ME. Proiect: H.G. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

8 dec. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 80

Ministerul Economiei a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, Proiectul prevede asigurarea organizării și funcționării Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Articolul 1

(1) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.

Campanie Craciun UJmag 2020

(3) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, și își desfășoară activitatea și în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deținute în condițiile legii.

Articolul 2

(1) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor și strategiilor Guvernului, precum și a propriilor strategii și politici, coordonate cu politica Guvernului în domeniile de competență prevăzute la art. 1 alin. (1).

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniile de competență indicate în cuprinsul art. 1 alin (1) necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate și din celelalte domenii conexe: restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa;

c) de control și monitorizare a domeniului de competență, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau a autorităților publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenței legale și prin care se realizează activități de control operativ la entitățile aflate în subordinea și în coordonarea sa precum și la operatorii economici aflați sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;

d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniile sale de activitate, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;

f) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;

g) de autoritate de stat:

– prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

– prin care exercită funcțiile de coordonare a politicilor și a măsurilor de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, de monitorizare și evaluare a acestora, precum și funcțiile de atragere de investiții și promovare a exportului, prin agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– în privința gestionării afacerilor europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;

h) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;

i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;

j) de promovare a României, a destinațiilor turistice naționale și a brandului turistic național.

(2) Principiile care stau la baza activității Ministerului Antreprenoriatului și Turismului sunt următoarele:

a) coerență, stabilitatea și predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui climat concurențial în domeniile coordonate;

h) promovarea eticii și integrității profesionale.

(…)

Articolul 4

În cadul acestui articol sunt prezentate atribuțiile specifice exercitate, în principal, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în următoarele domenii:

– În domeniile comerțului, al politicii comerciale și al relațiilor economice internaționale;

– În domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri;

– În domeniul investițiilor străine;

– În domeniul turismului.

(…)

Articolul 6

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministerul este autorizat:

a) să efectueze acțiuni de control și să dispună măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

d) să emită și să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;

f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Pentru operatorii economici aflați sub autoritatea sa, ministerul exercită în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile de instituție publică implicată și în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, competențele de autoritate publică tutelară.

(…)

Articolul 8

(1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1. Cu respectarea structurii organizatorice și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului, se pot organiza direcții, servicii, birouri, compartimente și se pot stabili: numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(2) Personalul ministerului este compus din demnitari și funcționari publici, care ocupă funcții publice generale, precum și din personal contractual și diplomatic.

(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 692 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi sunt destinate pentru birourile care constituie rețeaua de reprezentare comercial-economică externă, iar 40 de posturi pentru birourile de promovare turistică din străinătate.

(4) Numirea personalului din birourile care constituie rețeaua de reprezentare comercial-economică externă și pentru turism se face de către ministrul antreprenoriatului și turismului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor economice, respectiv a birourilor de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine și a turismului se derulează în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister și Ministerul Afacerilor Externe.

(5) Pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ministerul poate înființa ca echipe de proiect unități de implementare sau de management al proiectelor și cu personal angajat în afara organigramei potrivit art. 16 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Numărul de posturi, organizarea și funcționarea echipelor de proiect prevăzute la alin. (5), precum și salarizarea personalului aferent se realizează prin ordin al ministrului  antreprenoriatului și turismului.

(7) În cadrul ministerului funcționează reprezentanțe teritoriale în domeniul turismului, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în țară, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. Activitatea reprezentanțelor teritoriale se poate desfășura în spații închiriate, cu suportarea cheltuielilor de către minister.

(8) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților aflate în subordinea și în coordonarea ministerului, finanțate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.

(9) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea ministerului sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.

Articolul 9

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fișa postului.

(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului  antreprenoriatului și turismului.

(4) Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul poate numi, prin ordin, consilieri onorifici.

Articolul 10

(1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul antreprenoriatului și turismului.

(2) Ministrul antreprenoriatului și turismului reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.

(3) În fața autorităților jurisdicționale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.

(4) Ministrul antreprenoriatului și turismului este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pe lângă ministrul antreprenoriatului și turismului funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul antreprenoriatului și turismului emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.

(7) Prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului pot fi delegate atribuții.

(8) În cazul în care ministrul  antreprenoriatului și turismului nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor.

(9) Prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului se pot înființa colective temporare cu rol consultativ, în activitatea ministerului.

(…)

Articolul 18

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 267 din 17 martie 2021.

 

Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de act normativ pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării (7 decembrie 2021) la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru detalii cu privire la Proiect, Nota de fundamentare și Anexele 1-4, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

 

🔿VEZI ȘI ME. PROIECT: O.U.G. PRIVIND MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE ȘI PROROGAREA UNOR TERMENE (RELUAREA ACORDĂRII VOUCHERELOR DE VACANȚĂ ÎN SECTORUL BUGETAR)

ME. Proiect: H.G. privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului was last modified: decembrie 17th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter