MDLPA. Proiect: Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

19 ian. 2023
Vizualizari: 479

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului (16 ianuarie 2023).

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Anexă – Norme metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Capitolul I Dispoziții generale

Capitolul II Acțiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe

Secțiunea 1 – Identificarea și inventarierea imobilelor

Secțiunea a 2-a – Înștiințarea asociației de proprietari privind înscrierea în programul local

Secțiunea a 3-a – Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local și semnarea contractului de mandat

Secțiunea a 4-a – Definitivarea programului local

Secțiunea a 5-a –Proiectarea lucrărilor de intervenție

Secțiunea a 6-a – Executarea lucrărilor de intervenție

Secțiunea a 7-a – Recepția la terminarea lucrărilor și eliberarea certificatului de performanță energetică, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire

CAPITOLUL III – Finanțarea

Secțiunea 1 – Dispoziții generale

Secțiunea a 2-a – Finanțarea prin programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Secțiunea a 3-a – Transferul sumelor alocate pentru finanțarea lucrărilor de intervenții prin programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Secțiunea a 4-a Restituirea sumelor utilizate cu nerespectarea prevederilor legale

Secțiunea a 4-a Restituirea sumelor utilizate cu nerespectarea prevederilor legale

Art. 3 – (1) În programele locale pot fi incluse:

1. blocuri de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență;

2. blocuri de locuințe, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență, la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local;

3. locuințe sociale și celelalte unități locative, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea altor subiecte de drept și în administrarea autorităților deliberative ale administrației publice locale, conform legii, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale, prevăzute la art. 11 (1) lit. a) din ordonanța de urgență;

4. locuințe unifamiliale, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluțiilor în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturală a locuințelor, prevăzute la art. 11 (1) lit. b) din ordonanța de urgență;

5. locuințele prevăzute la lit. c) și d) expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local.

(2) La fundamentarea programelor locale se includ cu prioritate blocurile de locuințe și locuințele sociale, prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) și e), în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetele locale.

(3) Locuințele sociale și celelalte unități locative, prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) se includ în programele locale de către coordonatorii locali, în baza hotărârii autorităților administrației publice locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetele locale.

(4) Pentru a putea fi introduse în program, în blocurile de locuințe prevăzute la alin. (1) trebuie să fie înființate asociații de proprietari pentru apartamentele cu destinația de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, inclusiv pentru apartamentele aflate în proprietatea persoanelor fizice declarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca sedii sociale de firmă care nu desfășoară activitate economică și au destinația de locuință.

(5) În locuințele unifamiliale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) sunt incluse și locuințele unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice declarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca sedii sociale de firmă care nu desfășoară activitate economică și au destinație de locuință.

(6) Imobilele prevăzute la alin. (1) trebuie să se afle în raza administrativ teritorială a unității administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiilor București care aprobă programul local.

(…)

Art. 16 – (1) Finanțarea realizării auditului energetic, expertizei tehnice, proiectării și executării lucrărilor de intervenții se asigură, potrivit capitolului IV, art. 12 – 13^3 din ordonanța de urgență, din:

– fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale;

– fondul de reparații al asociațiilor de proprietari;

– fonduri alocate prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație;

– fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigură finanțarea unor astfel de intervenții;

– fonduri aferente Planului național de redresare și reziliență, în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării acestuia;

– fondurile europene nerambursabile aferente Politicii de coeziune 2021-2027, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor prin care se asigură finanțarea unor astfel de intervenții;

– alte surse legal constituite.

(2) În cazul programului național, cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește în baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenție, și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, iar cota de contribuție a asociației de proprietari/proprietarilor nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenție și se aprobă prin hotărâre a asociației de proprietari/de către proprietari.

(3) În cazul obiectivelor de investiții finanțate din fonduri europene, inclusiv din fondurile europene nerambursabile aferente Politicii de coeziune 2021-2027 sau din fonduri aferente Planului național de redresare și reziliență, cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale și cota de contribuție ce revine asociației de proprietari/proprietarilor se stabilesc pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor prin care se asigură finanțarea, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 13^3 alin. (1) lit. a) subpct. (iii) și lit. b) subpct. (iii) din ordonanța de urgență pentru cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale, reprezentând contribuția suplimentară de la bugetul local, și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz și prin hotărâri ale asociație de proprietari, luate cu respectarea dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare.

(4) Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se poate majora peste limita prevăzută la alin. (2) sau stabilită conform alin. (3) numai în situația în care acestea suportă cheltuielile de natură socială pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 14 alin. (8) din ordonanța de urgență, conform prevederilor art. 14 alin. (9) din ordonanța de urgență.

(5) La solicitarea proprietarilor/asociației de proprietari, cota de contribuție ce revine acestora poate fi suportată de autoritățile administrației publice locale, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, cu recuperarea ulterioară a sumelor, potrivit art. 14 alin. (3)-(10) din ordonanța de urgență.

(…)

Art. 31 – Anexa A și Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul sau Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MDLPA. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

 

MDLPA. Proiect: Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe was last modified: ianuarie 19th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.