MDLPA. Proiect: O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

24 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 31

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului (O.U.G.) pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa MDLPA sau la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului (23 noiembrie 2022).

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 382, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.382 – Prevederile prezentului titlu, cu excepțiile prevăzute de prezentul cod, nu se aplică următoarelor categorii de personal bugetar:”

 2. După articolul 398 se introduce un nou articol, articolul 398¹, cu următorul cuprins:

Black Friday pe UJmag.ro!

„ARTICOLUL 398¹

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici pe bază de competențe

(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici pe bază de competențe, cu excepția celor din categoria înalților funcționari publici parlamentari, se face de către o comisie de evaluare, formată din 5 membri numiți pentru un mandat de 3 ani prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 396 alin. (2) și alin. (5)-(10).

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face anual și reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici, prin verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor individuale, utilizând cadrele de competențe generale și nivelurile de complexitate aferente, precum și descriptorii și indicatorii comportamentali aferenți competențelor generale stabilite pentru funcțiile publice prevăzute la art. 389, conform art. 17 din anexa nr. 8 la prezentul cod.

(3) Înalții funcționari publici au obligația de a urma anual cursuri de perfecționare profesională, în condițiile legii.”

 3. La articolul 401 alineatul (1), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

„m) elaborează cadre de competențe generale, în condițiile legii.”

4. La articolul 401 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

„m1) avizează cadrele de competențe specifice, elaborate de autoritățile și instituțiile publice, în condițiile legii.”

5. La articolul 401, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Normele privind cadrele de competențe generale și specifice sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul cod.”

6. La articolul 410, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

„(1¹) În scopul realizării evidenței și managementului funcției publice și al funcționarilor publici, Agenția Națională a Funcționarilor Publici are acces la dosarele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

(12) În aplicarea prevederilor alin. (11), Agenția Națională a Funcționarilor Publici utilizează instrumente informatice la care autoritățile și instituțiile publice au acces în condițiile reglementate prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 411 alin. (10).”

 7. La articolul 411, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prezentul articol se aplică personalului plătit din fonduri publice prevăzut la art.382 lit. a)-g) și i), precum și funcționarilor publici.”

 8. La articolul 411, alineatele (2), (5) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici administrează Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și realizează evidența personalului plătit din fonduri publice. Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public operează cu date colectate în condițiile prevăzute la alin. (5), precum și direct de la autorități și instituții publice și de la alte persoane juridice în cadrul cărora își desfășoară activitatea categoriile de personal prevăzute în legislația cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5) În vederea întocmirii, actualizării și administrării evidenței personalului bugetar plătit din fonduri publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Inspecția Muncii, precum și celelalte autorități sau instituții publice care dețin baze de date cuprinzând unele date specifice despre personalul bugetar plătit din fonduri publice asigură interconectarea sistemelor informatice și stabilesc modalitățile concrete de colaborare încheind în acest sens protocoale de colaborare.

(8) Autoritățile și instituțiile publice în cadrul sau în subordinea cărora își desfășoară activitatea funcționari publici care beneficiază de statute speciale prevăzute la art. 380 alin. (1) lit. d)-f) au obligația de a ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici cu statut special. În acest caz, datele statistice necesare întocmirii, actualizării și administrării evidenței personalului bugetar plătit din fonduri publice se transmit lunar Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în formatul și la termenele stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10).”

(…)

10. După articolul 485 se introduce un nou articol, articolul 4851, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 485¹

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici care ocupă funcții publice prevăzute de art. 385 alin. (1) și (2), pe bază de competențe

(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici care ocupă funcții publice prevăzute de art. 385 alin. (1) și (2), pe bază de competențe, se face anual.

(2) Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere și ale funcționarilor publici de execuție prevăzuți la alin. (1), pe bază de competențe, reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor individuale, utilizând cadrele de competențe generale și nivelurile de complexitate aferente, precum și descriptorii și indicatorii comportamentali aferenți competențelor generale stabilite pentru funcțiile publice prevăzute la art. 390 și 392, conform art. 17 din anexa nr. 8 la prezentul cod.

(3) Stabilirea obiectivelor individuale trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuțiile și obiectivele instituției în care își desfășoară activitatea funcționarul public.

(4) Evaluarea performanțelor profesionale individuale pe bază de competențe se realizează pentru toți funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) care au desfășurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

(…)

16. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 și 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. – (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2024, se face până la data de 31 martie 2025, cu respectarea prevederilor art.398 și ale anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și de conducere care ocupă funcții publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2), pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2024, se face până la data de 31 martie 2025, cu respectarea prevederilor art. 485 și ale anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. – (1) Etapele procedurii de elaborare și avizare a cadrelor de competență prevăzute la art. 22 din anexa nr. 1 la prezenta Ordonanță de urgență, se desfășoară în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici și funcțiile publice de execuție generale, grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru funcțiile publice ocupate și vacante, fișa postului standardizată se elaborează și se completează în conformitate cu prevederile art. 31 din anexa nr.1 la prezenta ordonanță de urgență.

(3) Pentru funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele din categoria înalților funcționari publici și funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant, etapele procedurii de elaborare și avizare a cadrelor de competență se desfășoară de către autoritățile și instituțiile publice până la data de 30 iunie 2023.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), pentru funcțiile publice ocupate și vacante, fișa postului standardizată se elaborează și se completează în conformitate cu prevederile art. 31 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.

Art. IV. – Pentru concursurile de recrutare din cadrul autorităților și instituțiilor publice care se organizează și se desfășoară în temeiul prevederilor art. 618 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcțiile publice vacante, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, altele decât cele din categoria înalților funcționari publici și funcțiile publice generale de execuție de grad profesional debutant, până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3)-(9) din același act normativ, se utilizează fișa postului corespunzătoare fiecărei funcții publice vacante întocmită conform modelului fișei postului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. – Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 287/2022, proiectul-pilot se derulează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3)-(9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VI. – (1) În vederea implementării prevederilor art. 619 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. III alin. (1) au obligația de a stabili un minimum de 10% din numărul total al funcțiilor publice de execuție vacante pentru funcțiile publice de execuție vacante de grad profesional debutant, în condițiile prevăzute la art. 409 alin. (3) lit. b) și, după caz, lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 402 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este prealabil și obligatoriu și se emite în situația prevăzută la alin. (1) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor cuprinse în lista prevăzută la art. 402 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VII. – (1) Agenția centralizează necesarul de funcții publice transmis de autoritățile și instituțiile publice în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. III alin. (1).

(2) Necomunicarea necesarului de funcții publice de către autoritățile și instituțiile publice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage imposibilitatea ocupării funcțiilor publice generale de stat și teritoriale de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, precum și a celor din categoria înalților funcționari publici, conform prevederilor art. 619 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VIII. – (1) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art.11 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se aprobă în termen de 15 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la art. VII alin. (1).

(2) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art. 75 alin. (4) din anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se aprobă în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art. 86 alin. (5) din anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se aprobă în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art. 114 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se aprobă în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Sursa informației

Vezi și MDLPA. Proiect: Ordin pentru modificarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7/2011”

 

MDLPA. Proiect: O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ was last modified: noiembrie 24th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.