Modificare Cod fiscal

31 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 451

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal (M. Of. nr. 315/29 martie 2021)

Intrare în vigoare: 29 martie 2021

O.U.G. nr. 19/2021 modifică Codul fiscal și unele prevederi procedural fiscale:

I. Codul fiscal

1.1. Asocieri fără personalitate juridică. Se clarifică modalitatea de deducere a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, în cazul asocierilor fără personalitate juridică (entități transparente fiscale), în vederea determinării impozitului pe venitul anual datorat de fiecare asociat: costul de achiziție se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare a fiecărui asociat.

1.2. Decont TVA. Nu se includ în decontul de TVA sumele reprezentând TVA de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală conform Legii nr. 85/2014.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

1.3. Declarația recapitulativă TVA (Brexit). În Declarația recapitulativă pentru operațiuni intracomunitare (formular 390) nu se menționează operațiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu excepția operațiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord. Formularul 390 se întocmește pentru fiecare lună calendaristică în care intervin modificări ale informațiilor furnizate.

1.4. Educație timpurie. Aplicarea facilităților privind cheltuielile efectuate de angajatori cu educația timpurie (credit fiscal la impozitul pe profit, venit neimpozabil/exclus din baza de calcul a contribuțiilor sociale) se suspendă în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021. În această perioadă, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor administrate de contribuabili sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura cheltuielilor sociale, în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Suspendarea aplicării facilităților se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.

II. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

2.1. Scutire de impozit. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific pentru anul 2021 nu datorează acest impozit pentru o perioadă de 90 zile, începând cu data de 1 aprilie 2021.

2.2. Recalculare impozit. Impozitul specific pentru anul 2021 va fi recalculat, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din 365 de zile:

a) a numărului de zile aferent perioadei de 90 zile (în care nu se datorează impozit specific) care începe la 1 aprilie 2021;

și

b) a numărului de 90 zile calendaristice prevăzut de art. XXV alin. (1) din O.U.G. nr. 226/2020 (conform O.U.G. nr. 226/2020 nu se datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 zile, începând cu 1 ianuarie 2021).

III. O.U.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

3.1. Prelungire termene. Se prelungește perioada în care contribuabilii pot notifica organul fiscal cu privire la restructurarea obligațiilor bugetare până la 30 septembrie 2021. Solicitatea de restructurare se poate depune până la data de 31 ianuarie 2022.

3.2. Reluarea executării silite. Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la 29 martie 2021 și care nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare până la 30 iunie 2021, executarea silită începe sau continuă. Depunerea unei noi notificări până la 30 iunie 2021 sau după această dată nu mai produce efecte. Dacă solicitatea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Pentru debitorii care depun notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare după 29 martie 2021 și care nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, executarea silită începe sau continuă. Dacă termenul de 6 luni se împlinește după data de 31 ianuarie 2022, solicitarea de restructurare trebuie depusă până la această dată.

Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. Dacă solicitatea de restructurare este depusă după începerea executării silite, ceasta se suspendă de la data depunerii solicitării.

IV. O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

4.1. Până la data de 31 ianuarie 2022 se prorogă:

a) termenul până la care se rambursează TVA cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale; și

b) termenul până la care se nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului.

V. O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

5.1. Termenul prevăzut de O.U.G. nr. 69/2020 (31 martie 2021) se prelungește până la data de 31 ianuarie 2022, termen până la care:

a) își pierde valabilitatea înlesnirea la plată acordată obligațiilor de plată considerate restante, la 31 martie 2020 (pentru care s-au acordat sau sunt în derulare înlesniri la plată sau este suspendată executarea actelor administrative în care au fost stabilite).

b) se anulează dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 (dacă se îndeplinesc condițiile cumulative).

c) decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea.

d) se poate efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi.

e) se pot anula accesoriile în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată sau care au cereri de rambursare în curs de soluționare.

VI. O.U.G. nr. 181/2020privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

6.1. Până la 30 septembrie 2021, se prelungește termenul până la care se poate depune cererea pentru a beneficia de eșalonarea la plată pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

VII. Alte aspecte

7.1. Dobânzile, penalitățile și accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale/verificării situației fiscale personale, în derulare la data de 29 martie 2021 sau începute după această dată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 C. proc. fisc (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată), până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) C. proc. fisc.

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate și care au fost stinse după data de 29 martie 2021 se restituie conform Codului de procedură fiscală.

 

Modificare Cod fiscal was last modified: martie 31st, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter