MF. Proiect: O.U.G. pentru modificare Codului de procedură fiscală

21 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 105

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului (O.U.G.) pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (21 iunie 2022), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, conținutul Proiectului:

Art. I – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și
se completează după cum urmează:

1. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ ART. 62

Obligația Instituțiilor Financiare Raportoare de a furniza informații privind Conturile Financiare ale
contribuabililor nerezidenți

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(1) În scopul realizării schimbului de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte și pentru îmbunătățirea conformării fiscale, Instituțiile Financiare Raportoare au obligația să raporteze anual A.N.A.F. informații referitoare la Conturile Financiare.

(2) Dispozițiile art. 291 alin. (4), cu excepția normei de trimitere la prevederile art. 291 alin. (6) lit. b), se aplică în mod corespunzător și în cazul schimbului de informații prevăzut la alin (1).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul schimbului de informații cu privire la contribuabilii nerezidenți, efectuat în temeiul Legii nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015, Instituțiile Financiare Raportoare raportează informațiile și aplică procedurile de conformare prevăzute de această lege.

(4) Prin ordin al președintelui A.N.A.F. se aprobă formularul utilizat de Instituțiile Financiare Raportoare în vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), respectiv a obligației prevăzute la art. 291 alin. (4).

(5) A.N.A.F. elaborează proceduri administrative pentru a verifica respectarea de către Instituțiile Financiare Raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul cod și pe cele prevăzute în Legea nr. 233/2015, precum și proceduri administrative pentru a monitoriza Instituțiile Financiare Raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate.

(6) A.N.A.F. elaborează proceduri administrative pentru a se asigura că Instituțiile Financiare Nonraportoare și, respectiv, Conturile Excluse, astfel cum sunt definite în anexele nr. 1 și 2 la prezentul cod, precum și în Legea nr. 233/2015, prezintă, în continuare, un risc scăzut de a fi utilizate pentru evaziune fiscală.

(7) Raportarea informațiilor menționate la alin. (1), inclusiv a celor prevăzute la art. 291 alin. (4), se face până la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent.

(8) A.N.A.F. stabilește și publică într-o secțiune dedicată pe pagina de internet proprie lista Jurisdicțiilor Participante, respectiv lista Jurisdicțiilor care fac obiectul raportării, conform definițiilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul cod.

(9) Informațiile menționate la alin. (1) obținute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează de către acesta doar în scopul prevăzut la alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor art. 11.

(10) Fără a aduce atingere alin. (1) și (11), fiecare Instituție Financiară Raportoare informează fiecare Persoană care face obiectul raportării cu privire la faptul că informațiile care o vizează, prevăzute la alin. (1), sunt prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare, în timp util, dar nu mai târziu de momentul deschiderii Contului.

(11) Instituțiile Financiare Raportoare au obligația de a păstra în format electronic și/sau letric toate înregistrările obținute prin aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul cod, precum și a oricăror probe pe care s-au bazat în vederea conformării cu prevederile stabilite în anexele nr. 1 și 2 la prezentul cod pentru o perioadă de 10 ani de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (7). Dispozițiile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător și în cazul înregistrărilor
obținute în temeiul Legii nr. 233/2015.

(12) Instituțiile Financiare Raportoare care intră sub incidența prezentului articol, art. 291 alin. (4) și a Legii nr. 233/2015, furnizează la cererea A.N.A.F. , în cadrul termenului de păstrare, prevăzut la alin. (11), informații și documente referitoare la:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

a) măsurile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul cod, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Legea nr. 233/2015;

b) orice dovezi pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul cod, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Legea nr. 233/2015.

(13) În vederea îndeplinirii obligației de raportare de către Instituțiile Financiare Raportoare, A.N.A.F. nu ia în considerare un demers sau o serie de demersuri care, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul principal de a evita obligațiile și procedurile prevăzute de prezentul articol, art. 291 alin. (4), anexele nr. 1 și 2 la prezentul cod, precum și de Legea nr. 233/2015.

(14) A.N.A.F. emite și publică pe pagina de internet proprie ghidul prin care detaliază aspectele referitoare la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 233/2015, a prezentului articol și a anexelor nr. 1 și 2 la prezentul cod, cu luarea în considerare a comentariilor la standardul comun de raportare publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a altor clarificări aduse de autoritățile fiscale americane în ceea ce privește Legea nr. 233/2015.

(15) Dispozițiile art. 286 lit. i) pct. 3 referitoare la orice termen scris cu inițială majusculă se aplică în mod corespunzător definițiilor prevăzute în Legea nr. 70/2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014, respectiv în Legea nr. 233/2015.”

7. La articolul 336, la alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și i)-m)”

9. Articolul 339 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Dispozițiile prezentului titlu se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.”

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și la Nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

🔔Vezi și MF. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul IMM INVEST ROMÂNIA

MF. Proiect: O.U.G. pentru modificare Codului de procedură fiscală was last modified: iunie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter