Neconstituționalitate (M. Of. nr. 702/13.08.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

14 aug. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1027

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Decizia Curții ConstituționaleActul normativSumar
D.C.C. nr. 384/2018

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(M. Of. nr. 702 din 13 august 2018)

Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali Dispozițiile art. I pct. 3 fraza întâi teza întâi și pct. 9 fraza întâi teza întâi din lege [asupra cărora Curtea și-a extins controlul în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 47/1992] încalcă art. 1 alin. (5) din Constituție, că cele ale art. II pct. 3 coroborat cu pct. 6 din lege, sub aspectul soluției legislative care exclude partidul politic sau organizația minorităților naționale de la sesizarea instanței judecătorești competente în ipoteza pierderii de către consilierul local/ județean a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales, încalcă art. 8 alin. (2), art. 21 alin. (1) și art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și că prevederile art. II pct. 5 și 6 din lege, sub aspectul eliminării vacantării funcției, încalcă art. 1 alin. (5) și art. 121 alin. (1) din Constituție

 

 

În M. Of. nr. 702 din 13 august 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 384/2018 privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, obiecție formulată de Președintele României.

 

Obiectul controlului de constituționalitate

Art. I pct. 2, pct. 4 și pct. 10 din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Art. I: „Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: […]

2. La art. 1 alin. (2), după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins: «k) calculul cvorumului – în toate situațiile prevăzute de prezenta lege, la calcularea cvorumului se va lua în considerare primul număr natural mai mare decât numărul rezultat din calcul.» […]

(…)

4. La art. 30, alin. (1)-(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 30

(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 30 de zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare. Convocarea consilierilor validați de instanță pentru ședința de constituire se face de către prefect. La ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor care compun consiliul local. În situația în care nu se poate asigura această majoritate din motivele obiective prevăzute la alin. (5), ședința se va organiza, în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea prefectului.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(3) În situația în care consiliul local nu se poate reuni nici la a doua convocare, din cauza absenței, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul declară vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat la ambele convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi înlocuiți de supleanții înscriși pe listele respective de candidați, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.»

(…)

10. Art. 90 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 90

La constituirea consiliului județean se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 30 – 35.»

Art. II pct. 1, pct. 3, pct. 5 – 10 și pct. 13 din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Art. II: „Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Validarea mandatului de consilier local și de primar se face de judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, iar a mandatului de consilier județean se face de către secția civilă a tribunalului competent teritorial, la sesizarea secretarului unității administrativ-teritoriale. Hotărârea primei instanțe este supusă apelului în termen de 5 zile de la pronunțare. Hotărârea definitivă se comunică consiliului local sau, după caz, consiliului județean respectiv și prefectului.»

(…)

3. La art. 9, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către judecătoria, respectiv tribunalul în raza căruia se află unitatea administrativ-teritorială, la sesizarea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier. Hotărârea primei instanțe este definitivă, general obligatorie, executorie și se comunică părților și prefectului.» […]

(…)

5. Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 10

Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, notificând în scris consiliul local, respectiv consiliul județean. La prima ședință a consiliului local sau județean, indiferent de tipul acesteia, președintele de ședință ia act de această împrejurare, care se consemnează în procesul-verbal, după care primarul, respectiv președintele consiliului județean înaintează instanței competente solicitarea pentru validarea altui consilier.»

6. Art. 12 se abrogă.

7. La art. 15, alin. (1) și partea introductivă a alin. (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 15

(1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către primarul nou ales.

(2) Calitatea de primar încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:»

8. Art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 16

În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar se constată de judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, la sesizarea secretarului unității administrativ-teritoriale sau a oricărui consilier. Hotărârea primei instanțe este definitivă, general obligatorie, executorie și se comunică părților și prefectului.»

9. La art. 17, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 17

(1) Primarul poate demisiona, notificând în scris consiliul local și prefectul. La prima ședință a consiliului, indiferent de tipul acesteia, președintele de ședință ia act de această situație, care se consemnează în procesul-verbal. După informarea consiliului local, președintele de ședință comunică în scris demisia primarului cu secretarul unității administrativ-teritoriale în vederea sesizării instanței competente.

(2) Prefectul, după primirea hotărârii judecătorești privind constatarea încetării mandatului de primar, o înaintează Ministerului Afacerilor Interne, care va propune Guvernului stabilirea datei desfășurării alegerilor pentru un nou primar.»

10. La art. 18, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

«(1^1) Viceprimarii, președinții de consilii județene și vicepreședinții consiliilor județene sunt în același timp și consilieri.»

(…)

13. La art. 77, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 77

(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii și nu vor fi luați în calcul la stabilirea majorității necesare adoptării hotărârii.»”.

 

D.C.C. nr. 384/2018

Prin Decizia nr. 384/2018, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a a constatat că dispozițiile art. I pct. 3 fraza întâi teza întâi și pct. 9 fraza întâi teza întâi din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. II pct. 3 coroborat cu pct. 6 din aceeași lege, sub aspectul soluției legislative care exclude partidul politic sau organizația minorităților naționale de la sesizarea instanței judecătorești competente în ipoteza pierderii de către consilierul local/județean a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales, și ale art. II pct. 5 și pct. 6 din lege, ambele sub aspectul soluției legislative de eliminare a instituției vacantării funcției, sunt neconstituționale.

 

În aceeași ședință, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. I pct. 2, pct. 4 și pct. 10, precum și ale art. II pct. 1, pct. 5, pct. 7 – 10 și pct. 13 din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 702/13.08.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali was last modified: august 14th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter