Netimbrarea sau timbrarea insuficientă. Anularea cererii de chemare în judecată

26 mai 2023
Vizualizari: 150
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 197
  • NCPC: art. 200
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (2) teza a II-a
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33

1. Decizia pronunțată de Curtea de Apel Iași:

Prin decizia nr. 80 din 8 februarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă s-a constatat perimarea recursului declarat de recurenții A. și B. împotriva încheierii de ședință din 17 ianuarie 2019 a Tribunalului Iași.

2. Calea de atac exercitată în cauză:

Împotriva deciziei nr. 80 din 8 februarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă, recurenții A. și B. au declarat recurs.

În cuprinsul memoriului de recurs, recurenții au prezentat aspecte ce țin de fondul litigiului, arătând că au solicitat perimarea apelului declarat de intimatul C., însă judecătorii fondului au respins cererea.

3. Înregistrarea recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la 28 martie 2022 și a fost repartizat aleatoriu completului de filtru nr. 3, care a dispus întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a recursului.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1559 din 21 septembrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în raport de excepția insuficientei timbrări și excepția tardivității, reținute prin raportul asupra admisibilității în principiu întocmit în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (2) C. proc. civ., Înalta Curte constată nulitatea cererii de recurs, pentru considerentele ce urmează să fie expuse:

Referitor la aspectul procedural al timbrajului:

Se reține că, prin rezoluția completului de filtru nr. 3 învestit cu soluționarea căii de atac, s-a stabilit că recurenții datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 RON, calculată în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (2) teza a II-a din O.U.G. nr. 80/2013.

Obligația timbrării cererii de recurs a fost adusă la cunoștința recurenților B. și A. la 21 martie 2022 (dovezi existente la dosar).

Totodată, obligația de a achita taxa judiciară de timbru a fost reiterată prin raportul întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 493 alin. (2) C. proc. civ., raport ce le-a fost comunicat recurenților la 16 mai 2022.

La 30 mai 2022, atașat punctului de vedere la raport, recurenții au depus copie a dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 RON .

Potrivit dispozițiilor art. 197 C. proc. civ., „în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii”.

Dispozițiile art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru stipulează că taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar dacă se constată că o cerere este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 C. proc. civ., obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în cel mult 10 zile de la primirea comunicării, sub sancțiunea anulării cererii. Totodată, potrivit art. 486 alin. (2) C. proc. civ., la cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru, iar potrivit alin. (3) al aceluiași articol cerințele menționate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității.

Având în vedere dispozițiile legale anterior redate, cum recurenții nu au depus la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantumul stabilit de instanță, respectiv 100 RON, deși au fost legal înștiințați despre obligativitatea timbrării cererii de recurs, în raport de prevederile legale anterior menționate, Înalta Curte urmează a admite excepția netimbrării, invocată din oficiu, și a anula cererea de recurs.

În ceea ce privește termenul de exercitare a căii de atac:

Înalta Curte reține și împrejurarea că cererea de recurs este tardiv formulată, în raport cu dispozițiile art. 421 alin. (2) C. proc. civ., ce prevede că „hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare”.

În cauză, hotărârea care constată perimarea, respectiv decizia nr. 80 a Curții de Apel Iași, secția civilă, a fost pronunțată la 8 februarie 2022, dată de la care curge termenul de 5 zile prevăzut de lege pentru exercitarea recursului.

Potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., referitor la calculul termenelor procedurale stabilite pe zile, se constată că, în cauză, termenul de recurs de 5 zile de la pronunțare s-a împlinit la 14 februarie 2022, iar cererea de recurs a fost depusă la data de 17 februarie 2022, astfel cum rezultă din viza de înregistrare aplicată de curtea de apel.

Având în vedere dispozițiile art. 421 alin. (2) C. proc. civ. referitoare la termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea, Înalta Curte constată că recursul declarat în cauză a fost formulat cu depășirea termenului legal.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit dispozițiilor art. 185 alin. (1) C. proc. civ., „când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”.

Cum textul de lege prevede sancțiunea procedurală a nulității în cazul nerespectării termenelor prevăzute de lege, rezultă că, în cauză, este incidentă și această sancțiune.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va anula recursul declarat de recurenții B. și A. împotriva deciziei nr. 80 din 8 februarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Netimbrarea sau timbrarea insuficientă. Anularea cererii de chemare în judecată was last modified: mai 26th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.