Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul IX („Impozite şi taxe locale”). Partea II – modificări (H.G. nr. 159/2016)

28 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6158

(8) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) și (21) din Codul fiscal și pct. 83 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul titlu, determinăm:

a) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0350 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0350 ha x 14.813 lei/ha = 518,4550 lei;

b) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în limita a 400 de m2, calculați o singură dată, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0300 ha, prevăzută la nr. crt. 2 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0300 ha x 14.813 lei/ha = 444,3900 lei;

(ii) suprafața de 0,0100 ha, ca diferență până la concurența a 0,0400 ha, din cea de 0,1900 ha, din zona B, prevăzută la nr. crt. 3 din tabelul de la alin. (7) lit. b) al prezentului punct, fiind suprafața cea mai mare, alta decât cea de terenuri cu construcții, după aplicarea regulilor prevăzute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0100 ha x 11.504 lei/ha = 115,0400 lei.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(9) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (8), astfel:

   

a) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. a)
Nr.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafațaImpozitul pe teren, conform alin. (3) lit. a)Impozitul pe teren datorat
crt.– ha –– lei/ha –(lei)
01234
1Teren cu construcții0,0350Vezi alin. (8) lit. a) subpct. (i)
2Teren arabil0,0300Vezi alin. (8) lit. b) subpct. (i)
b) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. b)
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafațaImpozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b)Impozitul pe teren datorat
– ha –– lei/ha –(lei)
01234
1Teren arabil0,02009318,600
2Pășune0,03008425,200
3Fâneață0,1900 – 0,0100 = 0,180084151,200
TOTAL rând 1 + … + 3 din coloana 4195,000
c) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. c)
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafațaImpozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b)Impozitul pe teren datorat
– ha –– lei/ha –(lei)
01234
1Teren arabil0,03509332,550
2Pășune0,02008416,800
TOTAL rând 1 + 2 din coloana 44,935

 (10) Contribuabilul prevăzut la alin. (7) datorează următorul impozit pe teren:

Nr. crt.Impozitul pe teren datorat, potrivit prevederilor alin. (4) și (5)Impozitul pe teren datorat – TOTAL
(lei)
012
1alin. (8) lit. a) subpct. (i)#######
2alin. (8) lit. b) subpct. (i)#######
3alin. (8) lit. b) subpct. (ii)#######
4alin. (9) lit. a)0
5alin. (9) lit. b)195,000
6alin. (9) lit. c)49,350
IMPOZITUL PE TEREN DATORAT – TOTAL1.102,32 = 1.102

 (11) Exemplu de calcul III

  1. a) Un contribuabil deține într-o unitate administrativ-teritorială, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,1110 ha, având următoarele categorii de folosință:
Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren cu construcții0,0600
2Teren arabil0,0230
3Pășune0,0280

 b) suprafața de 0,0600 ha a terenului prevăzut în tabelul de la lit. a) la nr. crt. 1 se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;

c) cei 400 m2, calculați o singură dată, ținând seama de prevederile art. 465 alin. (2) și (21) din Codul fiscal, precum și de cele ale pct. 83 alin. (3), se constituie din suprafețele având categoriile de folosință evidențiate, în tabelul următor:

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
012
1Teren arabil0,0230 – 0,0120 = 0,0110
2Pășune0,0280

 

d) diferența de 0,0110 ha, prevăzută la nr. crt. 1 în tabelul de la lit. c), de la categoria de folosință „Teren arabil” se impozitează/taxează potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal.

(12) În cazul coproprietarilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul fiscal, se au în vedere întocmai precizările punctului 83, precum și ale prezentului punct, în sensul că, pentru determinarea impozitului pe teren, se iau în calcul suprafețele de teren potrivit cotelor-părți deținute de fiecare coproprietar în parte, astfel:

a) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol sunt menționate cotele-părți, în funcție de acestea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal;

b) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol nu sunt menționate cotele-părți, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal.

 
Art. 85 lit. A din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 85 lit. A prevedea drept exemple pentru aplicarea prevederilor referitoare la taxa pe teren: „O unitate administrativ-teritorială (UAT) deține în proprietate un teren pe care îl dă în administrare unei terțe persoane (B).

Videoconferința regională de insolvență Buzău

a) Conform prevederilor Codului fiscal, taxa pe teren se datorează de persoana de drept privat (B);
b) Taxa se calculează similar impozitului pe teren”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 85 lit. A dispune următoarele:

O unitate administrativ-teritorială (UAT) deține în proprietate un teren pe care îl dă în administrare unei persoane de drept public (A), care îl închiriază ulterior unei persoane de drept privat (B), care la rândul ei îl închiriază unei/unor terțe persoane (C)”.

 
Art. 85 lit. E din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 85 lit. E stabilește următoarele:

La art. 85, după lit. D se introduce o nouă literă, lit. E.

O unitate administrativ-teritorială închiriază un teren în suprafață de 100 mp, situat în intravilan zona A, rangul 0 și înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, unei terțe persoane pentru o perioadă de 2 ore/zi timp de 3 săptămâni.

Prin hotărârea consiliului local, în baza prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 9.500 lei/ha.

Conform pct. 67 alin. (3) taxa pe teren se calculează astfel:

Taxa = (0,0100 ha x 9.500 lei/ha/365 zile) x (7 zile x 3 săptămâni) x (2h/24 h) = 0,2603 x 21 x 0,0833 = 0,4553 = 1 leu”.

 
Art. 92 alin. (4) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)
 

Noua reglementare

La art. 92, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 92 alin. (4) prevede următoarele: „În cazul contractelor de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, la declarația privind taxa pe teren se anexează o situație centralizatoare și copiile contractelor de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosință din care reies suprafața și categoria de folosință a terenului”.

 
Art. 101 alin. (2) – (4) și (7) – (10) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 101 alin. (2) – (4) și (7) – (10) prevedeau faptul că orice proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România și care înstrăinează/dobândește mijlocul de transport, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, are obligația înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în registrul prevăzut la alin. (1). Documentele translative de proprietate încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 pot fi utilizate și după această dată în relația cu autoritățile publice.

În continuare, era prevăzut faptul că actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport se semnează olograf, atât de persoana care înstrăinează, cât și de cea care dobândește proprietatea și o copie certificată „Conform cu originalul“ a acestuia, care se multiplică în 5 exemplare, se înregistrează la organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează, primind număr de înregistrare din registrul prevăzut la alin. (1). Structura minimală a informațiilor cuprinse în actul de înstrăinare-dobândire se stabilește prin formular tipizat. Cele 5 exemplare sunt utilizate, după cum urmează:

a) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează;
b) un exemplar rămâne la persoana care dobândește proprietatea;
c) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luat în evidența fiscală persoana care înstrăinează;
d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;
e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal persoana care dobândește proprietatea.

De asemenea, prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul unui mijloc de transport înstrăinat către un cetățean străin, care nu are rezidență în România, actul de înstrăinare-dobândire se întocmește în 4 exemplare utilizate conform alin. (3) lit. a) – d).

În ceea ce privește alin. (7), acesta stabilea faptul că pe baza actului de înstrăinare-dobândire organul fiscal local unde se afla înregistrat mijlocul de transport înstrăinat scoate din evidențele fiscale mijlocul de transport respectiv.

În continuare, era prevăzut faptul că organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport transmite anual, la cererea organelor fiscale locale, în format electronic, o situație centralizatoare a radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială.

De asemenea, pentru realizarea schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/radierea mijloacelor de transport se pot încheia protocoale pentru a optimiza și eficientiza schimbul de informații.

În fine, se dispunea faptul că registrul, formularul tipizat privind înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport și protocolul-cadru pentru realizarea schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (2) – (4) și (7) – (10) stabilesc următoarele:

„(2) În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/ înregistrării în România și care înstrăinează/dobândește mijlocul de transport prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, organul fiscal are obligația înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în registrul prevăzut la alin. (1).

Documentele translative ale dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 se utilizează și după această dată în relația cu autoritățile/ instituțiile/serviciile publice centrale sau locale, după caz.

(3) Actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în cazul în care ambele părți au domiciliul fiscal în România, se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, precum și 4 fotocopii ale acestuia, cu mențiunea „Conform cu originalul”.

Cele 5 exemplare sunt utilizate după cum urmează:

a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândește;

b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidența fiscală persoana care înstrăinează;

c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;

d) un exemplar, pe care se înscrie și de către organul fiscal de la domiciliul dobânditorului numărul de înregistrare din registrul prevăzut la alin. (1), se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;

e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal persoana care dobândește proprietatea.

(4) În cazul unui mijloc de transport înstrăinat de către o persoană fizică cu domiciliul fiscal în România unei persoane fizice sau unei persoane juridice, după caz, care nu are domiciliul fiscal în România, persoana care înstrăinează prezintă actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în original, precum și 3 fotocopii ale acestuia, cu mențiunea „Conform cu originalul”, sub semnătura ambelor părți, menționând, lizibil și olograf, identitatea fiecărei persoane semnatare, pe fiecare din acestea înscriindu-se numărul de înregistrare din registrul prevăzut la alin. (1) de către organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează. Cele 4 exemplare sunt utilizate după cum urmează:

a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândește;

b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidența fiscală persoana care înstrăinează;

c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;

d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.

[…..]

(7) Pe baza actului de înstrăinare-dobândire, organul fiscal local unde se afla înregistrat mijlocul de transport înstrăinat scoate din evidențele fiscale mijlocul de transport respectiv.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură emisă de un operator economic din România sau din alt stat, precum și în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat decât România pe baza altor documente emise din statul de proveniență, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local de domiciliu mijloacele de transport, anexând copii ale documentelor certificate «Conform cu originalul», precum și cu mențiunea «Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea», sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, și copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat. Factura este actul de înstrăinare-dobândire, iar prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(8) Organul competent cu înmatricularea/înregistrarea/ radierea mijloacelor de transport transmite, anual, în format electronic, organului fiscal local o situație centralizatoare a radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială.

Periodicitatea comunicării informațiilor poate fi lunară, conform înțelegerii părților.

Organele fiscale locale transmit, în condiții de reciprocitate, informațiile înregistrate în evidența proprie în luna precedentă:

a) conform înțelegerii părților, către organele competente cu înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;

b) către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul contribuabilii dobânditori de mijloace de transport sau în care și-au schimbat domiciliul sau reședința contribuabilii proprietari de mijloace de transport.

(9) Pentru realizarea schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente cu înmatricularea/radierea mijloacelor de transport se pot încheia protocoale pentru a optimiza și eficientiza schimbul de informații. Schimbul de informații este reciproc. Schimbul de informații se face utilizând orice canale de comunicare, inclusiv accesul online în bazele de date, în funcție de capacitatea tehnică a părților, cu asigurarea securității accesului și informațiilor, precum și cu asigurarea integrității informațiilor.

(10) Registrul, formularul tipizat privind înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport și protocolul-cadru pentru realizarea schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/ radierea mijloacelor de transport, respectiv instrucțiunile de aplicare, se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne.

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul IX („Impozite și taxe locale”). Partea II – modificări (H.G. nr. 159/2016) was last modified: martie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm: