Noul Cod de procedură civilă – modificări (Legea nr. 310/2018)

19 dec. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
59.234 views
Art. 154 alin. (4) și alin. (6) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 154, alin. (4) și alin. (6) prevedeau:

„(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va face prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, în plic închis, la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163.

(…)

(6) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. În vederea confirmării, instanța, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care va conține: denumirea instanței, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea și indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii, numele în clar și semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenței și va fi expediat instanței prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 154, alin. (4) și alin. (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va face prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în plic închis, la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163.

(…)

(6) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației. Fiecare instanță va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru citații și acte de procedură”.

 

Art. 154 alin. (6^1) din NCPC (introdus prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 154, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul conținut:

„(6^1) Citațiile și celelalte acte de procedură menționate la alin. (6) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta”.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Art. 163 alin. (11^1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (introdus prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 163, după alin. (11) se introduce un nou alineat, alin. (11^1), cu următorul conținut:

„(11^1) Atunci când comunicarea actelor s-a realizat potrivit prevederilor art. 154 alin. (6) mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare. Acesta se va lista și se va atașa la dosarul cauzei”.

 

Art. 165 pct. 3 din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 165, pct. 3 prevedea:

„Procedura se socotește îndeplinită:

(…)

3. în cazul citării sau comunicării altui act de procedură efectuate potrivit art. 154 alin. (6), procedura se socotește îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 165, pct. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Procedura se socotește îndeplinită:

(…)

3. în cazul citării sau comunicării altui act de procedură efectuate potrivit prevederilor art. 154 alin. (6), procedura se socotește îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea”.

 

Art. 183 alin. (1) și alin. (3) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 183, alin. (1) și alin. (3) prevedeau:

„(1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

(…)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 183, alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Actul de procedură, depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit a fi făcut în termen.

(…)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, precum și mențiunea datei și orei primirii faxului sau a e-mail-ului, astfel cum acestea sunt atestate de către calculatorul sau faxul de primire al instanței, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată”.

 

Art. 200 alin. (4) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 200, alin. (4) prevedea:

„(4) Dacă obligațiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 200, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Dacă obligațiile privind completarea sau modificarea cererii prevăzute la art. 194 lit. a)- c), d) numai în cazul motivării în fapt și f), precum și art. 195-197 nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere se dispune anularea cererii”.

 

Art. 200 alin. (4^1) din NCPC (introdus prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 200, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul conținut:

„(4^1) Reclamantului nu i se poate cere să completeze sau să modifice cererea de chemare în judecată cu date sau informații de care acesta nu dispune personal și pentru obținerea cărora este necesară intervenția instanței”.

 

Art. 201 alin. (2)-(4) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 201, alin. (2)-(4) prevedeau:

„(2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților.

(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, reclamantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (2), la data expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 201, alin. (2)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care poate depune răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii întâmpinării, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților.

(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1), la data expirării termenului respectiv, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților”.

 

Art. 213 din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 213 prevedea:

„Desfășurarea procesului fără prezența publicului

(1) În fața primei instanțe cercetarea procesului se desfășoară în camera de consiliu, dacă legea nu prevede altfel.

(2) De asemenea, în cazurile în care dezbaterea fondului în ședință publică ar aduce atingere moralității, ordinii publice, intereselor minorilor, vieții private a părților ori intereselor justiției, după caz, instanța, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca aceasta să se desfășoare în întregime sau în parte fără prezența publicului.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), au acces în camera de consiliu ori în sala de ședință părțile, reprezentanții lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părților, martorii, experții, traducătorii, interpreții, precum și alte persoane cărora instanța, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 213 se modifică și va avea următorul conținut:

Desfășurarea procesului fără prezența publicului

(1) În cazurile în care cercetarea procesului sau dezbaterea fondului în ședință publică ar aduce atingere moralității, ordinii publice, intereselor minorilor, vieții private a părților ori intereselor justiției, după caz, instanța, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca acestea să se desfășoare în întregime sau în parte fără prezența publicului.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), au acces în sala de ședință părțile, reprezentanții lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părților, martorii, experții, traducătorii, interpreții, precum și alte persoane cărora instanța, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces”.

 

Art. 231 alin. (1) și alin. (4)-(5) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 231, alin. (1) și alin. (4)-(5) prevedeau:

„(1) Grefierul care participă la ședință este obligat să ia note în legătură cu desfășurarea procesului, care vor fi vizate de către președinte. Părțile pot cere citirea notelor și, dacă este cazul, corectarea lor.

(…)

(4) Instanța va înregistra ședințele de judecată. În caz de contestare de către participanții la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate și, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din ședința de judecată.

(5) La cerere, părțile, pe cheltuiala acestora, pot obține o copie electronică a înregistrării ședinței de judecată în ceea ce privește cauza lor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 231, alin. (1) și alin. (4)-(5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Grefierul care participă la ședință este obligat să ia note în legătură cu desfășurarea procesului. Părțile pot cere citirea notelor și, dacă este cazul, corectarea lor.

(…)

(4) Instanța va înregistra ședințele de judecată.

(5) Instanța va elibera, la cerere, o copie electronică a înregistrării ședinței de judecată:

a) părților, pe cheltuiala acestora, în ceea ce privește cauza lor;

b) procurorului, pentru cauza în care participă”.

 

Art. 240 din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 240 prevedea:

„Locul cercetării procesului

(1) Cercetarea procesului are loc în fața judecătorului, în camera de consiliu, cu citarea părților. Dispozițiile art. 154 sunt aplicabile.

(2) În căile de atac cercetarea procesului, dacă este necesară, se face în ședință publică”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 240 se modifică și va avea următorul conținut:

Locul cercetării procesului

Cercetarea procesului se desfășoară în ședință publică, cu citarea părților, dacă legea nu prevede altfel. Dispozițiile art. 154 sunt aplicabile”.

 

Art. 244 din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 244 prevedea:

„Terminarea cercetării procesului

(1) Când judecătorul se socotește lămurit, prin încheiere, declară cercetarea procesului încheiată și fixează termen pentru dezbaterea fondului în ședință publică.

(2) Pentru dezbaterea fondului, judecătorul pune în vedere părților să redacteze note privind susținerile lor și să le depună la dosar cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit potrivit alin. (1), fără a aduce atingere dreptului acestora de a formula concluzii orale.

(3) Părțile pot fi de acord ca dezbaterea fondului să urmeze în camera de consiliu, în aceeași zi sau la un alt termen.

(4) Cererea de judecată în lipsă presupune că partea care a formulat-o a fost de acord și ca dezbaterea fondului să aibă loc în camera de consiliu, în afară de cazul în care partea a solicitat expres ca aceasta să aibă loc în ședință publică”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 244 se modifică și va avea următorul conținut:

Terminarea cercetării procesului

(1) Când judecătorul se socotește lămurit, declară cercetarea procesului încheiată și poate fixa un alt termen pentru dezbaterea fondului, din oficiu sau la cererea părților.

(2) În cazul în care s-a dispus dezbaterea fondului la un alt termen, judecătorul poate pune în vedere părților să redacteze note privind susținerile lor și să le depună la dosar cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit potrivit alin. (1), fără a aduce atingere dreptului acestora de a formula concluzii orale”.

 

Art. 261 alin. (1) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 261, alin. (1) prevedea:

„(1) Administrarea probelor se face în fața instanței de judecată sesizate, în camera de consiliu, dacă legea nu dispune altfel”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 261, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Administrarea probelor se face în fața instanței de judecată sesizate, în ședință publică, dacă legea nu dispune altfel”.

 

Art. 321 alin. (6)-(7) din NCPC (introdus prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 321, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (6)-(7), cu următorul conținut:

„(6) Dacă instanța găsește că întrebarea pusă de parte nu poate să ducă la dezlegarea procesului, este jignitoare sau tinde a proba un fapt a cărui dovedire este oprită de lege, nu o va încuviința. În această situație, instanța va trece în încheierea de ședință atât numele părții și întrebarea formulată, cât și motivul pentru care nu a fost încuviințată.

(7) Dacă întrebarea este încuviințată, întrebarea, împreună cu numele părții care a formulat-o, urmată de răspunsul martorului, se vor consemna literal în declarația martorului conform dispozițiilor art. 323 alin. (1)”.

 

Art. 322 alin. (3) din NCPC (abrogat prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 322, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 323 alin. (1) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 323, alin. (1) prevedea:

„(1) Mărturia se va scrie de grefier, după dictarea președintelui sau a judecătorului delegat, și va fi semnată pe fiecare pagină și la sfârșitul ei de judecător, grefier și martor, după ce acesta a luat cunoștință de cuprins. Dacă martorul refuză sau nu poate să semneze, se va face mențiune despre aceasta în încheierea de ședință”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 323, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Mărturia se va scrie de grefier, care va consemna întocmai și literal declarația martorului, și va fi semnată pe fiecare pagină și la sfârșitul ei de judecător, grefier și martor, după ce acesta a luat cunoștință de cuprins. Dacă martorul refuză sau nu poate să semneze, se va face mențiune despre aceasta în încheierea de ședință”.

 

Art. 398 alin. (3) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 398, alin. (3) prevedea:

„(3) În cazul în care majoritatea nu poate fi realizată, procesul se judecă în complet de divergență, constituit prin includerea în completul inițial și a președintelui instanței sau a vicepreședintelui, a președintelui de secție ori a unui judecător desemnat de președinte”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 398, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În cazul în care majoritatea nu poate fi realizată, procesul se judecă în complet de divergență, constituit prin includerea în completul inițial și a unui judecător din planificarea de permanență”.

 

Art. 402 din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 402 prevedea:

„Pronunțarea hotărârii

Sub rezerva dispozițiilor art. 396 alin. (2), hotărârea se va pronunța în ședință publică, la locul unde s-au desfășurat dezbaterile, de către președinte sau de către un judecător, membru al completului de judecată, care va citi minuta, indicând și calea de atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 402 se modifică și va avea următorul conținut:

Pronunțarea hotărârii

Hotărârea se poate pronunța în ședință publică, la locul unde s-au desfășurat dezbaterile, de către președinte sau de către un judecător, membru al completului de judecată, care va citi minuta, indicând și calea de atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii sau se poate pronunța prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței”.

 

Art. 431 alin. (1) pct. 1^1 din NCPC (introdus prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 431 alin. (1), după pct. 1 se introduce un nou punct, pct. (1^1), cu următorul conținut:

„1^1. când, într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară;”.

 

Art. 415 pct. 3 din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 415, pct. 3 prevedea:

„Judecata cauzei suspendate se reia:

(…)

3. în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 7, după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 415, pct. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Judecata cauzei suspendate se reia:

(…)

3. din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 7, după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, respectiv în cazurile prevăzute de art. 520 alin. (2) și (4), după pronunțarea hotărârii de către Înalta Curte de Casație și Justiție;”.

 

Art. 426 alin. (1) și alin. (5) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 426, alin. (1) și alin. (5) prevedeau:

„(1) Hotărârea se redactează de judecătorul care a soluționat procesul. Când în compunerea completului de judecată intră și asistenți judiciari, președintele îl va putea desemna pe unul dintre aceștia să redacteze hotărârea.

(…)

(5) Hotărârea se va redacta și se va semna în cel mult 30 de zile de la pronunțare. Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum și, când este cazul, opinia concurentă se redactează și se semnează în același termen”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 426, alin. (1) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Hotărârea se redactează de judecătorul care a soluționat procesul. Când în compunerea completului de judecată intră și asistenți judiciari sau magistrați-asistenți, președintele îl va putea desemna pe unul dintre aceștia să redacteze hotărârea.

(…)

(5) Hotărârea se redactează și semnează în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunțării, urmând ca, în cazuri temeinic motivate, acest termen să fie prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori. Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum și, când este cazul, opinia concurentă se redactează și se semnează în același termen”.

Noul Cod de procedură civilă – modificări (Legea nr. 310/2018) was last modified: decembrie 30th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter