MDLPA. Proiect: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”

16 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 50

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, București, la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului (13 martie 2023).

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Anexă – NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”

Art. 8 – (1) Pentru finanțarea prin program a lucrărilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condițiile generale:

a) clădirea să nu fie inclusă în Listei monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

b) expertul tehnic să recomande justificat, prin raportul de expertiză tehnică, demolarea clădirii existente.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), lucrările prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență se pot finanța prin program și în situația în care spitalul este inclus în lista monumentelor istorice, dacă intervine declasarea acestuia de către Ministerul Culturii anterior emiterii avizului prevăzut la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe lângă condițiile generale prevăzute la alin. (1), inclusiv în situația de excepție prevăzută la alin. (2), pentru finanțarea prin program a lucrărilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență trebuie să fie îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții specifice:

a) clădirea este construită cu structura de rezistență din zidărie simplă, nearmată sau confinată, cu planșee realizate din elemente de lemn și/sau oțel;

b) clădirea este construită cu structura de rezistență realizată din materiale locale: lemn, argilă nearsă, chirpici și alte asemenea materiale;

c) clădirea este construită cu structura de rezistență din zidărie, indiferent de modul de realizare, fără planșee din beton realizate monolit, și este situată în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.465/2013, cu modificările și completările ulterioare;

d) clădirea este construită înainte de anul 1978, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de reparații capitale, renovare energetică și consolidare structurală ale căror costuri depășesc 60% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea;

e) clădirea este construită înainte de anul 1978, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de extindere în plan sau supraetajare care implică creșterea suprafeței desfășurate cu mai mult de 100% din suprafața desfășurată a clădirii existente;

f) clădirea este construită înainte de anul 1963, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de reparații capitale, renovare energetică și consolidare structurală fără ca, prin acestea, să se poată asigura respectarea prevederilor reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.203/2022.

Art. 9 – (1) În vederea încheierii contractului de finanțare, beneficiarii încarcă în platforma digitală următoarele documente:

a) hotărârea consiliului local/consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului București/consiliului general al municipiului București privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

b) raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menționat la pct. 8.2 alin. (17) din Codul de proiectare seismică P100-3/2019, însoțit de propunerile de intervenție stabilite prin raportul de expertiză tehnică, în situația în care expertiza tehnică a fost elaborată sau actualizată după data de 13 decembrie 2019, data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.834/2019;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

c) raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de performanță energetică;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii;

e) solicitarea privind actualizarea studiilor de teren și a expertizei tehnice, potrivit art. 10 alin. (4) din ordonanța de urgență, însoțită de raportul sintetic al evaluării seismice, în situația în care expertiza tehnică a fost elaborată înainte de data de 13 decembrie 2019, data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019;

f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte că obiectivul de investiții este eligibil prin program și nu se încadrează într-una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență;

g) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte că, pe perioada realizării lucrărilor de construcții, va asigura spații pentru relocarea activității didactice sau alte modalități de desfășurarea a acestora.

(2) Pentru dovedirea îndeplinirii condiției specifice prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. d), pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) beneficiarii trebuie să încarce în platforma digitală o analiză cost-beneficiu, elaborată și aprobată conform legii.

(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației verifică administrativ și centralizează documentele prevăzute la alin. (1) și (2) transmise, în ordinea cronologică de înregistrare. Neconformitățile documentelor prevăzute la alin. (1) și (2), constatate în urma analizei de conformitate administrativă, sunt comunicate beneficiarilor programului, motivat, cu mențiunea că documentațiile revizuite vor primi un nou număr de înregistrare.

(4) În temeiul art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (1) și (2), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari, pe o perioadă de maximum 3 ani bugetari, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.

(5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admnistrației încheie contractele de finanțare, în ordinea cronologică a încărcării în platforma electronică a tuturor documentațiilor necesare, complete și corecte, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație.

(6) În situația în care în cursul unui an bugetar, în urma încheierii contractelor de finanțare sunt epuizate creditele de angajament aprobate anual cu această destinație, contractele de finanțare se încheie în anul următor, în ordinea cronologică a încărcării în platforma digitală, în anul anterior, a tuturor documentațiilor necesare, complete și corecte.

(…)

Art. 16 – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul, Anexele și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MDLPA. Proiect: O.U.G. pentru aprobarea Programului național „Școli sigure și sănătoase”

 

MDLPA. Proiect: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase” was last modified: martie 16th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.