Ministerul Culturii. Concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Capitală Culturală Europeană

16 ian. 2023
Vizualizari: 185

Ministerul Culturii anunță organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Capitală Culturală Europeană, din cadrul Ministerului Culturii.

Concursul se defășoară în trei etape succesive, constând în următoarele probe:

– depunerea dosarelor de concurs, în perioada 13 ianuarie-1 februarie 2023, inclusiv, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii;

Selecția dosarelor de înscriere, care va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 proba scrisă, în data de 15 februarie 2023, ora 11, la sediul Ministerului Culturii, București;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:

1. Condiții generale:

− candidatul are cetățenia română și domiciliul în România;

− cunoaște limba română, scris și vorbit;

− are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

− are capacitate deplină de exercițiu;

− este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

− îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

− îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

− nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

− nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

− nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

− nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

2. Condiții specifice:

− studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale, științe umaniste și arte sau științe ale comunicării;

− minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Pentru conținutul dosarului de înscriere la concurs, tematica și bibliografia concursului, precum și pentru alte informații privind desfășurarea concursului, vă invităm să consultați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și Ministerul Culturii. Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție de arhivist (24 octombrie-22 noiembrie 2022)

 

Ministerul Culturii. Concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Capitală Culturală Europeană was last modified: ianuarie 16th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: