Modificarea şi completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (II) (H.G. nr. 234/2016)

29 apr. 2016
Vizualizari: 1252
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 332/2014
(M. Of. nr. 336 din 8 mai 2014; cu modif. ult.)
H.G. nr. 234/2016
(M. Of. nr. 296 din 19 aprilie 2016)
modifică: art. 6 alin. (4); art. 15 alin. (1) lit. a); art. 15 alin. (3) lit. b); art. 16 lit. a); art. 19 alin. (2), lit. l), o), s), v), x), z) și cc); art. 1 anexa nr. 2; art. 2 alin. (2) anexa nr. 2; art. 3 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2; art. 7 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2; art. 7 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2; art. 8 alin. (2) lit. c) pct. ii) anexa nr. 2; art. 12 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2; art. 12 alin. (2) anexa nr. 2; art. 16 anexa nr. 2; art. 19 anexa nr. 2; art. 20 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2;   art. 20 alin. (1) lit. b) anexa nr. 2.
introduce: lit. d1) art. 1 anexa nr. 2; lit. h1) art. 1 anexa nr. 2;  art. 12 alin. (1) lit. d1) anexa nr. 2; art. 151;  art. 161; art. 20 alin. (1) lit. a1);  art. 20 alin. (1) lit. b1) anexa nr. 2.
abrogă: art. 12 alin. (1) lit. d) anexa nr. 2; art. 18 alin. (2) și (3) anexa nr. 2; art. 20 alin. (4) lit. b) anexa nr. 2.

În M. Of. nr. 296 din 19 aprilie 2016, a fost publicată H.G. nr. 332/2014 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Vom prezenta, în continuare, a doua parte din modificările respective.

Art. 12 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 prevedea faptul că „în vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, prin poștă cu confirmare de primire, cel puțin următoarele documente:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 stabilește următoarele:

(1) În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice cel puțin următoarele documente:”.

 

Art. 12 alin. (1) lit. d) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) lit. d) anexa nr. 2 stabilea faptul că în vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, prin poștă cu confirmare de primire, cel puțin următoarele documente: stadiul menținerii investiției inițiale, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 11, după caz.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) lit. d) anexa nr. 2 Abrogată.

 

Art. 12 alin. (1) lit. d1) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 12 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d1).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) lit. d1) anexa nr. 2 stabilește următoarele:

d1) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;”.

 

Art. 12 alin. (2) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) anexa nr. 2 stabilea faptul că într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum 4 cereri de plată a ajutorului de stat.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) anexa nr. 2 dispune următoarele:

(2) Într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum două cereri de plată a ajutorului de stat”.

 

Art. 151 anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, după art. 15 se introduce un nou articol, art. 151.

Potrivit noii reglementări, art. 151 dispune următoarele:

Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să transmită la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, anual, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la încheierea anului calendaristic, un raport privind gradul de realizare a planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanțare, însoțit de Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Declarația 112 aferentă lunii decembrie a anului încheiat”.

 

Art. 16 anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 anexa nr. 2 prevedea faptul că întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să demareze investiția conform planului de afaceri și să informeze Ministerul Finanțelor Publice în acest sens.

De asemenea, întreprinderile care au primit acord pentru finanțare și nu realizează investiția au obligația să informeze Ministerul Finanțelor Publice în cel mai scurt timp posibil, fără a depăși 10 zile lucrătoare de la data estimată a demarării investiției prevăzută în cererea de acord pentru finanțare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 anexa nr. 2 stabilește următoarele:

(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să informeze Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se comunică întreprinderii beneficiare de ajutor de stat odată cu transmiterea acordului pentru finanțare”.

 

Art. 161 anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, după art. 16 se introduce un nou articol, art. 161.

(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să creeze numărul de locuri de muncă total și pe ani, conform acordului pentru finanțare aprobat.

(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează modificări ale planului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea poate solicita Ministerului Finanțelor Publice:

a) fie modificarea calendarului de creare și menținere a locurilor de muncă aferente investiției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, și secțiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate» din cererea de acord pentru finanțare, revizuite;

b) fie reducerea cu maximum 20 % a numărului total de locuri de muncă nou-create, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, secțiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate» din cererea de acord pentru finanțare și planul de afaceri, inclusiv în format electronic, revizuite.

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creșterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.

(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), Ministerul Finanțelor Publice analizează documentația primită și aprobă acordul pentru finanțare modificat, cu încadrarea în bugetele anuale ale schemei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.

(5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), Ministerul Finanțelor Publice finalizează analiza documentației primite, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:

a) în situația în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de prezenta schemă și se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanțare modificat;

b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.

(6) Întreprinderea beneficiară poate solicita cel mult o modificare din fiecare tip prevăzut la alin. (2) pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din hotărâre”.

 

Art. 18 alin. (2) și (3) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (2) și (3) anexa nr. 2 prevedea faptul că întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

De asemenea, în cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (2), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiției inițiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuității activității finanțate.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (2) și (3) anexa nr. 2 Abrogat.

 

Art. 19 anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 anexa nr. 2 în perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea investiției inițiale și a locurilor de muncă, potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 11 și 12.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 anexa nr. 2 dispune următoarele:

În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2 prevedea faptul că Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care întreprinderea:

a) nu a demarat investiția conform planului de afaceri și nu a informat Ministerul Finanțelor Publice în acest sens.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2 stabilește următoarele:

a) nu informează Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției conform prevederilor art. 16 alin. (1);”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. a1) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 20 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a1).

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. a1) anexa nr. 2 dispune următoarele:

„a1) nu realizează o investiție inițială pentru activitatea finanțată;”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. b) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. b) anexa nr. 2 stabilea faptul că Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care întreprinderea: nu menține numărul minim de locuri de muncă prevăzut la art. 16 lit. b) din hotărâre.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. b) anexa nr. 2 prevede următoarele:

b) nu respectă obligațiile prevăzute la art. 161 alin. (1) și (2);”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. b1) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 20 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1).

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. b1) anexa nr. 2 stabilește: „nu respectă obligația prevăzută la art. 151;”.

 

Art. 20 alin. (4) lit. b) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (4) lit. b) anexa nr. 2 stabilea faptul că ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare în anumite situații, printre care: întreprinderea nu respectă condiția privind menținerea investiției inițiale prevăzută la art. 18 alin. (2).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (4) lit. b) anexa nr. 2 Abrogată.

 

Alte prevederi relevante din respectiva H.G. nr. 234/2016

 

Anexa nr. 1 la procedură „Cerere de acord pentru finanțare” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 3 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 4 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 5 la procedură „Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 7 la procedură „Plan de afaceri” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 8 la procedură „Cerere de plată a ajutorului de stat” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 10 la procedură „Declarație pe propria răspundere privind realizarea investiției” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 11 la procedură „Formular privind menținerea investiției” se abrogă.

În anexa nr. 12 la procedură „Formular privind menținerea locurilor de muncă”, nota se modifică și va avea următorul cuprins: „Formularul privind menținerea locurilor de muncă este însoțit de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării menținerii locurilor de muncă, în copie”.

Art. II din hotărâre prevede faptul că soluționarea cererilor de acord pentru finanțare și a cererilor de plată a ajutorului de stat, în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămâne supusă legislației în vigoare la data inițierii acesteia.

În fine, acordurile pentru finanțare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, cu excepția prevederilor art. I pct. 5, 14 – 27 și 33 – 36 din respectiva hotărâre.

 

Modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (II) (H.G. nr. 234/2016) was last modified: aprilie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.