MF. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie

2 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 37

Potrivit site-ului oficial (www.mfinante.gov.ro), joi, 1 aprilie a.c., Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA.

Redăm, în continuare, principalele dispoziții prevăzute în Proiect:

ART. I – Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează  după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3 care va avea următorul cuprins:

„În tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre a Guvernului, pentru denumirea «Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA» se folosește sintagma «Programul IMM INVEST», iar pentru denumirea Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST se folosește sintagma «Subprogramul AGRO IMM INVEST».”

ART.II – Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul IMM INVEST, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:”

2. La articolul 1, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

(2^1) „Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Programului IMM INVEST, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor o perioada de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.”

3. Alineatul 4 al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, pentru creditele prevăzute la alin.(1), MF plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, valoarea comisionului de administrare și valoarea comisionului de risc, în procent de 100% precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului  AGRO IMM INVEST, din bugetul de stat prin bugetul MF – Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46  «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului IMM INVEST /Subprogramului AGRO IMM INVEST pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordată beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.”

4. Alineatele (9), (10), (12) și (18) ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(9) Instituția de credit va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a  grantului – componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum și canalul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate și detaliate în Convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituțiile de credit, respectiv în Convenția privind implementarea Programului.

(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul “Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane și dobândă din grant este prevăzut în anexa nr. 1a) și 1b) la prezentele norme metodologice.  Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM, pe baza Deciziei de plată emise de FNGCIMM. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1c la prezentele norme metodologice. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în Convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.

(…)

(12) Plata pentru componentele de comisioane și dobândă din grant se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, după caz. Termenele curg de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată emisă de către administratorul schemei, la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, pe adresa [email protected]

(…)

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(18) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FNGCIMM. În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator si statul roman, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.”

5. La articolul 1 alineatul 15 se abrogă.

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și la nota de fundamentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și MF. Proiect: O.U.G. privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene

MF. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie was last modified: aprilie 2nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter