Modificarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii (H.G. nr. 750/2017)

20 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2629

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 750/2017
(M. Of. nr. 829 din 19 octombrie 2017)
Anexa nr. 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții – la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la respectiva hotărâre.

În M. Of. nr. 829 din 19 octombrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 750/2017 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții – la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Monitor Dosare

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. I din H.G. nr. 750/2017

Potrivit art. I, anexa nr. 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții – la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la respectiva hotărâre.

Art. II din H.G. nr. 750/2017

Conform art. II, agrementele tehnice în construcții eliberate până la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri rămân în vigoare până la expirarea termenului de valabilitate al acestora, cu condiția menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcții în procesul de fabricație.

Anexa la H.G. nr. 750/2017

Anexa la respectiva hotărâre conține Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții care prevede după cum urmează:

Cap. I. („Dispoziții generale”)

Prin respectivul regulament se stabilesc, în condițiile legii, conținutul-cadru și principalele elemente de organizare a activității privind agrementul tehnic în construcții, obligațiile care le revin producătorilor, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor și organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții.

Agrementul tehnic în construcții este o componentă a sistemului calității în construcții și reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice. Agrementul tehnic în construcții stabilește, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, condițiile de fabricație, de transport, de depozitare, de punere în operă și de întreținere a acestora.

Specificațiile tehnice sunt:

a) specificații tehnice armonizate, care cuprind standardele europene armonizate și documentele de evaluare europene;

b) specificații tehnice nearmonizate, care cuprind standardele și documente de standardizare internaționale, standardele și documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociația de Standardizare din România la nivel național, precum și standardele române originale.

Agrementul tehnic în construcții este elaborat, în condițiile legii, de un organism elaborator de agremente tehnice în construcții abilitat de autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcții, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE.

Prin producător se înțelege persoana fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcții și care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa.

Prin reprezentat autorizat al producătorului se înțelege persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană împuternicită de producător printr-un mandat scris să acționeze în numele acestuia în legătură cu sarcinile prevăzute de respectivul regulament.

Conferintele lunii noiembrie
”

Agrementele tehnice se eliberează titularului numai pentru produse pentru construcții bine definite sub aspectul alcătuirii, formei și caracteristicilor și a căror realizare și punere în operă pot fi asigurate de către producători și executanți în vederea menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație, dacă utilizarea și modul de punere în operă sunt conforme cu cele precizate de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia și cuprinse în agrementul tehnic respectiv.

Titularul unui agrement tehnic în construcții este solicitantul acestuia.

La eliberarea unui agrement tehnic în construcții, titularul predă organismului elaborator declarația de conformitate cu agrementul tehnic respectiv emisă de producător.

Produsul pentru construcții este un produs sau set fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcții sau părți ale acestora și a cărui performanță afectează performanța construcțiilor în ceea ce privește cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor.

Documentele agrementului tehnic în construcții sunt:
a) agrementul tehnic propriu-zis;
b) dosarul tehnic;
c) anexe, după caz.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic va conține:
a) documentația de referință privind produsul pentru construcții, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant și verificată de elaborator;
b) documentele privind rezultatele activităților de apreciere a produsului: rapoarte de încercări, teste, buletine de analize, după caz;
c) documente privind evaluarea unității producătoare, dacă este cazul;
d) extrase din procesul-verbal al ședinței de deliberare a grupei specializate.

Produsele încorporate în instalații și echipamente tehnologice de producție nu sunt considerate produse pentru construcții.

Nu fac obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentații tehnice de concepție, proiecte ale unor produse pentru construcții, fără a fi însoțite de încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcții, care să demonstreze îndeplinirea cerințelor specificate.

Încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcții se efectuează în laboratoare acreditate de un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.

Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (1) în vederea realizării încercărilor și testelor pe produsele pentru construcții este în responsabilitatea organismului elaborator de agremente tehnice în construcții, cu acceptul producătorului.

Produsele pentru construcții pentru care s-au elaborat agremente tehnice sunt supuse controlului producției în fabrică de către producător care trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calității realizat în concordanță cu cerințele aplicabile standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității, în vederea menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație.

În cazul în care agrementul tehnic se referă la un set, prevederile alin. (1) nu se aplică produselor componente ale setului care sunt purtătoare de marcaj CE aplicat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei nr. 89/106/CEE.

Prevederile respectivului regulament se aplică, după caz, tuturor producătorilor, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor, distribuitorilor care fabrică, furnizează sau comercializează produse pentru construcții, precum și investitorilor, proiectanților, executanților, proprietarilor și utilizatorilor construcțiilor la care se prevede folosirea produselor respective.

Cap. II. („Conținutul-cadru și principalele elemente de organizare privind agrementul tehnic în construcții”)

Agrementul tehnic este valabil 3 ani.

Agrementul tehnic în construcții este valabil numai însoțit de avizul tehnic în valabilitate emis de Consiliul tehnic permanent pentru construcții.

Conținutul-cadru al agrementului tehnic în construcții este prevăzut în anexa nr. 1. Conținutul-cadru al avizului tehnic este prevăzut în anexa nr. 2. Conținutul-cadru al avizului tehnic de prelungire este prevăzut în anexa nr. 3.

Consiliul tehnic permanent pentru construcții, denumit în continuare CTPC, este constituit și funcționează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MDRAPFE.

Președintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului construcții din cadrul MDRAPFE.

CTPC asigură desfășurarea activității privind agrementul tehnic în construcții prin comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții, extinderii sau modificării agrementelor tehnice în construcții și a prelungirii avizelor tehnice pentru agrementele tehnice în valabilitate.

Membrii comisiilor tehnice de specialitate sunt specialiști care se nominalizează, prin decizie a președintelui CTPC, dintre specialiștii propuși de către universitățile tehnice de profil, autoritățile de supraveghere a pieței produselor pentru construcții, Institutul Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, asociațiile profesionale de profil.

Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții se organizează pe categorii de produse pentru construcții, după cum urmează:
a) comisia tehnică nr. 1 – produse/seturi aferente elementelor structurale și fundații; elemente de închidere, compartimentare, pereți nestructurali, tâmplărie și vitraje; protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori; finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli;
b) comisia tehnică nr. 2 – produse/seturi pentru instalațiile aferente construcțiilor: încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice; domotică;
c) comisia tehnică nr. 3 – produse/seturi aferente drumurilor, podurilor rutiere, porturilor și aeroporturilor.

Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții se compun din 7 – 15 membri, președintele comisiei fiind desemnat de membrii comisiei respective.

După avizarea proiectului de agrement tehnic de către comisia tehnică de specialitate se emite avizul tehnic care este semnat de către președintele CTPC. Avizul tehnic este valabil 2 ani.

În cazul în care în perioada de valabilitate a avizului tehnic inițial sunt îndeplinite condițiile privind menținerea calității și constanței caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcții în procesul de fabricație, avizul tehnic se prelungește cu încă 1 an, până la expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic prevăzut la art. 7 alin. (1).

Prelungirea valabilității avizului tehnic inițial se solicită de către titularul agrementului în cauză cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate de 2 ani a acestuia și se face ca urmare a raportului favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic respectiv. În cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții se constituie, prin decizie a președintelui CTPC, grupe specializate.

Grupele specializate se organizează pe domenii de specialitate, după cum urmează:
a) grupa specializată nr. 1: Elemente structurale și fundații;
b) grupa specializată nr. 2: Elemente de închidere, compartimentare, pereți nestructurali, tâmplărie, vitraje;
c) grupa specializată nr. 3: Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori;
d) grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli;
e) grupa specializată nr. 5: Produse pentru instalațiile aferente construcțiilor, încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice;
f) grupa specializată nr. 6: Domotică, produse înglobate în construcții;
g) grupa specializată nr. 7: Drumuri, poduri rutiere, porturi și aeroporturi.

Grupele specializate realizează activitățile legate de elaborarea agrementelor tehnice în construcții, precum și supravegherea privind menținerea calității și constanței caracteristicilor produselor pentru construcții în procesul de fabricație și urmărirea comportării în exploatare a acestora.

Agrementele tehnice în construcții aferente produselor pentru construcții care se supun domeniului de competență al mai multor grupe specializate se elaborează cu participarea specialiștilor din acele grupe specializate.

În perioada de valabilitate a agrementelor tehnice în construcții pot interveni următoarele schimbări:
a) prelungirea valabilității avizului tehnic, în condițiile prevăzute la art. 12;
b) modificarea agrementului tehnic în construcții, care se realizează la inițiativa producătorului sau a reprezentantului său autorizat, determinată de modificările aduse produsului, tehnologiei de fabricație, domeniului de utilizare, a modificării datelor de identificare ale producătorului sau reprezentantului său autorizat, ale titularului sau grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformități; modificarea agrementului tehnic în construcții se face cu păstrarea termenului de valabilitate inițial al agrementului tehnic;
c) extinderea agrementului tehnic în construcții cu acordul titularului, care reprezintă nominalizarea și a unui alt titular, a altui domeniu de utilizare sau extinderea numărului de produse din agrementul tehnic; extinderea se face cu păstrarea termenului de valabilitate inițial al agrementului tehnic;
d) suspendarea agrementului tehnic în construcții, la inițiativa grupei specializate și cu aprobarea președintelui CTPC, pe baza raportului grupei specializate a organismului elaborator, autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții, după caz, dacă se constată nerespectarea caracteristicilor, a condițiilor de fabricare, de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor pentru construcții; suspendarea se notifică în scris titularului care, după eliminarea cauzelor de suspendare, într-un interval de timp de 6 luni, depune la MDRAPFE o cerere de reexaminare a cazului, care să conducă la revizuirea agrementului tehnic respectiv;
e) retragerea agrementului tehnic în construcții, la inițiativa grupei specializate și cu aprobarea președintelui CTPC, pe baza raportului grupei specializate a organismului elaborator, autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții, după caz, dacă, cu ocazia revizuirii sau reexaminării după suspendare, se constată situații care conduc la această decizie;
f) retragerea agrementului tehnic în construcții la solicitarea titularului și cu aprobarea președintelui CTPC.

Prelungirea valabilității avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea și retragerea agrementelor tehnice în construcții sunt specificate în listele agrementelor tehnice în valabilitate postate pe site-ul MDRAPFE, pe fiecare an calendaristic în parte.

Retragerea unui agrement tehnic în construcții se operează prin ștergerea acestuia din listele prevăzute la alin. (1).

Modificarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții (H.G. nr. 750/2017) was last modified: octombrie 25th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter