Ministerul Afacerilor Interne. Proiect: O.G. pentru modificarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate

10 ian. 2023
Vizualizari: 231

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului (O.G.) pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării (9 ianuarie 2023) anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Integrarea și administrarea bazelor de date privind evidența persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii, a dovezii de reședință și a celorlalte documente necesare persoanei în relațiile cu statul se realizează de D.G.E.P.

(3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităților desfășurate cu mijloace informatice pentru ținerea evidenței persoanelor, a actelor de identitate, a dovezii de reședință și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul”.

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) De la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, C.N.P. se generează automat prin intermediul Sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, denumit în continuare S.I.I.E.A.S.C.”.

3. La articolul 6, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) C.N.P. este generat de către D.G.E.P., în condițiile art. 22 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de unic administrator, prin mijloace informatice.

(4) Pentru situațiile în care C.N.P. nu a fost generat potrivit alin. (3) sau acestea au fost epuizate, la solicitarea serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului București sau Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, D.G.E.P. generează C.N.P. suplimentare”.

4. La articolul 6, alineatele (5) și (6) se abrogă.

(…)

11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.13 – (1) Actul de identitate face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței din România. Dovada reședinței se face și cu documentul prevăzut la art. 33.

(2) Cartea electronică de identitate, aflată în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care o recunosc ca document de călătorie.

(3) Cărțile de identitate emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie, în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(4) Cartea electronică de identitate permite titularului utilizarea semnăturii electronice, precum și autentificarea în sistemele informatice ale instituțiilor publice sau private, în funcție de nivelurile de asigurare stabilite de deținătorii sistemelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

(5) Prin autentificare se înțelege procedura prin care i se permite unei persoane care posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în format accesibil și ușor de utilizat inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, în interes propriu sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.

(6) Prin crearea setului de date în vederea autentificării în sistemele informatice ale instituțiilor publice sau private, titularului cărții electronice de identitate i se atribuie identitate electronică, aceasta fiind utilizată pentru accesarea serviciilor publice electronice de către utilizatorul cu identitate verificată.

(7) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identității se face cu certificatul de naștere. Dovada domiciliului acestuia se face cu certificatul de naștere însoțit de actul de identitate sau pașaportul unuia dintre părinți iar pentru persoanele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire și în centre de servicii sociale, cu certificatul de naștere și documentul emis în acest sens de instituția de ocrotire.

Art. II – Data realizării condițiilor tehnice necesare aplicării dispozițiilor art. 9 alin. (31), art. 121, art. 14 alin. (2) și (3) lit. a), art. 15 alin. (3) și (5), art. 16 alin. (2), (5) și (6), art. 17 alin. (51), art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 32 alin (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță a Guvernului, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. III – Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: ,,Art. 7 – Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile implicate, și Compania Națională «Imprimeria Națională» – S.A., denumită în continuare Imprimeria Națională, sunt responsabile pentru punerea în circulație a cărții electronice de identitate”.

(…)

Art. IV – Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372 /2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 211 – Contravaloarea cărții de identitate se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică”.

2. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22 – Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea cărții de identitate se avizează de către Consiliul Concurenței și se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Afacerilor Interne, pe baza propunerilor Direcției generale”.

(…)

Art. V – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021.

Pentru detalii suplimentare cu privire la Proiect și Nota de fundamentare, vă invităm să accesați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și Ministerul Afacerilor Interne. Proiect: O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 

Ministerul Afacerilor Interne. Proiect: O.G. pentru modificarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate was last modified: ianuarie 10th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.