MF. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative

16 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 150

Potrivit paginii oficiale (www.mfinante.gov.ro), Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (15 septembrie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I. – Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public care își exercită atribuțiile și competențele potrivit prevederilor prezentei legi; organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului, iar statutul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Campanie Craciun UJmag 2020

(2) Sediul principal al Fondului este în municipiul București; în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, Fondul poate avea unul sau mai multe puncte de lucru.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22) cu următorul cuprins:

„(21) Pentru a facilita demersurile creditorilor de asigurări rezidenți în alte state membre de a obține despăgubiri de la Fond, acesta poate mandata birouri naționale auto, incluzând  Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, și/sau corespondenți desemnați de acestea să gestioneze dosarele de daună, ținând cont de acordurile încheiate de birourile naționale auto în cadrul sistemului Carte Verde, în condițiile în care dreptul creditorilor de asigurare la despăgubiri implică un element de extraneitate.

(22) Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1),  BAAR poate solicita Fondului plata sumelor achitate în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate de birourile naționale auto în cadrul sistemului Carte Verde, într-un termen de maximum 90 de zile de la data la care a efectuat plata către birourile naționale  din străinătate.”

(…)

7. La articolul 4 alineatul (1), literele a), b), d și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) creanța de asigurări – creanțele creditorilor de asigurări, indiferent de momentul nașterii acestora raportat la data deschiderii procedurii de faliment, care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acești creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă; se consideră creanțe de asigurări sumele achitate creditorilor de asigurări din disponibilitățile Fondului, reprezentând despăgubiri/indemnizații și primele datorate de către asigurătorul debitor pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare;

b) creditorii de asigurări, deținători ai uneia sau mai multor creanțe de asigurare sunt, după caz:

(i) persoana asigurată – persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare;

(ii) beneficiarul asigurării – persoana definită la art. 1 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015;

(iii) terța persoană păgubită – persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de la asigurătorul în faliment sume plătite acestei persoane prin subrogare, regres sau acțiune directă;

(…)

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

d) despăgubire/indemnizație – suma pe care Fondul o plătește fiecărui creditor de asigurare al asigurătorului în insolvență, în limita plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de prezenta lege;

e) plafon de garantare – nivelul maxim al garantării pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență.”

(…)

56. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. – (1) Exercițiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an; primul exercițiu financiar începe la data înființării Fondului ca persoană juridică de drept public.

(2) Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor contabile specifice acestuia, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legii.”

(…)

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și MF. Proiect: Ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021

MF. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative was last modified: septembrie 16th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter