Modificare Cod fiscal și Legea contabilității

1 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 333

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 (M. Of. nr. 197/26 februarie 2021)

Intrare în vigoare: 26 februarie 2021 (cu unele excepții)

A. CODUL FISCAL

I. Titlul II. Impozitul pe profit

1.1. Cheltuielile efectuate pentru tranzacțiile realizate începând cu 1 ianuarie 2021 cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale sunt cheltuieli nedeductibile, dacă aceste cheltuieli sunt determinate de tranzacții fără scop economic.

În această formă a art. 25 alin. (4) lit. f1) din Codul fiscal, se elimină nedeductibilitatea cheltuielilor determinate de tranzacții cu entități stabilite în statele aflate pe anexa II a Listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

1.2. Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv pentru determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul contribuabililor care intră sub incidența art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015.

II. Titlul IV. Impozitul pe venit

2.1. Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariații proprii și membrii de familie, acordate în baza unor legi speciale și/sau finanțate de la buget sunt venituri neimpozabile. [n.n. aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021].

2.2. Pentru salariații care au contracte de muncă încheiate cu angajatori nerezidenți (fiscal) în România, impozitul pe venitul din salarii se calculează conform art. 82 Cod fiscal.

2.3. Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică sau entitățile supuse transparenței fiscale se depune până la data de 15 aprilie 2021.

III. Titlul V. Contribuții sociale obligatorii

3.1. Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate în baza contractului de muncă, a regulamentului intern sau a unor legi speciale și/sau finanțate de la buget nu se include în baza de calcul a CAS. [n.n. aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021].

3.2. În cazul avantajelor în bani/natură primite de la terți, obligația de calcul, reținere și plată a CAS și CASS revine persoanelor fizice, atunci când avantajele sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de plătitori de [n.n. aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021].

IV. Titlul VII. TVA [n.n. modificările privind TVA intră în vigoare la 1 martie 2021]

4.1. Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la data înregistrării în scopuri de TVA, va aplica sistemul începând cu această dată.

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului ulterior înregistrării în scopuri de TVA, va aplica sistemul de TVA la încasare din prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care și-a exercitat opțiunea, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul de 4.500.000 lei.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

4.2. Nu aplică sistemul de TVA la încasare:
– persoanele impozabile care au depășit plafonul de 4.500.000 lei în anul precedent
– persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului și care au depășit plafonul de 4.500.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs.

4.3. Notificarea pentru renunțarea la aplicarea sistemului de TVA la încasare se transmite organului fiscal competent între data de 1 și 20 ale lunii (în reglementarea anterioară, între 1-25 ale lunii).

Notificarea pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare se transmite până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul și prevede că persoana impozabilă nu a depășit plafonul în anul calendaristic precedent și în anul în curs până la depunerea notificării.

Notificarea privind depășirea plafonului de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare se transmite până la data de 20 a lunii următoare perioadei fiscale în care s-a depășit plafonul.

4.4. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care au depășit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depășit plafonul de 4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu excepția situației în care optează pentru ieșirea din sistem prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri în acest sens până la data de 1 martie 2021.

4.5. Începând cu data de 1 martie 2021 se revine la plafonul de 450.000 lei pentru aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrările de imobile [n.n. în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2021 au fost aplicabile prevederile Legii nr. 248/2020]. Plafonul de 450.000 lei se aplică până la data de 1 ianuarie 2022 când ar urma să intre în vigoare plafonul de 140.000 euro, aprobat prin Legea nr. 296/2020.

B. LEGEA CONTABILITĂȚII NR. 82/1991

1. Au obligația de a organiza și conduce contabilitatea financiară și:

– persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,
– persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

2. Se păstrează timp de 10 ani:

a) Situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, precum și situațiile financiare interimare;
b) Situațiile financiare și raportările contabile, altele decât cele anuale, întocmite de entitățile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

3. Situațiile financiare anuale sunt însoțite de:
– raportul administratorilor;
– raportul de audit/raportul comisiei de cenzori,
– raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia,
– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de:
– raportul consolidat al administratorilor,
– raportul de audit,
– raportul consolidat privind plățile către guverne, dacă reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.

4. Fondul de garantare a depozitelor bancare, schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României se includ în categoria persoanelor juridice de interes public.

5. Categoriile de informații cu caracter public din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale sunt stabilite prin OMFP și se extrag din acestea. Ministerul Finanțelor poate încheia protocoale cu autorități publice/instituții publice și de interes public, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, organisme profesionale reglementate și alte entități de interes public, referitor la schimbul de informații, dacă actul de înființare/reglementare a acestora prevede atribuții a căror realizare necesită utilizarea informațiilor cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a MF.

6. Constituie contravenție:
a) nerespectarea prevederilor privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare interimare și a raportărilor contabile.

Sancțiunea: amendă între 2.000 și 3.000 de lei.

b) nerespectarea prevederilor privind depunerea în termenul legal a situațiilor financiare interimare și a raportărilor contabile.

Sancțiunea: amendă între 300 lei-1.000 lei (dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare), 1.000 lei-3.000 lei (dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare), 1.500 lei-4.500 lei (dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare)

c) nerespectarea obligației privind auditarea a situațiilor financiare interimare;

d) nedepunerea situațiilor financiare interimare.

Celelalte contravenții și sancțiuni nu au fost modificate.

7. Modificările referitoare la contravenții și sancțiunile aferente acestora intră în vigoare la 28 martie 2021. Ordinele privind persoanele competente să constate contravențiile și să aplice sancțiunile trebuie emise până la 27 aprilie 2021.

Modificare Cod fiscal și Legea contabilității was last modified: martie 1st, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter