Modificări Cod Procedură Fiscală

1 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 348

Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale (M. Of. nr. 832/31 august 2021)

Intrare în vigoare: 3 septembrie 2021, cu unele excepții

Prin această ordonanță au fost modificate mai multe prevederi din Codul de procedură fiscală, precum și alte acte normative, după cum urmează:

I. Titlul I – Dispoziții generale

1.1. Definiția declarației informative cuprinde atât evidențele contabile și fiscale, cât și fișierul standard de control fiscal (SAF-T). [intrare în vigoare la 1 ianuarie 2022]

1.2. Dacă traducerea în limba română a unui document fiscal se efectuează dintr-o scriere care nu are caractere latine, la documentul tradus se va atașa și copia legalizată de pe înscrisul original.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

II. Titlul III – Dispoziții procedurale generale

2.1. În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, competența pentru administrarea obligațiilor fiscale și pentru înregistrarea fiscală revine organului fiscal in a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice. [intrare în vigoare la 1 ianuarie 2022]

2.2. Constituie probă, pe lângă înregistrările audiovideo, datele și informațiile aflate în orice mediu de stocare, și fișierul standard de control fiscal stocat într-un mediu care asigură unicitatea, integralitatea și integritatea acestuia. [intrare în vigoare la 1 ianuarie 2022]

2.3. Se introduc prevederile privind obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T). Fișierul se depune în format electronic și conține informații din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului. În cadrul căilor administrative și judiciare de atac, organul fiscal are obligația punerii la dispoziție a unei copii sau a unui link care să asigure accesul la varianta electronică a fișierului standard de control fiscal.

Termenul de depunere, natura informațiilor, modelul de raportare, procedura de transmitere a SAF-T vor fi stabilite prin OPANAF. [intrare în vigoare la 1 ianuarie 2022]

2.4. Furnizarea de informații și documente între Ministerul Finanțelor/A.N.A.F. și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și alte persoane juridice de drept privat se realizează prin: sistemul PatrimVen sau prin alte sisteme dedicate.

2.5. Devine obligatorie transmiterea către organul fiscal competent, prin mijloace electronice de transmitere la distanță (SPV), de cereri, înscrisuri sau orice alte documente de către contribuabili persoane juridice asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Dacă acestea sunt depuse în format letric, nu vor fi luate în considerare. [intrare în vigoare la 1 martie
2022]

III. Titlul IV – Înregistrarea fiscală

3.1. În cazul în care se suspendă executarea deciziei de declarare în inactivitate, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada suspendării dispuse de instanțele de judecată conform Legii nr. 554/2004.

IV. Titlul V – Stabilirea creanțelor fiscale

4.1. Declarația de impunere poate fi depusă sau corectată după anularea rezervei verificării ulterioare și dacă, prin hotărâri
judecătorești definitive s-a stabilit plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli care generează modificarea bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

V. Titlul VI – Controlul fiscal

Videoconferința regională de insolvență Buzău

5.1. Organul de inspecție verifică și concordanța dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din fișierul standard de control fiscal (SAFT). [intrare în vigoare la 1 ianuarie 2022]

5.2. Refacerea inspecției fiscale se realizează de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.

VI. Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale

6.1. Obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit ori sunt în termenul de plată din decizia de eșalonare la plată, precum și celelalte obligații fiscale, care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare nu sunt considerate obligații fiscale restante. [intrare în vigoare la 1 octombrie 2021]

Nu sunt obligații fiscale restante nici obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat și confirmat în condițiile legii.

6.2. În cazul în care plata obligațiilor fiscale se face în alt cont bugetar decât cel al cărui venit este creanța fiscală plătită, plata este validă dacă plata nu a stins creanțele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat. Nu se mai impune condiția ca aceste creanțe să fie administrate de același organ fiscal, pot fi administrate de un organ fiscal diferit, iar cererea se depune de debitor la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuată eronat.

6.3. Rambursarea TVA se face cu inspecție fiscală ulterioară pentru deconturile depuse în termenul legal. În plus față de prevederile anterioare, rambursarea are loc după efectuarea inspecției fiscale:
a) pentru deconturile depuse de contribuabilii mari și mijlocii: în cazul în care contribuabilul este în procedură de lichidare voluntară sau insolvență; sau
b) pentru deconturile depuse de ceilalți contribuabili:
– în cazul în care contribuabilul este în procedură de lichidare voluntară sau insolvență; sau
– contribuabilul depune primul decont după înregistrarea în scopuri de TVA;
– soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.

Se clarifică situațiile în care contribuabilul prezintă risc de rambursare necuvenită și este supus inspecției fiscale anticipate. [intrare în vigoare la 1 februarie 2022].

6.4. Nu se acordă eșalonare la plată pentru obligațiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

6.5. Se introduc reguli speciale privind eșalonarea la plată a impozitului calculat în situațiile prevăzute la art. 403 C. fisc. (în cazul transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare).

6.6. Se introduce un nou capitol cu referire la eșalonarea la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central (similar eșalonării reglementate de OUG 181/2020).

Eșalonarea se acordă pentru obligațiile fiscale principale și accesorii restante a căror vechime este de maxim 12 luni anterioare datei depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central. Eșalonarea la plată se aprobă pe o perioadă de maxim 12 luni. Condițiile pentru acordarea eșalonării pentru contribuabil sunt următoarele:
– să depună o cerere la organul fiscal, la care poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
– să nu se afle în procedura falimentului;
– să nu se afle în dizolvare;
– să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
– să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară.
– să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

Pe perioada eșalonării la plată, se datorează dobânzi în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. [intrare în vigoare la 1 octombrie 2021]

6.7. Dacă au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii rămân valabile 3 luni de la data sesizării penale (anterior, până la data soluționării cauzei de către organele de urmărire penală sau instanța de judecată). La împlinirea acestui termen sau după instituirea măsurilor asigurătorii de către organele de urmărire penală potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, dar nu mai târziu de 3 luni, măsurile asigurătorii instituite de organul fiscal se ridică.

6.8. În cazul în care acțiunea în contencios-administrativ a fost respinsă definitiv, scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție se execută după 30 de zile de la data respingerii definitive, fără a depăși termenul de valabilitate al scrisorii/poliței.

6.9. În cazul bunurilor care constau în obiecte de metale prețioase și pietre prețioase asupra cărora au fost instituite sechestre asigurătorii de către organele judiciare, pentru care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, s-a dispus recuperarea creanțelor bugetare administrate de organul fiscal central și menținerea măsurilor asigurătorii, și dacă aceste bunuri se află depozitate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, atunci se ridică și se valorifică de către organele de executare silită.

6.10. Cererea debitorului privind stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată, se analizează de către o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent. Componența comisiei se stabilește prin OPANAF sau prin hotărâre a autorității deliberative. Aceste prevederi se aplică și pentru cererile de dare în plată aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a ordonanței (3 septembrie 2021). În acest caz, cererile de dare în plată se predau organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței (până la 3 octombrie 2021).

VII. Titlul XI – Sancțiuni

7.1. Se introduc sancțiuni contravenționale cu privire la depunerea fișierului standard de control fiscal:
– nedepunerea la termenul prevăzut de lege a fișierului.
Sancțiune: 1.000 – 5.000 lei amendă
– depunerea incorectă/incompletă. Sancțiune: 500-1.500 lei amendă.
Nu se sancționează:
(i) persoanele care corectează fișierul standard de control fiscal până la termenul legal de depunere a următorului fișier,
(ii) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile. [intrare în vigoare 1 ianuarie 2022]

8. Prevederi referitoare la alte acte normative

8.1. O.U.G. nr. 69/2020. Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale începute după data de 14 mai 2020 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020) și încheiate până la data de 29 martie 2021 (data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021), se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală (art. 22), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Aceste prevederi se aplică și dacă obligațiile bugetare principale au fost stinse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe (3 septembrie 2021), cu condiția ca cererea să fie depusă până la data de 31 ianuarie 2022. Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate potrivit acestor prevederi și care au fost stinse atât înainte, cât și după data de 3 septembrie 2021, se restituie conform Legii nr. 207/2015.

8.2. Verificări documentare. Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare și pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data de 14 mai 2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală (art. 22), până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) C. proc. fisc. în cazul deciziilor de impunere comunicate după data de 3 septembrie 2021, respectiv în termen de 30 de zile de la data de 3 septembrie 2021, în cazul deciziilor de impunere comunicate până la 3 septembrie;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Prevederile se aplică și în situația în care obligațiile bugetare principale au fost stinse până la data de 3 septembrie 2021, cu
condiția ca cererea să fie depusă până la 31 ianuarie 2022. Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate potrivit acestor prevederi și care au fost stinse atât înainte, cât și după data de 3 septembrie 2021, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015.

8.3. Suspendarea eșalonării până la reluarea activității. Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă pe perioada stării de urgență/alertă, prin hotărâri emise de către organele abilitate ale statului și care beneficiază de eșalonări la plată, acordate de organul fiscal central, potrivit actelor normative în vigoare, condițiile de menținere a valabilității acestora se suspendă, la cerere, până la data la care este reluată activitatea.

Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la data reluării activității nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități potrivit actelor normative în baza cărora au fost acordate eșalonările la plată. În acest caz, până la primul termen de plată după data constatării reluării activității, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

8.4. Anulare penalitate O.U.G. nr. 181/2020. Debitorii care solicită înlesniri la plată conform C. proc. fisc. ulterior pierderii valabilității eșalonării la plată potrivit O.U.G. nr. 181/2020, beneficiază de anularea penalității prevăzute la art. 9 din O.U.G. nr. 181/2020.

Dispoziții tranzitorii

8.5. Deconturile de TVA în curs de soluționare la data de 3 septembrie 2021, se soluționează potrivit normelor legale în vigoare la data depunerii acestora.

8.6. Cererile de eșalonare la plată depuse potrivit O.U.G. nr. 181/2020, în curs de soluționare la data de 1 octombrie 2021, se soluționează potrivit normelor legale în vigoare la data depunerii cererii.

Eșalonările la plată acordate potrivit O.U.G. nr. 181/2020 se supun prevederilor acestei O.U.G.

Modificări Cod Procedură Fiscală was last modified: septembrie 1st, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter