Noi măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și modificări C. administrativ (O.U.G. nr. 121/2021)

26 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
502 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

 

Ordonanță de urgență (O.U.G.) nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

(M. Of. nr. 1127 din 25 noiembrie 2021)

 

 

Se stabilesc noi măsuri la nivelul administrației publice centrale și se modifică unele acte normative.

 

În M. Of. nr. 1127 din 25 noiembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în respectiva Ordonanță de urgență.

 

Art. 1

(1) Atribuțiile viceprim-miniștrilor, prevăzuți în Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

(2) Cheltuielile necesare desfășurării activității viceprim-ministrului fără portofoliu și a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

Art. 2

(1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior și transmiterea acestei părți către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului care se înființează. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului preia activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din domeniul turismului.

(3) Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru înregistrarea acțiunilor deținute de către statul român în proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului la companiile și societățile din domeniul turismului, pentru aprobarea modificărilor actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(4) Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.

(5) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, la societățile din domeniul turismului se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al ministerului.

(6) Ca urmare a reorganizării prin divizare parțială conform alin. (1), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului își schimbă denumirea în Ministerul Economiei.

(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ajutorul plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, va fi suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (7) este Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

(9) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului preia toate acordurile de finanțare încheiate, cererile de ajutor depuse de aplicanți, cererile de plată, procesele-verbale și documentele emise de Comisia de Film în România, rapoarte de audit, întreaga documentație aferentă Programului privind sprijinirea industriei cinematografice.

(10) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este minister de resort și ordonator principal de credite pentru investiția României la Combinatul Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina până la data înstrăinării acesteia, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor restante de plată ale României aferente împrumutului acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul Agriculturii și Comodity Credit Corporation (CCC), în baza Legii Publice americane nr. 480/1992.

(11) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului preia și personal din cadrul structurilor-suport de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

 

Art. 3

(1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Tineretului și Sportului se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unor părți de patrimoniu prevăzute la alin. (2) și transmiterea acestor părți către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse care se înființează.

(2) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse preia următoarele:

a) de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul familiei și egalității de șanse

și

b) de la Ministerul Tineretului și Sportului preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului.

(3) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (1), Ministerul Muncii și Protecției Sociale își schimbă denumirea în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

(4) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (1), Ministerul Tineretului și Sportului își schimbă denumirea în Ministerul Sportului.

 

Art. 4

(1) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități și transmiterea acestei părți către Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități care se înființează. Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități.

(2) Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, organ de specialitate al administrației publice centrale, se află în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați în condițiile legii.

(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii și solidarității sociale.

(4) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (1), Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții își schimbă denumirea în Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, organ de specialitate al administrației publice centrale care trece în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu păstrarea activității, personalului și patrimoniului aferente programelor din domeniul protecției copilului și adopției.

(5) Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți în condițiile legii.

(6) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.

(7) Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați trece din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

(8) Direcțiile județene de tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul tineretului și transmiterea acestei părți către direcțiile județene de tineret, respectiv Direcția pentru Tineret a Municipiului București, care se înființează. Direcțiile județene de tineret, respectiv Direcția pentru Tineret a Municipiului București preiau activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului.

(9) Direcțiile județene de tineret, respectiv Direcția pentru Tineret a Municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și sunt conduse de un director executiv, numit și eliberat în condițiile legii.

(10) Organizarea și funcționarea, numărul de posturi și atribuțiile direcțiilor județene de tineret, respectiv Direcției pentru Tineret a Municipiului București se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(11) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (8), direcțiile județene de tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București își schimbă denumirea în direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care rămân în subordinea Ministerului Sportului, cu păstrarea activității, programelor, personalului și patrimoniului din domeniul sportului.

 

Art. 7

(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează următoarele structuri:

a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului;

b) aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului;

c) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului;

d) Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terțiar de credite; Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente;

e) Corpul de control al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

f) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; principala atribuție a departamentului este de a pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relațiilor interetnice;

g) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului;

h) Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului;

i) Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

j) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

k) Departamentul pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

l) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, conduse de secretari de stat sau asimilați ai acestora, a căror înființare și/sau funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Statul de funcții al fiecărei structuri fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri.

(4) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și din cadrul structurilor fără personalitate juridică ce funcționează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul structurilor cu personalitate juridică ce funcționează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al conducătorului acestora.

(5) Secretariatul General al Guvernului coordonează gestionarea contribuției financiare acordate României din rezerva de ajustare la Brexit, potrivit Regulamentului (UE) 2021/1.755 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2021 de înființare a rezervei de ajustare la Brexit. Cadrul de implementare a contribuției financiare acordate României din rezerva de ajustare la Brexit se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Art. 10

(1) În anul 2022, până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, finanțarea cheltuielilor ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate se asigură în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat, sau din proiectele de buget ale noilor ordonatori principali de credite, după caz.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condițiile alin. (1), precum și dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și, respectiv, amprentelor ștampilelor, în situația în care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai ministerelor/instituțiilor existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, transmise în acest scop Ministerului Finanțelor.

(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (2) se efectuează plăți de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății din cadrul ministerelor/instituțiilor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022 și până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 8 alin. (2), finanțarea cheltuielilor ministerelor/instituțiilor reorganizate sau nou-înființate se asigură din bugetele noilor ordonatori principali de credite, în condițiile alin. (2) și (3).

(5) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2022 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Art. 14

„În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) «Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului» se înlocuiește cu denumirea «Ministerul Economiei» în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei și «Ministerul Antreprenoriatului și Turismului» în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior;

b) «Ministerul Muncii și Protecției Sociale» se înlocuiește cu denumirea «Ministerul Muncii și Solidarității Sociale» în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul muncii și protecției sociale și «Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse» în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul familiei și egalității de șanse;

c) «Ministerul Tineretului și Sportului» se înlocuiește cu denumirea «Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse» în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului și «Ministerul Sportului» în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului;

d) «Direcțiile județene pentru sport și tineret» se înlocuiește cu denumirea «direcțiile județene pentru tineret», respectiv «Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București» se înlocuiește cu denumirea «Direcția pentru Tineret a Municipiului București», în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului;

e) «Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții» se înlocuiește cu denumirea «Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției” în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecției copilului și adopției și «Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități» în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități.”

 

Totodată, art. 13 menționează faptul că, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ […] se modifică și se completează după cum urmează:

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019; cu modif. și compl. ult.)

 

Ordonanță de urgență (O.U.G.) nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 1127 din 25 noiembrie 2021)

– modifică: art. 22 alin. (1) și (4), art. 251 alin. (2^3);

– introduce: art. 21 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (2^1).

 

Art. 22 alin. (1) și (4)

Vechea reglementare

„(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(…)

(4) Personalului din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, cu excepția demnitarilor sau persoanelor asimilate acestora, i se aplică prevederile părții a VI-a titlul III capitolul II Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor și aleșilor locali și la Cancelaria Prefectului.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(…)

(4) Personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului este format din personal contractual și funcționari publici.

 

Art. 251 alin. (2^3)

Vechea reglementare

„(2^3) Prin excepție de la prevederile alin. (21) lit. f), poate fi numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiția ca în termen de maximum 1 an de la data emiterii actului de numire în funcție să absolve un astfel de program.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 251 alin. (2^3) se modifică și va avea următorul conținut:

(2^3) Prin excepție de la prevederile alin. (21) lit. f), poate fi numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiția ca în termen de maximum 2 ani de la data emiterii actului de numire în funcție să absolve un astfel de program.

 

Art. 21 alin. (2) și (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3), cu următorul cuprins:

(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, viceprim-ministrul emite ordine.

(3) În situațiile în care nu își poate îndeplini temporar atribuțiile, viceprim-ministrul poate delega, prin ordin, atribuțiile stabilite prin decizie a prim-ministrului secretarilor de stat sau, după caz, consilierilor de stat din aparatul propriu de lucru.

 

Art. 22 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, șeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Noi măsuri la nivelul administrației publice centrale și modificări C. administrativ (O.U.G. nr. 121/2021) was last modified: noiembrie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter