Modificarea Codului fiscal

29 iun. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 283

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 630/28 iunie 2021)

Intrare în vigoare: 1 iulie 2021

Prin această ordonanță de urgență au fost aduse modificări titlului VII (Taxa pe valoarea adăugată) din Codul fiscal și s-a amânat plata impozitului specific pentru semestrul I 2021 până la 25 decembrie 2021.

Modificările din domeniul TVA se referă, în principal, la livrările de bunuri și servicii către persoane neimpozabile (B2C) efectuate pe teritoriul Uniunii Europene și sunt detaliate în continuare.

1. Vânzarea la distanță. Clasificare

Noțiunea de „vânzare la distanță” devine „vânzare intracomunitară de bunuri la distanță”. În acest context, se precizează că vânzarea la distanță are loc inclusiv dacă furnizorul intervine indirect în transportul sau expedierea bunurilor și se stabilesc condițiile pentru a se realiza operațiunea. Se introduce noțiunea „vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe” care, spre deosebire de vânzarea intracomunitară, se referă la bunuri transportate/expediate dintr-un teritoriu terț sau dintr-o țară terță.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

2. Livrarea de bunuri prin interfețe electronice

2.1. Livrări din teritorii/țări terțe

Dacă o persoană impozabilă facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe în loturi cu valoare intrinsecă de maxim 150 euro prin intermediul unei interfețe electronice (piață online, platformă, portal sau mijloace similare), se consideră că persoana impozabilă a primit și a livrat ea însăși respectivele bunuri.

Valoarea intrinsecă este definită conform art. 1 pct. 48 din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446. Potrivit acestuia: „valoare intrinsecă înseamnă:

(a) în cazul mărfurilor comerciale: prețul mărfurilor în sine, atunci când ele sunt vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii, excluzând cheltuielile de transport și de asigurare, cu excepția cazului în care acestea din urmă sunt incluse în preţ̦și nu sunt indicate separat pe factură, precum și orice alte taxe și impuneri care pot fi verificate de cătreautoritățile vamale pe baza oricărui (oricăror) document (documente) relevant(e);

(b) în cazul mărfurilor fără caracter comercial: prețul care ar fi fost plătit pentru mărfurile în sine dacă ele ar fi fost vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii;

2.2. Livrări de pe teritoriul UE (altul decât cel de consum)

Dacă livrarea de bunuri în UE de către o persoană impozabilă nestabilită în UE către o persoană neimpozabilă este facilitată de o persoană impozabilă prin intermediul unei interfețe electronice (piață online, platformă, portal sau mijloace similare), se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile. În cazul livrărilor de bunuri conform pct. 2.1 și 2.2 de mai sus, faptul generator are loc și TVA devine exigibilă la momentul în care plata a fost acceptată.

3. Locul livrării de bunuri

Locul livrării este:

(a) în cazul vânzării intracomunitare de bunuri la distanță – locul unde se află bunurile la momentul în care se încheie expedierea/transportul bunurilor către client.

(b) în cazul vânzării la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe în alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea/transportul – locul unde se află bunurile la momentul în care se încheie expedierea/transportul bunurilor către client.

Monitor Dosare

(c) în cazul vânzării la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe în statul membru unde se încheie expedierea/transportul – statul membru respectiv cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecție sau antichități.

4. Scutiri de TVA

Livrarea bunurilor către persoana impozabilă care se consideră că a primit și a livrat bunuri conform pct. 2.2 de mai sus este scutită de TVA. De asemenea, este scutit de taxă importul de bunuri atunci când TVA trebuie declarat în cadrul regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe și atunci când, cel târziu la momentul prezentării declarației de import, codul individual de înregistrare în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import.

5. Regimuri speciale

Ca urmare a acestor modificări se stabilesc noi regimuri speciale și se modifică corespunzător Regimul special pentru servicii electronice, telecomunicații, radiodifuziune sau televiziune prestate de persoane impozabile stabilit/nestabilite în Uniunea Europeană (art. 314 și 315 din Codul fiscal):

5.1. „Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană” (art. 314). Pe lângă extinderea domeniului de aplicare, au fost aduse următoarele modificări:

– declarația specială de TVA care se depune de către persoana impozabilă nestabilită în UE, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special se depune până la sfârșitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic (în reglementarea anterioară, termenul de depunere era de 20 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic).

– dacă se solicită modificări ale declarației de TVA după depunerea acesteia, aceste modificări se includ într-o declarație ulterioară în termen de maxim 3 ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.

– evidențele pentru serviciile pentru care se aplică acest regim special conțin informațiile prevăzute la art. 63c alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, respectiv:

(a) statul membru de consum în care este prestat serviciul;
(b) tipul de serviciu prestat;
(c) data prestării serviciului;
(d) baza de impozitare cu indicarea monedei utilizate;
(e) orice creștere sau reducere ulterioară a bazei de impozitare;
(f) cota de TVA aplicată;
(g) valoarea TVA de plată cu indicarea monedei utilizate;
(h) data și suma plăților primite;
(i) orice plată în avans primită înainte de prestarea serviciului;
(j) dacă se emite o factură, informațiile cuprinse în factură;
(k) numele clientului, dacă persoana impozabilă deține această informație;
(l) informațiile utilizate pentru a determina locul în care clientul este stabilit sau în care își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită̆.

5.2. „Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețe electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum” (art. 315).

Acest regim special se utilizează de către:

(a) persoana impozabilă care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță,
(b) persoana impozabilă care facilitează livrarea de bunuri conform pct. 2.2 de mai sus (livrări de pe teritoriul UE),
(c) orice persoană impozabilă care prestează servicii către o persoană neimpozabilă atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de consum.

Pe lângă extinderea domeniului de aplicare, au fost aduse următoarele modificări:

– dacă o persoană impozabilă care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță nu și-a stabilit activitatea economică în UE și nu dispune de sediu fix în UE, statul membru de înregistrare este acel stat unde începe expedierea/transportul.

– statul membru de consum este:

(i) statul membru în care are loc prestarea de servicii; sau
(ii) statul membru în care se încheie expedierea/transportul bunurilor către client; sau
(iii) statul membru în care se efectuează expedierea/transportul bunurilor livrate prin interfețe electronice (livrări interne).

– declarația specială de TVA care se depune de către persoana impozabilă nestabilită în UE, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special se depune până la sfârșitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic (în reglementarea anterioară, termenul de depunere era de 20 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic). Dacă se solicită modificări ale declarației de TVA după depunerea acesteia, aceste modificări se includ într-o declarație ulterioară în termen de maxim 3 ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.

Evidențele pentru serviciile pentru care se aplică acest regim special conțin informații prevăzute la art. 63c alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 282/2011 (vezi pct. 5.1. de mai sus).

5.3. „Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe”. Acest regim special se aplică de către:

(a) orice persoană impozabilă stabilită în UE care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe,

(b) orice persoană impozabilă stabilită sau nestabilită în UE care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe și care este reprezentată de un intermediar stabilit în UE,

(c) orice persoană impozabilă stabilită într-o țară terță cu care UE a încheiat un acord de asistență reciprocă și care efectuează vânzări de bunuri la distanță din acea țară terță.

Regimul se aplică pentru bunurile, cu excepția produselor care fac obiectul accizelor, importate în loturi cu o valoare intrinsecă de maxim 150 euro. În acest caz, faptul generator intervine și TVA devine exigibilă în momentul livrării, iar bunurile se consideră că au fost livrate la data la care a fost acceptată plata.

Persoana impozabilă declară, pe cale electronică, momentul la care începe/încetează activitatea în cadrul regimului ori momentul în care se modifică activitatea și nu se mai îndeplinesc condițiile de aplicare a regimului special. ANAF organizează Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru acest regim. Se stabilesc, de asemenea, situațiile când persoana impozabilă care nu e reprezentată de un intermediar sau intermediarul sunt eliminați din registru.

Dacă România este stat membru de înregistrare, se depune prin mijloace electronice o declarație specială de TVA pentru fiecare lună, indiferent dacă s-au efectuat vânzări la distanță sau nu în perioada fiscală de raportare. Declarația se depune până la sfârșitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație. Dacă se solicită modificări ale declarației de TVA după depunerea acesteia, aceste modificări se includ într-o declarație ulterioară în termen de maxim 3 ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.

Declarația se completează în euro, iar dacă livrările se plătesc în alte monede, se va utiliza cursul de schimb publicat de BCE în vigoare din ultima zi a perioadei fiscale de raportare.

Persoana impozabilă/intermediarul care utilizează regimul special va ține registre ale operațiunilor efectuate. Evidențele pentru serviciile pentru care se aplică acest regim special conțin informații prevăzute la art. 63c alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 282/2011 (vezi pct. 5.1. de mai sus).

6. Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import

Acest mecanism se aplică în legătură cu regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe. Mecanismul se folosește pentru importul bunurilor în loturi cu valoare intrinsecă de maxim 150 euro pentru care nu se utilizează regimul special. Acest mecanism se poate aplica pe baza autorizației emise de autoritatea vamală competentă și sub rezerva constituirii unei garanții, în cazul bunurilor pentru care expedierea sau transportul se încheie în România.

Destinatarul bunurilor este obligat la plata TVA, iar persoana care prezintă bunurile în vamă pe teritoriul României încasează TVA de la destinatarul bunurilor, face plata taxei și depune lunar, la autoritatea vamală competentă, în format electronic o declarație specială de TVA lunară.

Persoanele care utilizează acest mecanism trebuie să țină registre ale operațiunilor efectuate. Registrele se păstrează 10 ani.

Normele privind autorizarea și utilizarea mecanismului special, modelul și conținutul declarației speciale de TVA se stabilesc prin OPANAF (intră în vigoare la 1 iulie 2021).

În cazul regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe, cursul de schimb valabil este cel din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, aplicate de la data de 1 ianuarie a anului următor (similar cu cel utilizat la operațiunile vamale). Rotunjirea se face la leu, prin majorare, când fracțiunea este mai mare sau egală cu 50 bani și prin reducere dacă fracțiunea este mai mică de 50 bani.

7. Înregistrarea în scopuri de TVA

Persoana impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România care:

(a) va efectua vânzări intracomunitare de bunuri la distanță care au locul de începere al expedierii/transportului în România; și

(b) optează pentru regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețe electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum,

va solicita înregistrarea în scopuri de TVA înainte de realizarea operațiunilor.

8. Evidențe speciale pentru operatorii interfețelor electronice

Dacă o persoană impozabilă facilitează, prin intermediul unei interfețe electronice, livrarea de bunuri/prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din UE, persoana care a facilitat livrarea/prestarea trebuie să organizeze registre pentru evidența operațiunilor efectuate.

Registrele conțin informații prevăzute la art. 54c din Regulamentul (UE) nr. 282/2011 (așa cum a fost modificat prin Regulamentul 2019/2026 din 21 noiembrie 2019):

(a) numele, adresa poștală și adresa electronică sau site-ul web al furnizorului sau prestatorului ale cărui livrări sau prestări sunt facilitate prin utilizarea interfeței electronice și, dacă sunt disponibile:

(i) numărul de identificare în scopuri de TVA sau codul fiscal național al furnizorului sau prestatorului;
(ii) numărul contului bancar sau numărul contului virtual al furnizorului sau prestatorului;

(b) o descriere a bunurilor, valoarea acestora, locul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor, împreună cu momentul livrării și, dacă este disponibil, numărul comenzii sau numărul unic al tranzacției;

(c) o descriere a serviciilor, valoarea acestora, informații pentru stabilirea locului prestării și a momentului prestării și, dacă este disponibil, numărul comenzii sau numărul unic al tranzacției.

Registrele se păstrează 10 ani de la sfârșitul anului în care a fost efectuată operațiunea.

Modificarea Codului fiscal was last modified: iunie 30th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter