Modificare OMFP nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (OMFP nr. 1938/2016)

15 sept. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
11.908 views

Despre

  • M. Of. nr. 680 din 2 septembrie 2016
  • OMFP nr. 1938/2016
  • OMFP nr. 1802/2014

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OMFP nr. 1802/2014
(M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014)
OMFP nr. 1938/2016
(M. Of. nr. 680 din 2 septembrie 2016)

modifică:  pct. 2; pct. 562 alin. (1)

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

introduce: pct. 4921-4925; pct. 5561-5565;  pct. 5641

În M. Of. nr. 680 din 2 septembrie 2016, a fost publicată OMFP nr. 1938/2016 pentru modificarea OMFP nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OMFP nr. 1802/2014 prin OMFP nr. 1938/2016.

 

Pct. 2 din OMFP nr. 1802/2014 (modificat prin OMFP nr. 1938/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 2 prevedea faptul că prezentele reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 2 dispune următoarele:

2. Prezentele reglementări transpun parțial prevederile următoarelor directive:

a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;

b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Pct. 4921-4925 din OMFP nr. 1802/2014 (modificat prin OMFP nr. 1938/2016)

Noua reglementare

După pct. 492, se introduc cinci noi puncte, pct. 4921-4925.

Potrivit noii reglementări, pct. 4921-4925 dispun următoarele:

Declarația nefinanciară

4921. _

(1) Entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.

(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.

(3) Declarația nefinanciară menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale individuale.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.

(5) La solicitarea prezentării informațiilor menționate la alin. (1), entitățile se pot baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale. În acest caz, entitățile specifică cadrele pe care s-au bazat.

(6) Declarația nefinanciară trebuie să conțină, în ceea ce privește aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual și previzibil al operațiunilor entității asupra mediului și, după caz, asupra sănătății și a siguranței, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. În ceea ce privește aspectele sociale și de personal, informațiile furnizate în declarația nefinanciară se pot referi la acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, condițiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea și siguranța la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și/sau acțiunile întreprinse pentru a asigura protecția și dezvoltarea acestor comunități. În ceea ce privește drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită, declarația nefinanciară poate include informații privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului și/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupției și a dării de mită.

(7) Declarația nefinanciară include, de asemenea, consecințele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entității și utilizarea bunurilor și serviciilor pe care aceasta le produce, ca și asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare și în favoarea luptei împotriva discriminării și a promovării diversității.

(8) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

4922. _

Se consideră că entitățile care îndeplinesc obligația prevăzută la pct. 4921 și-au îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1).

4923. _

O entitate care este filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 4921 dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 4921-4925 și pct. 554-556.

4924. _

(1) Dacă o entitate întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară, așa cum se prevede la pct. 4921, entitatea respectivă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară prevăzută la pct. 4921, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile secțiunii 9.1. «Obligația generală de publicare»; sau
b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care să nu depășească 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul entității, și să fie menționat în raportul administratorilor.

(2) Prevederile pct. 4922 se aplică similar și entităților care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

4925. _

Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară menționată la pct. 4921 sau raportul separat menționat la pct. 4924”.

 

Pct. 5561-5565 din OMFP nr. 1802/2014 (modificat prin OMFP nr. 1938/2016)

Noua reglementare

După pct. 556, se introduc cinci noi puncte, pct. 5561-5565.

Potrivit noii reglementări, pct. 5561-5565 dispun următoarele:

Declarația nefinanciară consolidată

5561. _

(1) Entitățile de interes public care sunt societăți-mamă ale unui grup, care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice.

(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară consolidată oferă o explicație clară și motivată în acest sens.

(3) Declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale consolidate.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.

(5) Pentru prezentarea informațiilor menționate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.

(6) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

5562. _

Se consideră că o societate-mamă care îndeplinește obligația prevăzută la pct. 5561 a respectat obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1) și pct. 554-556.

5563. _

O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 5561 dacă respectiva societate-mamă scutită și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.

5564. _

(1) Dacă o societate-mamă întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară consolidată, așa cum se prevede la pct. 5561, respectiva societate-mamă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 5561, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile secțiunii 9.1. «Obligația generală de publicare»; sau
b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care nu depășește 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul societății-mamă, și să fie menționat în raportul consolidat al administratorilor.

(2) Prevederile pct. 5562 se aplică similar și societăților-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

5565. _

Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară consolidată menționată la pct. 5561 sau raportul separat menționat la pct. 5564”.

 

Pct. 562 alin. (1) din OMFP nr. 1802/2014 (modificat prin OMFP nr. 1938/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 562 alin. (1) prevedea faptul că membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile financiare anuale individuale și raportul administratorilor, respectiv situațiile financiare anuale consolidate și rapoartele consolidate ale administratorilor, sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele respectivelor reglementări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 562 alin. (1) dispune următoarele:

562. _

(1) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că:

a) situațiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor și raportul menționat la pct. 4924; și
b) situațiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor și raportul menționat la pct. 5564 sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări”.

 

Pct. 5641 din OMFP nr. 1802/2014 (modificat prin OMFP nr. 1938/2016)

Noua reglementare

După pct. 564, se introduce un nou punct, pct. 5641.

Potrivit noii reglementări, pct. 5641 dispune următoarele:

5641. – Prezenta secțiune nu se aplică în cazul declarației nefinanciare menționate la pct. 4921 și al declarației nefinanciare consolidate menționate la pct. 5561 sau al rapoartelor separate menționate la pct. 4924 și la pct. 5564”.

Modificare OMFP nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (OMFP nr. 1938/2016) was last modified: septembrie 14th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter