Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import

5 iul. 2021
Vizualizari: 467

Ordinul președintelui ANAF nr. 741/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, modelul și conținutul declarației speciale de TVA (M. Of. nr. 652/21 iulie 2021)

Intrare în vigoare: 1 iulie 2021

I. Aspecte generale

Prin acest ordin se aprobă mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import, aprobat prin O.U.G. nr. 59/2021. Acest mecanism se aplică pentru importul de bunuri în loturi a căror valoare intrinsecă nu depășește 150 euro și a căror expediere/transport se încheie în România.

II. Condiții pentru eliberarea autorizației

Autorizația pentru utilizarea mecanismului special se emite de către biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea în liberă circulație, în baza unei cereri depusă, în format electronic, de către solicitant.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pentru a primi autorizația, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) declară intenția de a utiliza mecanismul special pentru declararea, încasarea de la persoanele cărora le sunt destinate bunurile și plata TVA la import.

b) este „operator poștal”, definit conform art. 1 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2015/2.446.

c) este înregistrat în scopuri de TVA

d) nu are obligații fiscale restante administrate de ANAF și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării.

e) nu are debite față de autoritatea vamală.

f) nu este în stare de insolvență/reorganizare/lichidare judiciară.

g) constituie garanție care acoperă cuantumul maxim al TVA a cărui plată este amânată la punerea în liberă circulație a bunurilor în cadrul mecanismului special.

III. Obligațiile titularului autorizației

Titularul autorizației:

− depune lunar, în forma electronic, declarația specială de TVA și plătește cuantumul TVA încasat în luna calendaristică de raportare la biroul vamal la care au fost depuse declarații vamale de punere în liberă circulație a bunurilor în cadrul mecanismului special.

− comunică biroului vamal persoana desemnată pentru depunerea declarației speciale de TVA.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− organizează registre pentru evidența operațiunilor efectuate în baza mecanismului special.

− informează biroul vamal asupra modificărilor intervenite ulterior emiterii autorizației care pot influența menținerea sau conținutul acesteia, în 3 zile de la producere.

− suplimentează cuantumul garanției, în 15 zile de la solicitarea biroului vamal.

− ia toate măsurile pentru a se asigura că destinatarul bunurilor plătește TVA corectă.

Autorizația se revocă: (i) la solicitarea persoanei autorizate, (ii) dacă una dintre condiții nu mai este îndeplinită, (iii) dacă persoana autorizată nu își îndeplinește obligațiile.

Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import was last modified: iulie 5th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: