Modificarea contractului de achiziţie publică, a contractului de achiziţie sectorială și a acordului-cadru – IPANAP nr. 1/2021

20 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 269

Actul normativ

Sumar
Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (IPANAP) nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru

(M. Of. nr. 56 din 19 ianuarie 2021)

Se reglementează modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

 

 

În M. Of. nr. 56 din 19 ianuarie 2021 s-a publicat Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (IPANAP) nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Prin respectivul act normativ se reglementează modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale IPANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

 

Structură

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Modificări nesubstanțiale ale contractului/acordului-cadru (nu necesită o nouă procedură de atribuire)”);

Secț. 1 („Clauze de revizuire (prevăzute în mod expres la nivelul contractului)”);
Secț. 2 („Lucrări/Servicii/Bunuri suplimentare”);
Secț. 3 („Circumstanțe pe care o autoritate/entitate contractantă diligentă nu ar fi putut să le prevadă”);

Secț. 4 („Aplicarea pragului valoric de 50% aferent modificărilor privind lucrări/servicii/bunuri suplimentare și circumstanțe care nu puteau fi prevăzute”);

Secț. 5 („Înlocuirea contractantului”);

Secț. 6 („Alte modificări nesubstanțiale”);

Secț. 7 („Modificări cu valoare scăzută”);

Cap. III („Modificări substanțiale”);

Cap. IV („Informații utile privind gestionarea contractului”);

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Secț. 1 („Ajustarea prețului contractului”);

Secț. 2 („Alte sume necesare pentru implementare”);

Cap. V („Modificarea contractelor/acordurilor-cadru atribuite în baza OUG nr. 34/2006”);

Cap. VI („Dispoziții finale”);

Anexa nr. 1;

Anexa nr. 2 („Exemplu de calcul al prețului revizuit al contractului atunci când au loc mai multe tipuri de modificări contractuale (cazul în care la nivelul contractului există clauză de indexare)”);

Anexa nr. 3 („Exemplu de calcul al ajustării prețului contractului din cauza creșterii salariului minim prin modificare legislativă”).

 

Prezentare generală

Conform art. 1, autoritatea ori entitatea contractantă și operatorul/operatorii economic/economici vor stabili prin semnarea contractului de achiziție publică/sectorial sau a acordului-cadru, ca urmare a acordului de voință exprimat, drepturile și obligațiile pe care și le asumă, cu respectarea regulilor și limitelor impuse prin acesta și prin legislația în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, precum și din domeniul obiectului contractului/acordului-cadru.

Așadar, în ipoteza în care, pe parcursul derulării unui contract sau a unui acord-cadru, apare necesitatea unei modificări a acestuia, autoritatea sau entitatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea și formalizarea efectuării respectivei modificări, dacă aceasta ar reprezenta o modificare nesubstanțială a contractului fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri sau o modificare substanțială care ar necesita organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Acordul de voință al părților privind modificările contractuale se consemnează în scris și poate fi exprimat, în funcție de prevederile contractuale incluse în documentația de atribuire, în mai multe modalități, după cum urmează:

– în ceea ce privește aplicarea mecanică, de strictă interpretare a clauzelor de revizuire prevăzute în mod explicit în contract, cum ar fi aplicarea unei formule de ajustare, remăsurători, acordul de voință al părților este exprimat prin semnarea contractului; această situație nu se aplică în cazul exercitării unei opțiuni, pentru că opțiunea este prevăzută ca o posibilitate în contract, dar exercitarea opțiunii nu este decisă la momentul semnării contractului;

– în cazul în care contractul prevede astfel, unele modificări solicitate de contractant pot fi aprobate prin ordin sau instrucțiune emisă de către autoritatea/entitatea contractantă (sau de către un reprezentant împuternicit al autorității/entității contractante); în acest caz, acordul de voință al operatorului economic este exprimat prin semnarea contractului prin care a acceptat clauzele contractuale care permit aprobarea de modificări prin ordin sau instrucțiune (în limitele definite în respectivele clauze);

– în cazul în care contractul prevede astfel, unele modificări pot fi aprobate prin schimb de scrisori, de tip solicitare/aprobare, cum ar fi în cazul aprobării unui subcontractant sau aprobării unor experți non-cheie;

– în toate celelalte cazuri, prin act adițional.

Potrivit dispozițiilor art. 3, dacă este necesară achiziționarea unor produse/servicii/lucrări suplimentare de la contractantul inițial, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate aferenți respectivului contract, iar autoritatea/entitatea contractantă nu poate atribui un contract nou pentru că se află în imposibilitatea schimbării contractantului inițial din motive economice sau tehnice și pentru că schimbarea ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor, se aplică prevederile art. 221 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 237 din Legea nr. 99/2016.

În ceea ce privește modificarea generată de apariția unor circumstanțe care nu puteau fi prevăzute, așa cum rezultă din prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 238 din Legea nr. 99/2016, în acest caz este necesară îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:

– modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate/entitate contractantă diligentă nu ar fi putut să le prevadă; aceste circumstanțe se referă la situațiile care nu puteau fi anticipate până la data de clarificare inclusiv, în ciuda pregătirii cu o diligență rezonabilă a procedurii inițiale de către autoritatea/entitatea contractantă, luând în considerare mijloacele disponibile, natura și caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul în cauză și necesitatea de a asigura o relație corespunzătoare între resursele cheltuite pentru pregătirea procedurii de atribuire și valoarea sa previzibilă;

– modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

– creșterea prețului, în cazul contractelor/acordurilor-cadru ce se supun dispozițiilor Legii nr. 98/2016, nu depășește 50% din valoarea contractului/acordului-cadru inițial.

Autoritatea sau entitatea contractantă are obligația de a introduce în contractul din documentația de atribuire o clauză de revizuire a prețului contractului, cât mai bine adaptată la complexitatea contractului și la elementele componente ale prețului ofertat, atunci când durata contractului depășește 24 de luni, dacă nu există o altă prevedere legală care să stabilească o perioadă mai scurtă de 24 de luni; totodată, în cadrul clauzei de revizuire se vor menționa, după caz, și momentul de la care ajustarea devine aplicabilă, și frecvența de ajustare în funcție de calendarul de plăți.

Modificarea contractului de achiziție publică, a contractului de achiziție sectorială și a acordului-cadru – IPANAP nr. 1/2021 was last modified: ianuarie 20th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter