față de asigurați prevăzute la art. 39 alin. (1) sunt reprezentate de rezerva de daune netă, la care se adaugă 50% din partea cedată reasigurătorilor din rezerva brută de daune.

(2) Suplimentar celor prevăzute la alin. (1), pentru activitatea de asigurări de viață obligațiile pe termen scurt includ și următoarele:

a) 0,5% din sumele asigurate, în cazul asigurărilor de deces;

b) maximum dintre 0,5% din sumele asigurate și 10% din valorile de răscumpărare, în cazul asigurărilor care acoperă riscul de deces și la care este garantată o valoare de răscumpărare;

c) 10% din valorile de răscumpărare, în cazul asigurărilor care nu acoperă riscul de deces și la care este garantată o valoare de răscumpărare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 39-41 se abrogă.

 

Art. 43 alin. (4) lit. d) pct. (i)-(ii) din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național (modificat prin Norma ASF nr. 3/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 43 alin. (4) lit. d), pct. (i)-(ii) prevedeau:

„(4) Raportările cantitative periodice corespund datelor înregistrate în evidențele tehnico-operative și contabile ale societăților și sunt următoarele:

(…)

d) raportări lunare:

(i) determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 31;

(ii) determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 32;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 43 alin. (4) lit. d), pct. (i)-(ii) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Raportările cantitative periodice corespund datelor înregistrate în evidențele tehnico-operative și contabile ale societăților și sunt următoarele:

(…)

(i) determinarea indicatorului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută de Norma nr. 21/2016;

(ii) determinarea indicatorului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viață, în forma prevăzută de Norma nr. 21/2016;”.

 

Art. 43 alin. (12) lit. a) din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național (abrogat prin Norma ASF nr. 3/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 43 alin. (12), lit. a) prevedea:

„(12) Asigurătorii transmit A.S.F., în timpul anului, în orice moment, următoarele informații:

a) diminuarea nivelului coeficientului de lichiditate sub limita minimă prevăzută de prezenta normă;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 43 alin. (12), lit. a) se abrogă.

 

Anexele nr. 31-32 din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național (abrogat prin Norma ASF nr. 3/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 31-32 se abrogă.

 

Alte dispoziții

 

Conform art. II, prevederile art. 6 alin. (1) din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, nu sunt aplicabile persoanelor aprobate de ASF în poziții specifice și aflate în exercitarea mandatului sau persoanelor aflate în proces de aprobare la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme; deciziile emise de A.S.F. de aprobare a persoanelor în poziții specifice în cadrul conducerii, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive a societăților supravegheate conform părților I și II din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, își păstrează valabilitatea.

Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național – modificări (Norma ASF nr. 3/2021) was last modified: februarie 23rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter