Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative (Norma ASF nr. 12/2015)

24 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1770

Despre

  • M. Of. nr. 633 din 20 august 2015
  • Norma ASF nr. 12/2015
  • Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

Actul normativSumar
Norma ASF nr. 12/2015
(M. Of. nr. 633 din 20 august 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative”)
Cap. III („Modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative”)
Cap. IV („Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social”)
Cap. V („Răspunderea juridică”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 633 din 20 august 2015, s-a publicat Norma ASF nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei norme:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectiva normă stabilește prevederi referitoare la proveniența capitalului social subscris și vărsat de către fondatorii/acționarii societății de pensii, de către acționarii societății de administrare a investițiilor și ai societății de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate, precum și la modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative, autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative (M. Of. nr. 470 din 31 mai 2006; cu modif. și compl. ult.), denumită în continuare Lege.

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că termenii și expresiile utilizate în respectiva normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Lege, la art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; cu modif. și compl. ult.) și la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000; cu modif. și compl. ult.).

De asemenea, la alineatul următor, se prevede faptul că prin situații financiare se înțelege bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune.

 

Cap. II („Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative”)

Conform art. 3, societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 20 din Lege.

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurare-reasigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie să aibă alocat din capitalul său social, exclusiv pentru desfășurarea activității de administrare a fondurilor de pensii facultative, un capital social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

(2) Societatea de administrare a investițiilor care intenționează să administreze și fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime legale prevăzute de Lege și de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Societatea de asigurare-reasigurare care intenționează să administreze și fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime legale prevăzute de Lege și de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În vederea autorizării ca administrator de fonduri de pensii facultative, societatea de administrare a investițiilor sau, după caz, societatea de asigurare-reasigurare trebuie să aibă autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, completarea obiectului de activitate, conform legislației specifice.

(5) După obținerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile și cheltuielile privind desfășurarea activității de administrare a investițiilor sau, după caz, de asigurare-reasigurare și activele, pasivele, veniturile și cheltuielile aferente activității de administrare a fondurilor de pensii facultative”.

Potrivit art. 5, în analiza provenienței capitalului social al societății de pensii/administratorului vor fi avute în vedere următoarele:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) proveniența fondurilor care vor fi utilizate ca participație la capitalul social al administratorului;

b) natura activității desfășurate de fondatori/acționari;

c) informații referitoare la activitatea fondatorilor/acționarilor, la tranzacțiile desfășurate de aceștia ori la influența de orice natură la care sunt supuși și care conduc la concluzia că existe posibilitatea ca viitorul administrator să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 2.

Art. 6 stabilește faptul că sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să provină numai din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de alte entități fără personalitate juridică.

Art. 7 prevede faptul că sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:

a) de la persoane juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;

b) din jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și administratorilor;

c) din activități care încalcă prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a), b) și c).

Conform art. 8, pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, administratorul transmite ASF, după caz:

a) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a aportului la capitalul social;

b) declarația pentru participanții la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre participanții la capitalul social al societății de pensii;

c) chestionarul pentru participanții la capitalul social prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia.

 

Cap. III („Modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative”)

Potrivit art. 9, capitalul social al administratorului poate fi modificat doar cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legilor speciale în vigoare.

Art. 10 stabilește faptul că orice modificare a capitalului social al administratorului se va face în prealabil, cu aprobarea ASF

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Administratorul de fonduri de pensii facultative trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcționare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim, prevăzut la art. 4.

(2) Reîntregirea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative se face în termen de maximum 6 luni de la data în care a înregistrat o valoare mai mică decât cea prevăzută de Lege.

(3) În situația în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul va notifica ASF fără întârziere și va proceda la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu prevederile alin. (2)”.

Potrivit art. 12, capitalul social al administratorului trebuie majorat cu 0,2% din valoarea capitalului social minim impus de Lege pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depășește echivalentul în lei a 200 milioane euro, active totale nete ale fondurilor de pensii facultative aflate în administrare.

Art. 13 prevede faptul că sumele destinate participației la majorarea de capital social a administratorului de fonduri de pensii facultative trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Lege și în respectiva normă.

 

Cap. IV („Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social”)

Secț. 1 („Aprobarea cererii pentru modificarea capitalului social”)

Art. 14 are următorul conținut:

„(1) Cererea pentru aprobarea modificării capitalului social și pentru autorizarea modificării actului constitutiv se depune și se înregistrează la ASF de către administratorul de fonduri de pensii facultative.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv actualizat ca urmare a modificării capitalului social, conform prevederilor legale aplicabile, document care va conține inclusiv detalierea alocării capitalului social pe obiecte de activitate;

b) hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care s-a decis modificarea capitalului social;

c) mandatele de reprezentare în Adunarea generală extraordinară pentru acționarii persoane juridice;

d) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, după caz;

e) declarația pentru participanții la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre aceștia, după caz;

f) chestionarul pentru participanții la capitalul social, prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia, după caz;

g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social și calculul raportului dintre activul net și capitalul social, înainte și după modificare”.

Art. 15 prevede la primul alineat faptul că ASF hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare a cererii prevăzute la art. 14 alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

Potrivit alineatului următor, decizia de aprobare a modificării capitalului social și de autorizare a modificării actului constitutiv se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către ASF

Art. 16 stabilește la primul alineat faptul că orice solicitare a ASF de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării ASF, sub sancțiunea respingerii cererii.

Potrivit alineatului următor, în situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative (Norma ASF nr. 12/2015) was last modified: august 24th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter