Ministerul Justiției. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizaţiilor patronale

7 dec. 2023
Vizualizari: 148

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin comun al minstrului justiției și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelului, modului de completare și de operare a registrelor speciale ale organizațiilor sindicale, respectiv ale organizațiilor patronale.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției sau pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Articolul 1

Se aprobă modelul, precum și modul de completare și operare a registrelor speciale ale organizațiilor sindicale și organizațiilor patronale, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Judecătoriile și tribunalele în a căror rază teritorială își au sediul organizațiile sindicale și patronale, precum și Tribunalul București, după caz, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

(2) Judecătoriile și tribunalele în a căror rază teritorială își au sediul organizațiile sindicale și patronale, precum și Tribunalul București, după caz, au drept de operare și acces liber la registrele speciale prevăzute la art. 1.

(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are acces liber și gratuit la vizualizarea registrelor speciale prevăzute la art. 1.

(4) Inspecția Muncii, Inspectoratele teritoriale de muncă, precum și organizațiile sindicale și patronale pot solicita Ministerului Muncii și Solidarității Sociale date din registrele speciale, prin înregistrarea unei cereri care să conțină temeiul și scopul legal al utilizării datelor prevăzute în registrele speciale prevăzute la art. 1, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Anexă – Modelul, precum și modul de completare și operare a registrelor speciale ale organizațiilor sindicale și patronale

Structură

Capitolul 1 Dispoziții comune

Capitolul 2 Organizarea Registrului special al organizațiilor sindicale și a Registrului special al organizațiilor patronale

Capitolul 3 Accesul la registrele speciale ale organizațiilor sindicale și patronale

Capitolul 4 Dispoziții speciale

 

Art. 4

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) La fiecare judecătorie și la fiecare tribunal se înființează registre speciale, denumite Registrul special al organizațiilor sindicale și Registrul special al organizațiilor patronale.

(2) Instanța care pronunță hotărârea judecătorească de constatare a reprezentativității unei organizații sindicale sau patronale are obligația să opereze într-unul din registrele speciale prevăzute la alin.(1).

Art. 5

(1) Fiecare organizație sindicală este înscrisă în registrul special al organizațiilor sindicale și poartă un număr de înscriere, începând de la numărul 1.

(2) Toate mențiunile ulterioare cu privire la aceeași organizație sindicală înscrisă în registrul special se operează sub același număr.

Art. 6

Registrul special al organizațiilor sindicale prevăzut la art. 4 alin. (1) cuprinde trei secțiuni, numerotate cu cifre romane.

Art. 7

Secțiunea I conține înscrierile care au ca efect dobândirea personalității juridice de către organizația sindicală și orice modificări ulterioare în legătură cu guvernanța acesteia și cuprinde următoarele rubrici:

a) numărul și data înscrierii organizației sindicale;

b) numărul dosarului judecătoriei/tribunalului, numărul și data hotărârii judecătorești definitive prin care s-a admis cererea de acordare a personalității juridice și, dacă este cazul, numărul dosarului și al deciziei pronunțate în apel, cu indicarea instanței și a secției;

c) denumirea organizației sindicale;

d) sediul organizației sindicale;

e) indicarea componenței nominale a organelor executive de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcția sindicală și durata mandatului, după caz;

f) modificări ale statutului și/sau a componenței organelor de conducere;

g) mențiuni privind comasarea organizației sindicale: modalitatea și indicarea actului doveditor;

h) mențiuni cu privire la divizarea, comasarea, dizolvarea, încetarea și lichidarea organizației sindicale: modul, indicarea actului prin care s-a constatat sau, după caz, s-a hotărât dizolvarea, încetarea și lichidarea precum și a organului care l-a emis;

i) alte mențiuni;

Art. 8

(1) Secțiunea a II-a este destinată înscrierii organizațiilor sindicale care, ulterior constituirii, și-au schimbat sediul în circumscripția instanței respective. Înscrierile efectuate în această secțiune nu au nici un efect asupra personalității juridice dobândite anterior.

(2) Secțiunea a II-a cuprinde o rubrică privind numărul și data înscrierii la judecătoria/tribunalul în a cărei circumscripție organizația sindicală își are noul sediu.

(…)

Art. 22

(1) Ministerul Justiției întreprinde măsurile necesare pentru dotarea instanțelor cu mijloacele tehnice necesare în vederea informatizării sistemului de evidență a organizațiilor sindicale și patronale.

(2) Până la dotarea cu mijloacele tehnice necesare, instanțele judecătorești competente efectuează înscrierile privind organizațiile sindicale și patronale, înființate potrivit legii, în registre speciale ținute pe suport de hârtie.

Art. 23

(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, președinții instanțelor judecătorești competente întreprind măsuri pentru transpunerea în sistem computerizat, a registrelor existente cu privire la organizațiile sindicale și patronale, înființate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Organizațiile sindicale și patronale înscrise în registrele existente ale organizațiilor sindicale și patronale anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi înscrise din oficiu în registrul special prin atribuirea unor noi numere.

(3) Dispozițiile art. 19 se aplică în mod corespunzător.

Art. 24

(1) Judecătoriile care nu dețin mijloacele tehnice necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 23 utilizează rețeaua de calculatoare a tribunalului în a cărui circumscripție se află.

(2) În acest scop președinții acestor judecătorii, în acord cu președintele tribunalului, dispun, potrivit programării stabilite, delegarea unuia sau mai multor grefieri de la judecătorie la tribunal, care asigură, sub îndrumarea și controlul unui judecător delegat, introducerea în sistem computerizat a datelor din registrele existente.

Art. 23 – Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul Model.

Anexa nr. 1 la Model – REGISTRUL SPECIAL AL ORGANIZAȚIILOR SINDICALE 

Anexa nr. 2 la Model – REGISTRUL SPECIAL AL ORGANIZAȚIILOR PATRONALE

Pentru detalii privind Proiectul, Anexa și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: Ordin privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență

 

Ministerul Justiției. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului registrelor speciale ale organizațiilor sindicale, respectiv ale organizațiilor patronale was last modified: decembrie 7th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.