Măsuri de protecție socială

31 mart. 2020
Vizualizari: 1313

1. Ordonanța de urgență nr. 32/2020pentru modificarea și completarea nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.
2. Ordonanță de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COViD-19 (M. Of. nr. 260/ 30 martie 2020)

Intrare în vigoare: 30 martie 2020

I. Prin OUG nr. 35/2020 s-a stabilit că voucherele de vacanță pentru anul 2020 se emit doar pe suport electronic.
Valabilitatea voucherelor emise în perioada martie-decembrie 2020, se prelungește până la 31 mai 2021.
II. Prin OUG nr. 32/2020 au fost modificate prevederile referitoare la indemnizația de șomaj tehnic, pentru salariați și alte persoane asigurate, plata stimulentului de inserție, venitul minim garantat, concediul pentru supravegherea copiilor (Legea nr. 19/2020) precum și alte drepturi de asigurări sociale, detaliate în continuare (modificările pe care le considerăm mai importante sunt evidențiate cu roșu în text).

1. Indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat
1.1. Indemnizația de șomaj tehnic suportată de ANOFM. Potrivit OUG nr. 30/2020, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003) ca urmare a crizei epidemiologice cauzată de coronavirus, salariații pot beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar suma nu poate depăși 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câștig este de 5.429 lei pentru anul 2020).
Potrivit Art. I pct. 3 din OUG nr. 32/2020, angajatorii au posibilitatea suplimentării indemnizației de șomaj tehnic cu diferența până la nivelul de 75% din salariul de bază, dacă bugetul angajatorului permite acest lucru.
1.2. Condiții pentru acordarea indemnizației. Pentru acordarea acestei indemnizații către salariați, angajatorii trebuie să îndeplinească o singură condiție: să reducă ori să întrerupă temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, conform unei declarații pe proprie răspundere. Condițiile inițiale pentru acordarea indemnizației, din OUG nr. 30/2020, au fost înlocuite de condiția de mai sus. Nu se mai condiționează acordarea indemnizației de lipsa capacității financiare de a achita plata tuturor salariilor.
1.3. Salariați cu mai multe contracte
În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă și cel puțin unul dintre ele este cu normă întreagă și activ în perioada stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizația corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).
1.4. Tratamentul fiscal. Pentru indemnizația de șomaj tehnic se calculează impozit pe venit și contribuții sociale, dar nu se datorează contribuție asigurătorie de muncă.
Perioada în care se acordă indemnizația de șomaj tehnic constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute OUG nr. 150/2005. Pentru calculul indemnizației pentru concedii medicale se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Declararea impozitului pe venit, a CAS și CASS se face în declarația 112, prevăzută la art. 147 alin. (1) Cod fiscal.
Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, CAS și CASS se face de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
1.5. Procedura de solicitare a sumelor de la ANOFM. Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației de șomaj, angajatorii vor depune, prin email (poștă electronică), la AJOFM, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care vor beneficia de indemnizație, conform modelului care va stabilit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale (n.n. modelele de cerere și de lista a persoanelor beneficiare din OUG nr.. 30/2020 au fost abrogate).
Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.
1.6. Plata indemnizației. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj se va face în contul bancar al angajatorului în maxim 15 zile de la depunerea documentelor.
Plata indemnizației de șomaj tehnic către salariat se va face în maxim trei zile lucrătoare de la primirea sumelor de către angajator.

2. Șomaj tehnic pentru alte categorii de persoane (PFA)
2.1. Profesioniști și angajații cooperației. Pe perioada stării de urgență, profesioniștii (reglementați conform Codului civil), precum și angajații societăților cooperatiste care întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, beneficiază, pe baza declarației pe proprie răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câștig este de 5.429 lei pentru anul 2020).
2.2. Contracte de activitate sportivă. În cazul suspendării temporare a contractelor de activitate sportivă din inițiativa structurii sportive, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători) beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75%din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câștig este de 5.429 lei pentru anul 2020).
Indemnizația este suportată de la bugetul de stat.
Aceste persoane pot negocia alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă, suplimentar față indemnizația de mai sus.
2.3. Contracte de drepturi de autor. În cazul întreruperii contractelor de autor (sursă exclusivă de venit), pe durata stării de urgență, persoanele fizice beneficiază de o indemnizație de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câștig este de 5.429 lei pentru anul 2020).
Indemnizația este suportată de la bugetul de stat prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, pe baza documentelor solicitate de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială.
2.4. Tratament fiscal. Pentru aceste indemnizații se calculează impozit pe venit, CAS și CASS, conform Codului fiscal.
Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, obligațiile la calculul, declararea și plata indemnizațiilor de mai sus se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și ministrului finanțelor publice.
2.5. Procedura de acordare. Pentru obținerea indemnizației de mai sus:
a) profesioniștii, salariații unităților cooperatiste și persoanele care obțin venituri din drepturi de autor depun, prin email, la agenția teritorială (n.n. agențiile județene pentru plăți și inspecție socială) o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere și copia actului de identitate.
b) pentru titularii contractelor de activitate sportivă, solicitarea indemnizației se face de către structurile sportive, prin email, în baza unei cereri semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de declarația pe proprie răspundere și lista beneficiarilor. Structurile vor încasa indemnizațiile și le vor distribui beneficiarilor.
Modelul cererii și declarației pe proprie răspundere se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al miniștrilor de resort.
Cererile și documentele însoțitoare se transmit până pe data de 10 ale lunii curente pentru luna anterioară. Plata indemnizației se face în termen de maxim 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență din luna anterioară.

3. Acordarea stimulentului de inserție, a indemnizației de la art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010 precum și a indemnizației de creștere a copilului
3.1. Beneficiari și cuantum. Stimulentul de inserție se acordă persoanelor care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului obțin venituri supuse impozitului (din salarii și asimilate, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente, din activități agricole, silvicultură, piscicultură). Acesta este în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului.
3.2. Cazuri speciale. Stimulentul de inserție va fi acordat, fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile, persoanelor care, începând cu data de 21 martie 2020, se află în următoarele situații:
a) beneficiază de concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, de concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav (conform OUG nr. 158/2005);
b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 (acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor din cauza închiderii temporare a unităților de învățământ);
c) contractul individual de muncă este suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
d) raportul de muncă/serviciu este suspendat sau a încetat în urma instituirii situației de urgență conform OUG nr. 1/1999.
Dacă, după trecerea celor 90 zile, persoana îndreptățită la stimulentul de inserție obține venituri supuse impozitului pe venit, stimulentul se va acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani/4 ani pentru copilul cu dizabilități.
Aceste prevederi se aplică și:
– persoanelor care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010 (au în îngrijire copil cu dizabilități și program de lucru redus de 4 ore, au adoptat copilul ori copilul este încredințat pentru adopție, au copilul în plasament sau plasament de urgență).
– persoanelor care, la data de 21 martie 2020, se află în plata stimulentului de inserție, iar acesta încetează cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (conform art. 17 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010).
3.3. Procedura de aplicare. Pentru obținerea stimulentului de inserție, precum și a indemnizației pentru program redus (conform art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010) cererea se depune prin email însoțită de documentele care atestă încadrarea în situațiile de la pct. 3.2 (certificat medical, adeverință de la angajator).
3.4 Indemnizația pentru creșterea copilului se plătește pe toată perioada stării de urgență chiar dacă copilul a împlinit 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap) ori urmează să împlinească vârsta în această perioadă.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

4. Venit minim garantat/alocația pentru susținerea familiei
4.1. Pe perioada situației de urgență se suspendă efectuarea anchetelor sociale și acțiunile/lucrările de interes local.

5. Legea nr. 19/2020
5.1. Indemnizația acordată potrivit acestei legi se supune impozitului pe venit, CAS, CASS și contribuției asigurătorii pentru muncă. Acestea se suportă de angajator, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.
6. Legislația privind șomajul
6.1. Pe perioada stării de urgență, persoanele în șomaj nu sunt obligate să se prezinte la agențiile de șomaj.
6.2. Obligația de a participa la mediere pentru persoanele aflate în șomaj se face în termen de 30 de zile  calendaristice de la încetarea stării de urgență.
7. Alte prevederi
7.1. Pe perioada stării de urgență, se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită pentru toate drepturile de asistență socială și pentru drepturile de asigurări sociale. Măsurile de suspendare încetează în termen de 60 de zile de la încetarea situației de urgență.
7.2. Documentele pentru ajutorul de deces se transmit, în copie, prin poștă sau în format electronic. Acest prevederi încetează în termen de 60 de zile de la încetarea situației de urgență.
7.3. Perioada de acordare a indemnizației pentru salariații din construcții prin Casa Socială a Constructorilor (în perioada 1 noiembrie al anului de întrerupere și 31 martie a anului următor, potrivit legii) se majorează de la maxim 90 de zile la 120 de zile calendaristice. Această perioada se extinde de drept pe perioada stării de urgență.

Măsuri de protecție socială was last modified: martie 31st, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: