MDLPA. Proiect: O.U.G. pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

20 mart. 2023
Vizualizari: 484

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Urgență (O.U.G.) pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului (20 martie 2023).

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. 1 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanțelor, în cursul anului 2023, până cel târziu la data de 1 iulie 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiții:

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabilește astfel:

a1) 1 punct procentual pentru scadențe de până la 3 ani, inclusiv;

a2) 1,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv;

b) perioadă de rambursare: 3-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;

c) limita de îndatorare: exceptat de la prevederile art. 63 alin. (4) și (41) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) plafoane de contractare/tragere: exceptat;

e) valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de:

e1) 1.000 mii lei pentru comune;

e2) 1.500 mii lei pentru orașe;

e3) 2.500 mii lei pentru municipii, altele decât cele reședință de județ;

e4) 7.500 mii lei pentru municipii reședință de județ și sectoarele municipiului București;

e5) 7.500 mii lei pentru județe.

(2) Termenul-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor care vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (14) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale este 1 iulie 2023.

(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local.

(4) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora, cu sumele rambursate se reîntregesc veniturile din privatizare. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(5) Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumuturilor contractate conform prevederilor alin. (1) se stabilesc prin convenție de împrumut.

(6) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(7) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile și ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale față de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadența următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanțelor în conturile indicate de titulari.

(8) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.

(9) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

(10) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor prevăzut la alin. (14).

(11) Responsabilitatea cu privire la documentele care vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (14), precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local.

(12) Documentele care vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (14) se depun, până cel târziu la termenul prevăzut la alin. (2), la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

(13) Ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația ca la elaborarea și aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor.

(14) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(15) Responsabilitatea cu privire la oportunitatea contractării de împrumuturi conform alin. (1) revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Astfel, în prealabil solicitării de acordare a unui împrumut potrivit alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fac demersurile necesare în vederea identificării posibilității și a condițiilor și termenilor aferenți contractării de împrumuturi din piața financiară, urmând să decidă asupra oportunității contractării de împrumuturi conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2 – Eventualele sume virate în plus de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale – operațiuni proprii” deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale, față de valoarea împrumuturilor rămasă de rambursat, se restituie unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în conturile indicate de titulari.

Art. 3 – Împrumuturile contractate din venituri din privatizare de unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale se pot refinanța prin împrumuturi contractate de la bănci comerciale sau alte instituții de credit, în condițiile art. 61-63 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Nota de fundamentare, vă invităm să consultați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și MDLPA. Proiect: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”

 

MDLPA. Proiect: O.U.G. pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului was last modified: martie 20th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.