NASF nr. 38/2016 privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special

6 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1216

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
NASF nr. 38/2016
(M. Of. nr. 971 din 5 decembrie 2016)
 Administratorul special este desemnat de A.S.F. dintre persoanele înscrise în Registrul administratorilor speciali pentru societăți de asigurare/reasigurare, denumit în continuare Registrul administratorilor speciali – SAR, conform procedurii aprobate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

În M. Of. nr. 971 din 5 decembrie 2016, a fost publicată NASF nr. 38/2016 privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului special.

Monitor Dosare

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei norme.

Art. 1 din NASF nr. 38/2016

Art. 1 stabilește faptul că în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004, în situația aplicării modalității de redresare a societății de asigurare/reasigurare prin administrare specială, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din aceeași lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., desemnează, prin decizie, un administrator special.

De asemenea, administratorul special este desemnat de A.S.F. dintre persoanele înscrise în Registrul administratorilor speciali pentru societăți de asigurare/reasigurare, denumit în continuare Registrul administratorilor speciali – SAR, conform procedurii aprobate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

Conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, A.S.F. poate desemna, prin decizie, Fondul de garantare a asiguraților în calitate de administrator special; în acest caz, prevederile alin. (4)-(7) nu se aplică Fondului de garantare a asiguraților.

În vederea obținerii avizului de înscriere în Registrul administratorilor speciali – SAR, o persoană fizică sau juridică trebuie să aibă calitatea de practician în insolvență, înscris în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, publicat pe site-ul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, denumită în continuare UNPIR, și să depună la A.S.F. următoarele documente:

a) act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte calitatea de practician în insolvență a persoanei fizice sau juridice respective, faptul că nu este suspendată sau incompatibilă și că nu a fost supusă niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
b) copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională;
c) copia actului de identitate a persoanei fizice sau, după caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comerțului, însoțită de certificat constatator care să ateste cel puțin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
d) cererea de înscriere în Registrul administratorilor speciali – SAR, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă;
e) o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte experiența în sectorul financiar-bancar și în proceduri de redresare financiară sau insolvență ori în proceduri de restructurare a activității sau reorganizare a unor societăți și de gestionare a crizelor.

Radierea înscrierii unui administrator special din Registrul administratorilor speciali – SAR se poate realiza de către A.S.F. în următoarele situații:

a) dacă administratorul special nu respectă obligațiile care decurg din activitatea de administrare specială, inclusiv cele legate de transmiterea completă a rapoartelor, raportărilor sau documentelor prevăzute de reglementările în vigoare sau solicitate de A.S.F.;
b) dacă A.S.F. constată, pe parcursul administrării speciale, că administratorul special nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (6);
c) la decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării, lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică;
d)dacă există alte cauze de încetare prevăzute de reglementările în vigoare.

Pentru a fi numit administrator special al unei societăți de asigurare/reasigurare autorizate de A.S.F., o persoană fizică sau juridică trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să fie înscrisă în Registrul administratorilor speciali – SAR;

b) să nu se afle în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării speciale sau cu persoanele implicate cu aceasta, în special:
(i) să nu fi fost auditorul statutar/în echipa de audit statutar în ultimii 5 ani;
(ii) să nu fie unul dintre consultanții în management ai societății de asigurare/reasigurare la momentul selecției;
(iii) să nu fie soț/soție sau rude până la gradul a IV-lea inclusiv cu persoanele din conducerea societății de asigurare/reasigurare, în cazul persoanelor fizice, sau să nu fi fost în relații contractuale în ultimii 2 ani cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării sau cu conducerea acesteia.

În vederea numirii ca administrator special al unei entități din sectorul asigurări-reasigurări autorizate de A.S.F., practicianul în insolvență depune la A.S.F. următoarele documente:

Conferintele lunii noiembrie
”

a) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice sau, după caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice privind cunoașterea și îndeplinirea condițiilor de numire în calitate de administrator special prevăzute la alin. (6) și asumarea respectării acestora pe întreaga perioadă a exercitării mandatului;
b) documente prin care actualizează, dacă este cazul, documentele prevăzute la alin. (4);
c) alte documente solicitate de A.S.F. conform procedurii prevăzute la alin. (2), care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (6).

 

Art. 2 din NASF nr. 38/2016

Art. 2 prevede faptul că registrul prevăzut la art. 1 se menține și se actualizează de A.S.F., în sistem computerizat, datele înscrise în acesta fiind permanent accesibile publicului pe site-ul A.S.F.

Registrul cuprinde următoarele rubrici:

a) numărul și data înscrierii în Registrul administratorilor speciali – SAR atât pentru administratorul special persoană fizică, cât și pentru cel persoană juridică;

b) pentru administratorul special persoană fizică:
(i) numele și prenumele;
(ii) adresa de domiciliu, telefon/fax/e-mail;
(iii) data de înregistrare în tabloul UNIPIR;
(iv) observații;

c) pentru administratorul special persoană juridică:
(i) denumirea și forma juridică;
(ii) adresa sediului social, telefon/fax/e-mail;
(iii) reprezentantul legal;
(iv) numărul de ordine în registrul comerțului;
(v) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanțelor Publice;
(vi) data de înregistrare în tabloul UNIPIR;
(vii) observații.

Înscrierea administratorilor speciali în registrul prevăzut la alin. (1) se face în ordinea cronologică a avizării acestora de către A.S.F.

Editarea Registrului administratorilor speciali – SAR este efectuată în două secțiuni:

a) secțiunea A;
b) secțiunea B.

Secțiunea A cuprinde administratorii speciali care au obținut avizul A.S.F. și sunt eligibili pentru a fi selectați; secțiunea B cuprinde, în ordine cronologică, administratorii speciali a căror înscriere a fost radiată în baza prevederilor stipulate la art. 1 alin. (5).

Numărul de înregistrare al administratorilor speciali are următoarea structură alfanumerică: RAS-000.

 

Art. 3 din NASF nr. 38/2016

Art. 3 stabilește faptul că de la data desemnării, administratorul special preia integral atribuțiile conducerii societății de asigurare/reasigurare supuse procedurii de redresare financiară, astfel cum acestea rezultă potrivit prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementărilor A.S.F., actelor constitutive ale societăți; de asigurare/reasigurare și altor acte normative incidente.

Administratorul special adoptă măsurile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, inclusiv măsurile necesare pentru conservarea activelor și încasarea creanțelor în interesul contractanților.

De asemenea, în sensul obligației legale a administratorului special de a adopta măsurile necesare pentru conservarea activelor, acesta menține activele societății de asigurare/reasigurare, neputând recurge la vânzarea acestora ca măsură de administrare curentă; administratorul special adoptă măsuri de administrare adecvate care să conducă la efectuarea plăților societății de asigurare/reasigurare, care decurg din datoriile exigibile.

Administratorul special adoptă măsurile necesare preluării și conservării în bune condiții a arhivei societății de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale. De asemenea, acesta întocmește și transmite către A.S.F. raportările periodice și rapoartele prevăzute de legislația în vigoare pentru societatea de asigurare/reasigurare care face obiectul administrării speciale.

 

Art. 4 din NASF nr. 38/2016

Art. 4 prevede faptul că administratorul special are răspunderea privind identificarea și propunerea măsurilor necesare redresării financiare și ducerea la îndeplinire a acestora, după aprobarea, prin decizie, de către Consiliul A.S.F.

În exercitarea atribuțiilor sale conferite prin lege și prin deciziile A.S.F., administratorul special desfășoară cel puțin următoarele activități:

a) analizarea întregii activități a societății de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale;
b) corecta ținere a evidențelor și documentelor societății de asigurare/reasigurare respective și alte activități ce revin în sarcina administratorilor la preluarea atribuțiilor de administrare a unei societăți de asigurare/reasigurare, în scopul determinării oricăror deficiențe existente la nivelul administrării acesteia;
c) întocmirea unui raport amănunțit cu privire la situația financiară a societății de asigurare/reasigurare respective;
d) demersurile necesare pentru realizarea unei majorări de capital, în vederea redresării financiare a societății de asigurare/reasigurare;
e) conducerea activității societății de asigurare/reasigurare, cu supravegherea și controlul acesteia, inclusiv al condițiilor de efectuare a plăților din sau în conturile societății de asigurare/reasigurare;
f) informarea A.S.F. cu privire la constatarea situațiilor de încălcare a legislației sau a procedurilor interne ale societății de asigurare/reasigurare administrate, în termen de 24 de ore de la data constatării acestora;
g) întocmirea și transmiterea către A.S.F. a unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiară;
h) îndeplinirea altor dispoziții ale A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor și intereselor legitime ale contractanților.

De asemenea, raportul se întocmește și se transmite A.S.F. în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data desemnării ca administrator special și conține:

a) cauzele identificate care au condus la condițiile declanșării procedurii de redresare financiară;
b) persoanele a căror activitate este imputabilă în sensul prevăzut la lit. a);
c) măsurile avute în vedere de administratorul special, precum și posibilitățile reale și operative de redresare financiară a societății de asigurare/reasigurare sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului acestei proceduri.

Rapoartele se transmit în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru activitatea din luna anterioară; la acestea se anexează documentele referitoare la evaluarea activelor și pasivelor, situația recuperării creanțelor, costul menținerii activelor și situația lichidării debitelor.

Executarea mandatului și/sau exercitarea atribuțiilor administratorului special se duc la îndeplinire de către persoana expres desemnată prin decizia A.S.F., fără ca administratorul special să poată conferi atribuțiile sale, în tot sau în parte, unei terțe persoane.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, administratorul special angajează societatea de asigurare/reasigurare supusă procedurii de redresare financiară în raporturile acesteia cu terții și răspunde, potrivit legii, de modul de executare a deciziei de redresare financiară și a altor măsuri dispuse prin decizie de către A.S.F.

 

Art. 5 din NASF nr. 38/2016

Art. 5 stabilește faptul că pentru activitatea depusă, administratorul special are dreptul la remunerație, care se va stabili, de la caz la caz, de către A.S.F., având ca puncte de referință remunerația membrilor conducerii societății de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale, volumul de activitate și dimensiunea societății de asigurare/reasigurare, și este suportată de către societatea de asigurare/reasigurare care face obiectul administrării speciale.

 

Art. 6 din NASF nr. 38/2016

Art. 6 prevede faptul că administratorul special duce la îndeplinire și adoptă măsurile necesare restabilirii situației financiare a societății de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispozițiilor, a termenelor și a condițiilor cuprinse în decizia de redresare financiară emisă de A.S.F.; administratorul special răspunde pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor și a responsabilităților prevăzute de reglementările în vigoare și/sau stabilite de A.S.F.

Pentru motive întemeiate, A.S.F. poate dispune, oricând în cursul procedurii de redresare financiară, prin decizie motivată, înlocuirea administratorului special și, după caz, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1, radierea din Registrul administratorilor speciali – SAR.

 

Art. 7 din NASF nr. 38/2016

Art. 7 stabilește faptul că încetarea calității de administrator special are loc în următoarele cazuri:

a) prin revocarea deciziei de redresare financiară prin administrare specială;
b) prin înlocuirea sau, după caz, prin renunțarea administratorului special la mandatul primit;
c) prin decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică;
d) prin orice alte cauze de încetare prevăzute de reglementările în vigoare.

De asemenea, în situația în care administratorul special intenționează să renunțe la mandatul primit, acesta transmite A.S.F., odată cu notificarea privind intenția de renunțare, raportul prevăzut la art. 4 lit. g); A.S.F. decide, dacă este cazul, numirea unui nou administrator special.

Încetarea calității de administrator special se dispune prin decizie a A.S.F. și produce efecte de la data intrării în vigoare a deciziei A.S.F. de înlocuire sau revocare a administratorului special.

 

Art. 8 din NASF nr. 38/2016

Art. 8 prevede faptul că în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru redresarea societății de asigurare/reasigurare, că măsurile întreprinse de administratorul special nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit si/sau la înlăturarea cauzelor care au condus la declanșarea procedurii de redresare financiară, A.S.F. constată starea de insolvență a societății de asigurare/reasigurare potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 3 din Legea nr. 503/2004 și dispune, prin decizie motivată, închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare/reasigurare și înregistrarea cererii de declanșare a falimentului, în condițiile legii.

De asemenea, prin decizia de închidere a procedurii de redresare financiară, A.S.F. dispune revocarea administratorului special și încetarea calității și a atribuțiilor acestuia.

 

Art. 9 din NASF nr. 38/2016

Art. 9 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă NASF nr. 30/2015 privind drepturile, obligațiile și competențele administratorului special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015.

 

Art. 10 din NASF nr. 38/2016

Art. 10 prevede faptul că respectiva normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

NASF nr. 38/2016 privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului special was last modified: decembrie 6th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter