Modificări ale Codului fiscal și Codului de procedură fiscală. Restituirea taxei de poluare

3 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 934

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal bugetare (*intrare în vigoare: 30 martie 2018, cu excepțiile menționate în text; M. Of. nr. 291/30 mar. 2018)

Prin această ordonanță de urgență au fost modificate mai multe acte normative, printre care Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) și O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Admiterea in profesiile juridice

A. CODUL FISCAL

I. Titlul II – Impozit pe profit

1.1. În cazul activelor pentru care se aplică scutirea de impozit la profitul reinvestit, care sunt scoase din patrimoniu în urma îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege, a fost eliminată obligația ca acestea să fie păstrate în patrimoniu cel puțin jumătate din durata de utilizare economică (fără a depăși 5 ani).

1.2. În cazul efectuării de sponsorizări, acte de mecenat sau acordării de burse private, se va depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private aferentă anului în care se înregistrează aceste cheltuieli sau aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i) C. fisc. Modelul și conținutul aceste declarații se va stabili prin OPANAF, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

II. Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (se aplică de la 1 aprilie 2018)

2.1. În cazul în care microîntreprinderile au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați, acestea pot opta, o singură dată, pentru aplicarea prevederilor Titlului II – Impozit pe profit. Opțiunea este definitivă și se aplică începând cu trimestrul în care cele două condiții se îndeplinesc cumulativ.

Impozitul pe profit se calculează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care se exercită opțiunea. Dacă numărul salariaților scade sub 2, condiția trebuie (re)îndeplinită în maxim 60 zile. Dacă cele două condiții nu sunt îndeplinite, se vor aplica prevederile Titlului III din anul fiscal următor celui în care fie capitalul social a fost redus sub 45.000 lei, fie sunt mai puțin de 2 salariați.

2.2. În cazul sponsorizării entităților non-profit sau unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditate cu cel puțin un serviciu social licențiat, microîntreprinderile pot beneficia de o deducere de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care se efectuează cheltuielile. Sumele care nu se scad din impozit pot fi reportate pe o perioadă de 28 trimestre consecutive.

Microîntreprinderile au obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor (declarația va fi aprobată prin OPANAF în termen de 90 de zile), de regulă, până la 25 ianuarie a anului următor.

III. Titlul IV – Impozitul pe venit

3.1. Se introduc prevederi privind stabilirea impozitului pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate conform Legii nr. 69/2000:

a) pentru aceste venituri se datorează impozit (10% asupra venitului brut) care va fi calculat și reținut la sursă de către plătitorii de venituri. Impozitul se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care a fost reținut. Plătitorii de venituri nu calculează, nu rețin și nu plătesc impozit dacă efectuează plăți către asocieri fără personalitate juridică sau alte entități cu personalitate juridică care organizează și conduc contabilitate proprie pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat pentru venitul propriu;

b) plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației privind calcularea și reținerea impozitului;

c) se poate dispune asupra destinației unei sume de 2% sau 3,5% din impozit astfel:

c1) 2% pentru entități nonprofit și unități de cult, pentru acordarea de burse private;
c2) 3,5% pentru entități nonprofit și unități de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditate cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Suma va fi calculată de organul fiscal în baza declarației unice depusă până la 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. Procedura se va stabili prin OPANAF, care va fi aprobat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. Se poate opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei de către plătitorii de venituri până la termenul de plată a impozitului.

3.2. Se poate dispune asupra unei sume de 2% sau 3,5% din impozitul datorat, condițiile privind calcularea sumei și plata acesteia fiind similare celor de la punctul 3.1. și pentru:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din salarii și asimilate salariilor;
c) venituri din salarii și asimilate salariilor obținute din străinătate de contribuabili care își desfășoară activitatea în România;
d) venituri din pensii;
e) venituri din activități independente/activități agricole impuși pe bază de norme de venit;
f) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
g) câștigul anual din transferul titlurilor de valoare.

3.3. În cazul venitului din activități agricole:

a) normele de venit se stabilesc și se publică până la data de 5 februarie (anterior 15 februarie) a anului pentru care se aplică acestea;

b) în cazul reducerii normelor de venit ca urmare a unor fenomene meteo sau epizootii conform art. 106 alin. (5) și (6) C. fisc., se va depune declarația unică în 30 zile de la constatarea pagubelor, iar norma de venit se va diminua cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit în urma evaluării pagubelor;

c) în cazul activității desfășurate în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, declarația anuală de venit se depune până la 15 februarie a anului fiscal în curs de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

3.4. În cazul persoanelor fizice care obțin venituri individuale și care beneficiază de scutire de impozit pe venit conform art. 76 lit. a^3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, reducerea normei de venit se va calcula de către contribuabil, iar metodologia de calcul se va stabili prin H.G.

IV. Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

4.1. În cazul contractelor de activitate sportivă, pentru încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară a cărui depășire obligă la plata CAS se are în vedere venitul brut realizat în baza acestor contracte. Prevederile privind cota de CAS, stabilirea, declararea și plata contribuției în cazul contractelor de activitate sportivă sunt similare celorlalte venituri.

4.2. Plătitorii de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, cu reținere la sursă, stabilesc CASS prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul (echivalentul a 12 salarii minime brute). Dacă nivelul net sau brut al acestor venituri este de cel puțin 12 salarii minime brute, plătitorul de venituri are obligația calculării, reținerii, plății CASS. Dacă venitul brut, pe fiecare categorie/sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute, dar venitul net cumulat este cel puțin egal cu acest nivel, contribuabilul are obligația depunerii declarației unice.

4.3. În cazul veniturilor din activități independente, încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pentru stabilirea bazei de calcul a CASS are în vedere venitul net/brut sau norma de venit.

4.4. Se abrogă prevederile conform cărora plătitorii de venituri sub forma dobânzilor au obligația depunerii declarației informative referitoare la plățile de astfel de venituri făcute către persoane fizice rezidente în statele membre ale UE.

V. Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

5.1. Operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare nu se cuprind în sfera de aplicare a TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru achizițiile efectuate pentru aceste proiecte se aplică conform art. 297-300 C. fisc.

5.2. Scutirea se acordă cu respectarea legislației cu privire la ajutorul de stat.

VI. Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

6.1. Motorina utilizată drept carburant pentru motor folosită în scopurile prevăzute la art. 342 alin. (9) C. fisc. este supusă unui nivel al accizelor diferențiat, stabilit prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri (anterior, 189,52 lei/1.000 litri), respectiv cu 217, 31 lei/tonă (anterior, 224,30 lei/tonă), a nivelului standard prevăzut pentru motorină.

6.2. Se introduce o condiție nouă pentru eliberarea autorizației de antrepozit fiscal: persoana care își va desfășura activitatea ca antrepozitar autorizat să nu înregistreze obligații fiscale restante de natura celor administrate de ANAF.

6.2. Condiția privind obligațiile fiscale restante se aplică și cererilor de autorizare a antrepozitarilor, în curs de soluționare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (30 martie 2018).

VII. Titlul IX – Impozite și taxe locale

7.1. Taxa specială pentru promovarea turistică a localității la nivelul municipiului București se face venit la bugetul local al municipiului București.

7.2. Sumele încasate și neutilizate din taxa specială pentru promovarea turistică la nivelul sectoarelor se transferă la bugetul local al municipiului București.

B. CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

1. În cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabili care beneficiază de eșalonări la plată, conform Codului de procedură fiscală, rambursarea se va face cu control ulterior.

2. Au fost simplificate prevederile referitoare la procedura de eșalonare la plată în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate. Astfel:

a) nu se mai emite acordul de principiu privind eșalonarea la plată;

b) a fost stabilit un termen redus – 15 zile – pentru soluționarea cererii de eșalonare la plată;

c) dobânzile se datorează, se calculează și se comunică, pentru obligațiile fiscale eșalonate, la finalizarea eșalonării ori la data pierderii valabilității eșalonării;

d) au fost modificate criteriile referitoare la încadrarea în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, respectiv:

d1) administratorii/asociații nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
d2) obligațiile fiscale restante să nu depășească 12 luni;
d3) contribuabilul nu a înregistrat pierderi din exploatare în ultimul exercițiu financiar închis.

4. Prevederile referitoare la transferul competenței de administrare a contribuabililor mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, către administrațiile financiare județene/a municipiului București a fost prorogată până la 1 august 2018 (termenul inițial era 1 aprilie 2018).

C. O.U.G. nr. 52/2017

1. Nu se mai depun documente justificative la cererea de restituire a taxelor de poluare.

2. Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 52/2017 ar trebui modificate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. (până 15 aprilie 2018).

Modificări ale Codului fiscal și Codului de procedură fiscală. Restituirea taxei de poluare was last modified: aprilie 17th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter