Neîndeplinirea termenului la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs. Citarea la o adresă greşită din străinătate şi cu nerespectarea termenului prevăzut de lege (VCPP, NCPP)

31 mai 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 328
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 706/2020

VCPP: art. 177, art. 291 alin. (1), (2) și (3), art. 291 alin. (3), art. 386 alin. (1) lit. a) și b); NCPP: art. 179 alin. (1), art. 426 alin. (1) lit. a)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac, în cadrul căreia sunt remediate erori ce nu pot fi înlăturate pe alte căi, fiind o cale de anulare pentru vicii și nulități relative la actele de procedură, ce trebuie folosită numai în cazurile strict și limitativ prevăzute de lege, cu respectarea termenelor în care titularii acesteia o pot formula și a motivelor ce pot fi invocate în susținere, contribuind astfel la consolidarea principiului stabilității hotărârilor judecătorești definitive.

Contestația în anulare formulată de A. este întemeiată pe dispozițiile de art. 386 alin. (1) lit. a) și b) C. proc. pen. anterior (când procedura de citare a părții pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanța de recurs nu a fost îndeplinită conform legii și, respectiv, când partea dovedește că la termenul la care s-a judecat cauza de către instanța de recurs a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a încunoștința instanța despre această împiedicare), ambele teze fiind preluate în noul C. proc. pen. în art. 426 alin. (1) lit. a).

Contestatoarea a motivat faptul că procedura de citare pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanța de recurs nu a fost îndeplinită conform legii, întrucât a fost citată la o adresă greșită din străinătate și cu nerespectarea termenului prevăzut de lege, iar procedura prin afișare la Consiliul local a fost, de asemenea, viciată, nefiind respectat termenul prevăzut de lege. A precizat că citarea în Spania, țară în care locuia din anul 2007, s-a făcut la adresa din Spania, în loc de Villarata (Cuenca), adresă la care a locuit dintotdeauna.

De asemenea, aceasta a subliniat faptul că nu a fost prezentă la judecată, nu a fost citată legal în nicio fază procesuală, fiind lipsită astfel de dreptul la apărare, iar judecata s-a desfășurat cu nerespectarea principiului contradictorialității.

Analizând contestația în anulare pe fondul ei, Înalta Curte constată că potrivit art. 177 C. proc. pen. anterior, în vigoare la momentul judecării Dosarului nr. x/2007, „citarea inculpatului se face la adresa unde locuiește, iar când aceasta nu este cunoscută, la adresa locului său de muncă, prin serviciul de personal al unității la care lucrează.

Dacă printr-o declarație dată în cursul procesului penal învinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, el este citat la locul indicat.

În caz de schimbare a adresei arătată în declarația învinuitului sau inculpatului, acesta este citat la noua sa adresă, numai dacă a încunoștințat organul de urmărire penală ori instanța de judecată de schimbarea intervenită, sau dacă organul judiciar apreciază pe baza datelor obținute potrivit art. 180 că s-a produs o schimbare de adresă.

Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârșit infracțiunea. Când activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află organul care efectuează urmărirea penală.(….)

Dacă învinuitul sau inculpatul locuiește în străinătate, citarea se face potrivit normelor de drept internațional penal aplicabile în relația cu statul solicitat, în condițiile legii. În absența unei asemenea norme sau în cazul în care instrumentul juridic internațional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandată. În acest caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia ține loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare.

La stabilirea termenului pentru înfățișarea învinuitului sau inculpatului aflat în străinătate, se ține seama de normele internaționale aplicabile în relația cu statul pe teritoriul căruia se află învinuitul sau inculpatul, iar în lipsa unor asemenea norme, de necesitatea ca citația în vederea înfățișării să fie primită cel mai târziu cu 40 de zile înainte de ziua stabilită pentru înfățișare”.

În același timp, art. 291 alin. (1), (2) și (3) C. proc. pen. anterior au stabilit că: „Judecata poate avea loc numai dacă părțile sunt legal citate și procedura este îndeplinită. Înfățișarea părții în instanță, în persoană sau prin reprezentant ori avocat ales sau avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătura cu partea reprezentată, acoperă orice nelegalitate survenită în procedura de citare.

Neprezentarea părților citate nu împiedică judecarea cauzei. Când instanța consideră că este necesară prezența uneia dintre părțile lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia, amânând în acest scop judecata.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Partea prezentă personal la un termen, prin reprezentant, prin avocat ales ori prin avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătură cu partea reprezentată, la un termen, precum și partea căreia, personal, prin reprezentant sau apărător ales sau prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței, i s-a înmânat în mod legal citația pentru un termen de judecată nu mai sunt citate pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene cu excepția situațiilor în care prezența acestora este obligatorie potrivit legii”.

Verificând actele și lucrările Dosarului nr. x/2007, se constată că procedura de citare cu inculpata contestatoare A. a fost făcută la adresa corectă din Spania, adresă care a fost aflată prin diligența instanței de judecată și a apărătorului desemnat să reprezinte interesele inculpatei în cauză.

Analizând procedura de citare efectuată în fața instanței de fond, se observă că prin Încheierea din data de 4 noiembrie 2009, este consemnat faptul că inculpata este plecată de doi ani în Spania, iar apărătorul ei a prezentat instanței copii ale contractelor de muncă, instanța punându-i în vedere acestuia să le depună la dosar traduse în limba română, în cel mai scurt timp.

Pentru termenul din 2 decembrie 2009 a fost anexat contractul de muncă al numitului D., despre care apărătorul a afirmat că este soțul contestatoarei A., lucru reținut prin aceeași încheiere . Potrivit acestui contract, adresa de domiciliu este Villarata, Cuenca, str. x, Spania.

Prin Încheierea din data de 3 martie 3010 este consemnat faptul că „reprezentantul inculpaților C., D. și A., avocat DD., arată că din ultimele discuții cu inculpații aceasta este adresa pe care au comunicat-o” (Villarata, Cuenca, str. x, Spania). „Precizează că nu a mai luat legătura cu inculpații de 3-4 luni, legătura păstrându-se prin tatăl inculpaților”.

Toate procedurile de citare ulterioare au fost făcute la această adresă. Dovezile de comunicare a citațiilor, respectiv confirmările de primire au fost semnate „X” sau „A.” fiind indicat și CNP-ul semnatarei (Dosar tribunal, filele x fila x).

În același timp, se constată că CNP-ul inserat pe confirmările de primire ale citațiilor, același de fiecare dată, aparține contestatoarei fiind identic cu cel consemnat în declarația dată de aceasta în fața organelor de urmărire penală la data de 9 iulie 2007.

De altfel, și în fața instanței de apel procedura de citare cu contestatoarea s-a făcut la aceeași adresă, Villarata, Cuenca, str. x, Spania, aceasta primind personal citația și semnând-o, indicând același CNP.

Analiza actelor dosarului demonstrează, așadar, că inculpata contestatoare A. a primit personal citațiile emise de instanța de fond și apel, în Dosarul nr. x/2007, la adresa anterior menționată și nu a anunțat nicio schimbare de domiciliu, obligație ce îi revenea în condițiile art. 177 alin. (3) din C. proc. pen. anterior.

În ceea ce privește procedura de citare a contestatoarei în fața instanței de recurs se constată că aceasta nu a fost legal îndeplinită. Astfel, se reține că la data de 17 iunie 2013, cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți, secția penală, primul termen de judecată fiind stabilit la data de 22 noiembrie 2013.

Pentru acest termen de judecată, contestatoarea a fost citată, atât la domiciliul din România, cât și la cel cunoscut din Spania, dovezile privind modul de îndeplinire a procedurii de citare fiind la dosarul instanței de recurs.

Înalta Curte constată că pentru primul termen de judecată din data de 22 noiembrie 2013 procedura de citare a fost legal îndeplinită cu contestatoarea, citația fiind înmânată conform art. 179 alin. (1) C. proc. pen. unei persoane care locuia la acea adresă, însă, întrucât confirmarea de primire a citației emisă pe numele contestatoarei A., la adresa din Villarata, Cuenca, str. x, Spania, nu a fost de semnată de aceasta ci de o altă persoană, în cauză nu erau îndeplinite condițiile art. 291 alin. (3) C. proc. pen. anterior, privind luarea termenului în cunoștință .

Cu toate că prin încheierea de ședință din data de 22 noiembrie 2013 recurenta contestatoare a primit termen în cunoștință, pentru termenul din 24 ianuarie 2014, A. a fost citată prin afișare la Consiliul Local Mediaș.

Chiar dacă citarea prin afișare la sediul Consiliului local este o modalitate de citare prevăzută de lege, aceasta nu era justificată în speță, în condițiile în care, în toate fazele procesuale (fond, apel, recurs) contestatoarea a fost citată la adresa corectă din Spania, unde a și primit citațiile emise pe numele ei.

Citarea prin afișare la sediul Consiliului local, în cazul persoanei domiciliate în străinătate este o procedură subsidiară incidentă în cazul în care nu se cunoaște adresa unde locuiește, locul său de muncă fie când scrisoarea recomandată/citația nu poate fi predată/înmânată.

Având în vedere modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare cu A. pentru termenul din data de 22 noiembrie 2013, în sensul că a fost semnată de o persoană care locuia la acea adresă și nu de către inculpată personal, se impunea citarea acesteia și pentru termenul acordat pentru dezbateri la adresa cunoscută din Spania.

Prin urmare, la termenul din data de 24 ianuarie 2014, când au avut loc dezbaterile în cauză, procedura de citare cu contestatoarea A. nu a fost legal îndeplinită.

Față de cele ce preced, Înalta Curte va admite contestația în anulare formulată de contestatoarea A. împotriva Deciziei penale nr. 353 din 30 ianuarie 2014, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția Penală, în Dosarul nr. x/2007, va desființa în parte decizia penală contestată, numai în ceea ce privește pe inculpata A. și va dispune rejudecarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia împotriva Deciziei penale nr. 36/A din data de 20 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală și pentru cauze cu minori cu privire la inculpata A.

Va anula formele de executare dispuse în baza Sentinței penale nr. 62/14 aprilie 2012, pronunțată de Tribunalul Sibiu în Dosar nr. x/2007, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 353 din 30 ianuarie 2014, numai în ceea ce o privește pe inculpata A.

Va menține celelalte dispoziții ale deciziei penale atacate.

Va fixa termen pentru judecarea recursului la data de 24 noiembrie 2020 cu citarea inculpatei A. și asigurarea apărării.

Sursa informației: www.scj.ro.

Neîndeplinirea termenului la care s-a judecat cauza de către instanța de recurs. Citarea la o adresă greșită din străinătate și cu nerespectarea termenului prevăzut de lege (VCPP, NCPP) was last modified: mai 31st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter