Modificarea şi completarea OMAI nr. 160/2013 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică (OMAI nr. 134/2016)

8 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 871

Despre

  • M. Of. nr. 687 din 5 septembrie 2016
  • OMAI nr. 134/2016
  • OMAI nr. 160/2013

Actul modificatActul modificatorSumar
 OMAI nr. 160/2013
(M. Of. nr. 751 din 4 decembrie 2013)
OMAI nr. 134/2016 
(M. Of. nr. 687 din 5 septembrie 2016)

modifică: art. 7; art. 22 alin. (2); art. 28; art. 29; art. 30; art. 31; art. 33; art. 36; art. 37; partea introductivă a art. 38; partea introductivă a art. 39; anexele nr. 1-3

introduce: art. 271 și 272; art. 371 și 372

În M. Of. nr. 687 din 5 septembrie 2016, a fost publicat OMAI nr. 134/2016  pentru modificarea OMAI nr. 160/2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OMAI nr. 160/2013 prin OMAI nr. 134/2016.

Art. 7 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că institutul are următoarea structură organizatorică:

1. Conducerea;
2. Compartimentul juridic;
3. Catedra formare profesională continuă;
4. Catedra management și legislație;
5. Catedra limbi străine și pregătire misiuni internaționale;
6. Serviciul metodică și proiectare didactică;
7. Biroul cercetare științifică, programe, studii și analize;
8. Compartimentul resurse umane;
9. Biroul management operațional și securitate sediu;
10. Compartimentul financiar-contabilitate;
11. Compartimentul secretariat și documente clasificate;
12. Compartimentul achiziții;
13. Structura de securitate;
14. Biroul administrare patrimoniu imobiliar și investiții;
15. Biroul intendență;
16. Biroul tehnic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 dispune următoarele:

Art. 7

Institutul are următoarea structură organizatorică:

1. conducerea;
2. Compartimentul juridic;
3. Compartimentul control;
4. Catedra formare profesională continuă;
5. Catedra management și legislație;
6. Catedra limbi străine și pregătire misiuni internaționale;
7. Serviciul metodică și proiectare didactică;
8. Compartimentul studii și analize;
9. Compartimentul implementare proiecte cu finanțare externă;
10. Biroul resurse umane;
11. Biroul management operațional și securitate sediu;
12. Compartimentul financiar-contabilitate;
13. Compartimentul secretariat și documente clasificate;
14. Compartimentul achiziții;
15. Structura de securitate organizată la nivel compartiment;
16. Biroul administrare patrimoniu imobiliar și investiții;
17. Biroul intendență;
18. Biroul tehnic”.

Art. 22 alin. (2) din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (2) prevedea faptul că Președintele Consiliului de conducere numește, prin dispoziția zilnică, secretarul Consiliului de conducere din cadrul Biroului secretariat, evidență și biblioteci, care are atribuția de a tehnoredacta procesele-verbale ale ședințelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Președintele Consiliului de conducere numește, prin dispoziția zilnică, secretarul Consiliului de conducere din cadrul Compartimentului secretariat și documente clasificate, care are atribuția de a tehnoredacta procesele-verbale ale ședințelor”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 271 și 272 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Noua reglementare

După art. 27, se introduc două noi articole, art. 271 și 272.

Potrivit noii reglementări, art. 271 și 272 dispun următoarele:

Art. 271

Compartimentul control se subordonează direct directorului Institutului și are ca obiective specifice:
a) creșterea eficacității activităților desfășurate la nivelul Institutului, precum și prevenirea apariției unor deficiențe și disfuncții în cadrul acestuia, prin executarea unor activități specifice controlului, potrivit legii;
b) dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern/managerial implementat în Institut.

Art. 272

Compartimentul control îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a) organizează și execută controale de fond/tematice la structurile din cadrul Institutului conform planificării sau dispozițiilor conducerii, potrivit normelor legale;
b) monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de conducere, în urma desfășurării controalelor și verificărilor efectuate la structurile din cadrul Institutului;
c) verifică modul de punere în aplicare de către structurile din cadrul Institutului a prevederilor actelor normative aflate în domeniul de competență;
d) efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate Institutului, în cazurile constatate/repartizate spre soluționare;
e) verifică și formulează proiectul de răspuns pentru petițiile/sesizările din competența de soluționare a Institutului;
f) coordonează, monitorizează și îndrumă metodologic activitățile de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial implementat în Institut;
g) inițiază/participă la realizarea unor studii și analize privind cauzele disfuncțiilor și deficiențelor constatate în activitatea structurilor evaluate, în scopul îmbunătățirii activităților acestora”.

 

Art. 28 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevedea faptul că se subordonează, catedra formare profesională continuă, direct directorului Institutului și nemijlocit directorului adjunct pentru învățământ și are ca obiectiv specific formarea și dezvoltarea de competențe necesare desfășurării activităților profesionale, potrivit cerințelor posturilor/funcțiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesională, în domeniile ordine publică, prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare, prevenirea și combaterea torturii și relelor tratamente, criminalistică, circulație rutieră, pregătire fizică și arte marțiale, instrucția tragerii cu armamentul din dotare și altele.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 dispune următoarele:

Art. 28

Catedra formare profesională continuă se subordonează direct directorului Institutului și nemijlocit directorului adjunct pentru învățământ și are ca obiectiv specific formarea și dezvoltarea de competențe în specialitățile structurilor MAI”.

 

Art. 28 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 prevedea faptul că atribuțiile specifice ale catedrei formare profesională continuă sunt următoarele:
a) organizează și desfășoară programele de formare profesională inițială și continuă, conform competențelor specifice catedrei;
b) desfășoară activități în cadrul comisiilor metodice, elaborează conținuturile didactice necesare desfășurării procesului de formare și le dezvoltă în funcție de evoluția situației operative, a domeniului de activitate și cerințele beneficiarilor;
c) implementează elementele curriculare ale Colegiului European de Poliție, denumit în continuare CEPOL, conform competențelor catedrei;
d) elaborează documentația necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Biroul metodică și proiectare didactică;
e) participă la elaborarea studiilor și analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;
f) desfășoară activități în cadrul comisiilor metodice;
g) desfășoară activități de documentare, participă la cursuri/programe de formare și manifestări științifice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 dispune următoarele:

Art. 29

(1) Catedra formare profesională continuă îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) desfășoară programe de formare profesională inițială, potrivit specificului funcțiilor/posturilor MAI, și participă la organizarea acestora;
b) desfășoară programe de formare profesională inițială pentru personalul poliției locale și participă la organizarea acestora;
c) desfășoară programe de formare profesională pentru dezvoltarea carierei și participă la organizarea acestora;
d) desfășoară activități în cadrul comisiilor metodice, elaborează conținuturile didactice necesare desfășurării procesului de formare și le dezvoltă în funcție de evoluția situației operative, a domeniului de activitate și cerințelor beneficiarilor;
e) implementează elemente curriculare ale Colegiului European de Poliție, conform competențelor catedrei;
f) desfășoară activități de documentare, participă la cursuri/programe de formare și manifestări științifice;
g) participă la elaborarea studiilor și analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;
h) elaborează documentația necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Serviciul metodică și proiectare didactică;
i) inițiază protocoale de colaborare cu parteneri instituționali și organizaționali în vederea dezvoltării programelor aflate în competență;
j) acordă asistență de specialitate altor structuri MAI, la solicitarea acestora.

(2) Pentru desfășurarea programelor de formare profesională pentru dezvoltarea carierei, prevăzute la alin. (1) lit. c), Catedra formare profesională continuă organizează următoarele cursuri:

a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate și cursuri de perfecționare în specialitate pentru obținerea/acordarea unor grade profesionale/militare;
b) cursuri pentru schimbarea specialității/profilului de muncă;
c) cursuri de specialitate/cursuri de perfecționare în domeniile:

(i)pregătire polițienească: ordine publică, circulație rutieră, combaterea criminalității organizate, criminalitate economică, criminalistică și altele;
(ii)respectarea și apărarea drepturilor omului în activitățile structurilor MAI;
(iii)pregătire fizică, autoapărare și arte marțiale;
(iv)însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare privind executarea ședințelor de tragere specifice personalului MAI;
(v)protejarea datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate;
(vi)etică și deontologie profesională;
(vii)alte domenii de interes”.

 

Art. 30 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 prevedea faptul că se subordonează, catedra management și legislație, direct directorului Institutului și nemijlocit directorului adjunct pentru învățământ și are ca obiective specifice:
a) formarea și dezvoltarea de competențe pentru personalul cu funcții de decizie din MAI, necesare îndeplinirii actului managerial, prin furnizarea programelor de formare managerială atât la nivel operațional, cât și strategic;
b) actualizarea cunoștințelor de legislație aplicabilă domeniilor de activitate ale MAI prin furnizarea cursurilor/programelor de formare profesională continuă personalului MAI;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 dispune următoarele:

Art. 30

Catedra management și legislație se subordonează direct directorului Institutului și nemijlocit directorului adjunct pentru învățământ și are ca obiective specifice:

a) formarea și dezvoltarea de competențe manageriale prin furnizarea programelor de formare managerială la nivel operațional și strategic, atât pentru personalul cu funcții de decizie din MAI, cât și pentru personalul cu funcții de execuție, în vederea dezvoltării carierei, precum și a competențelor în domenii-suport;
b) actualizarea cunoștințelor de legislație prin furnizarea cursurilor/programelor de formare profesională continuă personalului MAI;
c) dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a competențelor de comunicare intra/interpersonală, instituțională și de reprezentare prin intermediul unor programe specifice”.

 

Art. 31 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea faptul că următoarele atribuții specifice sunt îndeplinite de catedra management:
a) organizează și desfășoară programele de formare inițială și profesională, conform competențelor specifice catedrei, în domeniile management și legislație;
b) desfășoară activități în cadrul comisiilor metodice, elaborează conținuturile didactice necesare desfășurării procesului de formare și le dezvoltă în funcție de evoluția situației operative, a domeniului de activitate și cerințele beneficiarilor;
c) implementează elementele curriculare CEPOL, conform competențelor catedrei;
d) elaborează documentația necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Biroul metodică și proiectare didactică;

e) participă la elaborarea studiilor și analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;
f) desfășoară activități de documentare, participă la cursuri/programe de formare și manifestări științifice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 dispune următoarele:

Art. 31

Catedra management și legislație îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) desfășoară programele de formare profesională continuă, de specializare/perfecționare, în domeniile managementului, managementului de proiect și accesării fondurilor europene, și participă la organizarea acestora;
b) desfășoară programele de formare profesională continuă, de specializare/perfecționare, în domeniul analizei informaților, și participă la organizarea acestora;
c) desfășoară programele de formare profesională continuă, de specializare/perfecționare, în domeniul relațiilor publice și comunicării, comunicării inter/intrainstituționale, formării de formatori, dezvoltării personale etc., și participă la organizarea acestora;
d) desfășoară activități în cadrul comisiilor metodice, elaborează conținuturile didactice necesare desfășurării procesului de formare și le dezvoltă în funcție de modificările legislative cu incidență în domeniu și de cerințele beneficiarilor;
e) elaborează documentația necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Serviciul metodică și proiectare didactică;
f) participă la elaborarea studiilor și analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;
g) participă la elaborarea cererilor de finanțare în vederea îmbunătățirii procesului de învățământ, în colaborare cu structura de specialitate, precum și la implementarea acestora;
h) inițiază protocoale de colaborare cu parteneri instituționali și organizaționali în vederea dezvoltării programelor aflate în competență;
i) desfășoară activități de documentare, participă la cursuri/programe de formare și manifestări științifice;
j) implementează elementele curriculare ale Colegiului European de Poliție, conform competențelor catedrei”.

 

Art. 33 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 prevedea faptul că următoarele atribuții specifice sunt îndeplinite de către catedra limbi străine și pregătire misiuni internaționale:

a) organizează și desfășoară programe de formare profesională specifice, pe niveluri de competență în domeniul limbilor străine și misiunilor internaționale;
b) desfășoară activități în cadrul comisiilor metodice, elaborează conținuturile didactice necesare desfășurării procesului de formare și le dezvoltă în funcție de evoluția situației operative, a domeniului de activitate și cerințele beneficiarilor;
c) testează competențele lingvistice ale personalului MAI selecționat pentru misiuni internaționale;
d) actualizează permanent instrumentele de evaluare proprii în vederea asigurării conformității cu Cadrul european comun de referință pentru limbi străine;
e) implementează elementele curriculare CEPOL, conform competențelor catedrei;
f) colaborează cu DGMRU în vederea organizării programelor de formare profesională în domeniul de competență și desfășurării testărilor;
g) elaborează documentația necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Biroul metodică și proiectare didactică;
h) participă la elaborarea studiilor și analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;
i) desfășoară activități de documentare, participă la cursuri/programe de formare și manifestări științifice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 dispune următoarele:

„Art. 33

Catedra limbi străine și pregătire misiuni internaționale îndeplinește următoarele atribuții specifice;

a) desfășoară programe de formare profesională specifice, pe niveluri de competența, în domeniul limbilor străine și misiunilor internaționale și participă la organizarea acestora;
b) desfășoară activități în cadrul comisiilor metodice, elaborează conținuturile didactice necesare desfășurării procesului de formare și le dezvoltă în funcție de evoluția situației operative, a domeniului de activitate și cerințele beneficiarilor;
c) testează competențele lingvistice ale personalului MAI selecționat pentru misiuni internaționale;
d) actualizează permanent instrumentele de evaluare proprii în vederea asigurării conformității cu Cadrul european comun de referință pentru limbi străine;
e) implementează elementele curriculare ale Colegiului European de Poliție, conform competențelor catedrei;
f) colaborează cu DGMRU în vederea organizării programelor de formare profesională în domeniul de competență și desfășurării testărilor;
g) elaborează documentația necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Serviciul metodică și proiectare didactică;
h) participă la elaborarea studiilor și analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;
i) inițiază protocoale de colaborare cu parteneri instituționali și organizaționali în vederea dezvoltării programelor aflate în competență;
j) desfășoară activități de documentare, participă la cursuri/programe de formare și manifestări științifice;
k) desfășoară activități de afaceri europene și relații internaționale, în acord cu obiectivele stabilite în documentele programatice”.

 

Art. 36 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 prevedea faptul că biroul cercetare științifică, programe, studii și analize se subordonează direct directorului Institutului și nemijlocit directorului adjunct pentru învățământ și are ca obiective specifice următoarele:

a) dezvoltarea cercetării științifice orientate în special pe noile provocări societale, subsumate domeniului specific de activitate;
b) inițierea și derularea de proiecte, inclusiv cu finanțare nerambursabilă, în scopul dezvoltării procesului educațional și sprijinirii cercetării științifice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 dispune următoarele:

Art. 36

Compartimentul studii și analize se subordonează direct directorului Institutului și nemijlocit directorului adjunct pentru învățământ și are ca obiective specifice următoarele:

a) elaborarea de studii și analize în scopul optimizării activităților specifice procesului de învățământ;
b) asigurarea asistenței psihologice și efectuarea de diagnoze organizaționale la nivelul unității”.

 

Art. 37 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea faptul că biroul cercetare științifică, programe, studii și analize îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) planifică, organizează și coordonează programul de cercetare științifică din Institut;
b) elaborează și perfecționează instrumentele specifice de cercetare a fenomenelor societale care vor sta la baza studiilor și analizelor (anchete, interviuri, chestionare);
c) diseminează rezultatele cercetărilor către toți cei interesați, inclusiv în publicații de specialitate;
d) coordonează activitatea publicistică a Institutului în colaborare cu personalul didactic din Institut;
e) coordonează procesul de elaborare a documentelor programatice, monitorizează etapele de implementare și evaluează rezultatele obținute;
f) contribuie la identificarea oportunităților de finanțare a inițiativelor de dezvoltare instituțională;
g) realizează, în colaborare cu celelalte structuri, proiecte ce vizează dezvoltarea procesului educațional și programele de cercetare;
h) coordonează elaborarea cererilor de finanțare a proiectelor și asigură managementul proiectelor aprobate în vederea implementării;
i) asigură implementarea proiectelor, inclusiv a celor cu finanțare nerambursabilă, în colaborare cu factorii interesați;
j) inițiază parteneriate cu alte instituții de formare și/sau cercetare, organizații și societăți din țară și străinătate;
k) realizează studii bazate pe analiza chestionarelor de feed-back și follow-up-uri și participă, alături de personalul didactic, la dezvoltarea procesului de învățământ prin inovarea aplicațiilor specifice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 dispune următoarele:

Art. 37

Compartimentul studii și analize îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) elaborează și perfecționează instrumentele specifice de cercetare a fenomenelor psihosociale și organizaționale care vor sta la baza studiilor și analizelor desfășurate la nivelul Institutului;
b) proiectează, planifică, organizează și desfășoară activități specifice de asistență psihologică profilactică și primară la nivelul unității;
c) realizează, la solicitare, diagnoze organizaționale potrivit competențelor;
d) valorifică rezultatele studiilor și analizelor desfășurate, prin propunerea unor măsuri/programe de dezvoltare/optimizare a formării profesionale a personalului MAI;
e) elaborează studii și analize pe diverse teme din domeniile de competență ale Institutului și asigură diseminarea lor în scopul valorificării în pregătirea profesională;
f) realizează studii bazate pe analiza chestionarelor de feedback și follow-up și participă, alături de personalul didactic, la dezvoltarea procesului de învățământ;
g) coordonează activitatea publicistică a Institutului în colaborare cu personalul didactic”.

 

Art. 371 și 372 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Noua reglementare

După art. 37, se introduc două noi articole, art. 371 și 372.

Potrivit noii reglementări,  art. 371 și 372 dispun următoarele:

Art. 371

Compartimentul implementare proiecte cu finanțare externă se subordonează direct directorului institutului și nemijlocit directorului adjunct pentru învățământ și are ca obiective specifice următoarele:

a) inițierea și derularea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în scopul dezvoltării procesului educațional și logisticii institutului;
b) dezvoltarea de parteneriate în vederea atragerii de fonduri pentru implementarea de proiecte și programe destinate formării personalului MAI.

Art. 372

Compartimentul implementare proiecte cu finanțare externă îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) planifică, organizează și coordonează activitatea de identificare a nevoilor de finanțare a structurilor Institutului;
b) identifică surse de finanțare și dezvoltă proiecte în vederea asigurării dezvoltării procesului educațional și susținerii programelor de cercetare;
c) asigură implementarea proiectelor inclusiv cu finanțare nerambursabilă, în colaborare cu alți factori interesați;
d) coordonează elaborarea cererilor de finanțare a proiectelor și asigură managementul proiectelor aprobate în vederea implementării;
e) realizează parteneriate cu alte instituții de formare și/sau cercetare, respectiv instituții cu domenii de competență similare ariilor specifice Institutului”.

 

Partea introductivă a art. 38 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă a art. 38 prevedea faptul că se subordonează, compartimentul resurse umane, direct directorului Institutului și are ca obiective specifice:

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă a art. 38 dispune următoarele:

Art. 38

Biroul resurse umane se subordonează direct directorului Institutului și are ca obiective specifice”:

 

Partea introductivă a art. 39 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă a art. 39 prevedea faptul că îndeplinește, compartimentul resurse umane, următoarele atribuții specifice:

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă a art. 39 dispune următoarele:

Art. 39

Biroul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții specifice”:

 

Anexele nr. 1-3 din OMAI nr. 160/2013 (modificat prin OMAI nr. 134/2016)

Anexele nr. 1, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din respectivul ordin.

Modificarea și completarea OMAI nr. 160/2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică (OMAI nr. 134/2016) was last modified: septembrie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter