Noi măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (O.U.G. nr. 197/2020)

20 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 244

În M. Of. nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În continuare, vom expune dispozițiile relevante din conținutul acestui act normativ.

Art. 1

Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) și art. 385 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada instituirii stării de alertă, medicii rezidenți, indiferent de anul pregătirii în rezidențiat, și medicii care exercită profesia cu competențe limitate asigură investigații și tratament pentru pacienții suspecți și confirmați cu COVID-19, în baza Protocolului privind investigațiile și tratamentul diferențiat pe stadii ale bolii COVID-19, aprobat de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, precum și în baza indicațiilor medicilor specialiști/primari în coordonarea cărora își desfășoară activitatea.

Art. 2

Prin derogare de la prevederile art. 386 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de alertă, medicii prevăzuți la art. 1 exercită dreptul de liberă practică și pot elibera bilete de trimitere pentru specialități clinice, bilete de trimitere pentru investigații paraclinice și prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale pacienților suspecți și confirmați cu COVID-19.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Art. 3

Prezentul capitol reglementează unele măsuri privind desfășurarea voluntariatului în sprijinul unităților sanitare și al serviciilor de urgență prespitalicească, denumite în continuare unități beneficiare, de către studenții facultăților de medicină generală din anii 4, 5 și 6, precum și de către studenții din anii 3 și 4 ai facultăților de asistenți medicali, denumiți în continuare studenți voluntari, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii și pentru o perioadă de 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Art. 4

(1) Voluntariatul în sprijinul unităților beneficiare constă în desfășurarea activităților de îngrijiri generale de sănătate și a altor activități de îngrijire, monitorizare și asistare a pacienților, în coordonarea personalului medical din cadrul unităților beneficiare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, studenții voluntari exercită activitățile de îngrijiri generale de sănătate fără titlul profesional de asistent medical generalist.

Art. 5

(1) În scopul identificării studenților prevăzuți la art. 3, instituțiile de învățământ superior care pregătesc personal în domeniul medicinei generale sau al profesiei de asistent medical realizează următoarele activități:

a) aduc la cunoștința studenților proprii posibilitatea de a desfășura voluntariat în sprijinul unităților beneficiare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

b) centralizează lista cu datele de contact ale studenților care doresc să desfășoare voluntariat în sprijinul unităților beneficiare;

c) transmit listele cu datele de contact ale studenților care doresc să desfășoare voluntariat către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.

(2) Repartizarea studenților care doresc să desfășoare voluntariat se realizează prin ordin al Comandantului acțiunii, emis pe baza analizei necesităților realizate la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.

(3) Ordinul de repartizare se comunică unității beneficiare, inspectoratului pentru situații de urgență județean/București-Ilfov pe raza căruia se află unitatea beneficiară, precum și instituției de învățământ superior la care este înmatriculat studentul.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 6

(1) Voluntariatul se desfășoară în baza contractului de voluntariat încheiat între studentul voluntar și inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov pe raza căruia se află unitatea beneficiară și a fișei de voluntariat emise de unitatea beneficiarului.

(2) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, activităților de voluntariat prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare.

Art. 7

(1) Contractul de voluntariat prevăzut la art. 6 alin. (1) cuprinde următoarele:

a) datele de identificare ale părților contractante;

b) datele de identificare ale unității beneficiare, stabilită prin ordinul de repartizare emis de comandantul acțiunii;

c) descrierea generică a activităților pe care urmează să le presteze voluntarul în coordonarea personalului medical din cadrul unității beneficiare;

d) durata contractului, care nu poate fi mai mică de două luni, cu excepția situației prevăzute la alin. (2);

e) drepturile și obligațiile părților;

f) condițiile de reziliere a contractului.

(2) Contractele de voluntariat încheiate potrivit prezentei ordonanțe de urgență încetează de drept la 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

(3) Inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov informează unitatea beneficiară cu privire la încheierea/încetarea contractului de voluntariat.

Art. 8

(1) Fișa de voluntariat prevăzută la art. 6 alin. (1) cuprinde următoarele:

a) datele de identificare ale unității beneficiare, ale coordonatorului desemnat de unitatea beneficiară și ale studentului voluntar;

b) structura din cadrul unității sanitare beneficiare în care se desfășoară voluntariatul;

c) descrierea în detaliu a activităților de îngrijiri generale de sănătate și a altor activități de îngrijire, monitorizare și asistare a pacienților pe care studentul voluntar le va desfășura pe parcursul voluntariatului;

d) organizarea programului pentru desfășurarea activității studentului voluntar.

(2) Programul pentru desfășurarea activității studentului voluntar este stabilit în ture de 8 ore sau de 12 ore, cu un total de minimum 120 de ore pe lună.

(3) Unitățile beneficiare asigură instruirea de bază a studenților voluntari, inclusiv în ceea ce privește măsurile de protecție individuală, și întocmesc fișele de protecție care conțin instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității studenților voluntari, cu respectarea dispozițiilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

(4) Unitatea beneficiară asigură echipamentele de protecție individuală necesare desfășurării activității studenților voluntari.

Art. 9

(1) Studenții voluntari care respectă programul prevăzut la art. 8 alin. (2) primesc un premiu lunar de 2.500 lei.

(2) Modul de respectare a programului în vederea acordării premiului lunar prevăzut la alin. (1) se verifică de unitățile beneficiare și se comunică inspectoratului pentru situații de urgență județean/București-Ilfov cu care studentul voluntar a încheiat contractul de voluntariat.

(3) Premiul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă indiferent de numărul orelor de activitate de voluntariat desfășurate, dacă pentru studentul voluntar se instituie măsura izolării sau carantinei, în condițiile legii.

(4) Pentru studenții voluntari care sunt repartizați la unități beneficiare din alte localități decât cele în care se află instituțiile de învățământ la care sunt înmatriculați sau cele în care au domiciliul sau reședința, la cererea acestora, se asigură:

a) cazarea și masa, de către unitatea beneficiară sau de către autoritatea administrației publice de la nivel local sau județean pe raza căreia funcționează unitatea beneficiară;

b) un premiu lunar suplimentar în cuantum de 20 de lei pe zi, de către inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov care a încheiat contractul de voluntariat cu studentul voluntar;

c) transport, la începutul și la terminarea perioadei de voluntariat, cu mijloacele specifice din dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și structurilor subordonate acestuia.

Art. 10

(1) Premiile lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (4) lit. b) se suportă din bugetul aprobat potrivit legii Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, la capitolul 61.01 “Ordine publică și siguranță națională”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, articolul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

(2) Premiile lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (4) lit. b) sunt venituri neimpozabile pentru care nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru plata premiilor lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (4) lit. b).

Art. 12

Perioada în care studenții desfășoară activitățile de voluntariat prevăzute la art. 4 se consideră stagiu de practică în unitățile sanitare.

Art. 13

(1) Personalul medico-sanitar cu drept de liberă practică din sistemul de apărare participă direct în campaniile de vaccinare, stabilite la nivel național, conform normelor legale în vigoare.

(2) Din echipele de vaccinare, în sprijinul personalului prevăzut la alin. (1), pot face parte și soldații gradați profesioniști sanitari și militarii salvatori – combat life savers (CLS), respectiv operatori salvatori, în limita competențelor obținute, la solicitarea autorităților cu atribuții de coordonare a campaniilor naționale de vaccinare.

Noi măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (O.U.G. nr. 197/2020) was last modified: noiembrie 20th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter