MAI. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

30 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.383 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit site-ului oficial (www.mai.gov.ro), vineri, 27 martie 2020, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice Proiectul ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse proiectului:

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Art. I

Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. – (1) Nerespectarea  prevederilor  art.  9 constituie  contravenție și  se  sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. (2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, cuprinse în ordonanțele militare: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; c)suspendarea temporară a activității; d) desființarea unor lucrări; e) refacerea unor amenajări.”

– După articolul 28, se introduc patru noi articole, art. 281 -284, cu următorul cuprins:

Art.  281 – Bunurile confiscate ca urmare a aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 28,care sunt cuprinse în categoriile stabilite în Necesarul de bunuri în stare de urgență sau în Necesarul de bunuri în stare de asediu, se atribuie direct, cu titlu gratuit, și nu se supun dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art.  282 – (1) Pe perioada stării instituite, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apărării Naționale întocmește Necesarul de bunuri în stare de urgență, respectiv   Necesarul  de bunuri  în  stare  de  asediu,  care cuprinde lista categoriilor de bunuri aflate în cantități insuficiente punerii în aplicare a măsurilor dispuse în starea instituită. Documentele se comunică autorităților abilitate să asigure aplicarea și respectarea dispozițiilor ordinelor și/sau ordonanțelor militare. (2)  Organul  constatator  care  a  dispus  confiscarea  bunurilor  prevăzute  de  art.  281 transmite Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerului Apărării Naționale, în cel mult 24 de ore de la data constatării faptei, în copie, procesul verbal de aplicare a sancțiunilor, împreună cu documentele de însoțire a bunurilor confiscate. (3) Ministrul afacerilor interne, respectiv ministrul apărării naționale sau persoanele împuternicite de aceștia, dispun prin ordin de distribuție: a) atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate, instituțiilor sau autorităților publice, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin (2); b)  atribuirea  bunurilor  confiscate  în  vederea  prelucrării  voluntare  unor  operatori  specializați,  în situația în care acestea sunt materii prime și materiale care pot fi folosite pentru obținerea unor produse necesare autorităților și instituțiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse pe perioada stării instituite. (4) Transportul bunurilor de la organul constatator la autoritățile și instituțiile publice beneficiare sau/și la operatorii specializați se asigură de către structuri publice specializate,  desemnate  prin ordinul de distribuție prevăzut la alin. (3).

Art. 283 – (1) Produsele obținute de operatorii prevăzuți la art. 282 alin. (3) lit. b) sunt atribuite cu  titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice beneficiare stabilite prin ordin de distribuție al ministrului   afacerilor   interne,   respectiv  al  ministrul  apărării  naționale  sau  al  persoanelor împuternicite de către aceștia. (2)  Condițiile  și  termenii  în  care  se  realizează  predarea-primirea  materiilor  prime,  materialelor, precum și a produselor obținute se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv de către Ministerul Apărării Naționale și operatorii specializați prevăzuți la art. 282alin. (3) lit. b). (3) Cheltuielile operatorilor economici efectuate în vederea obținerii produselor prevăzute la alin. (1),  precum  și  cheltuielile  ocazionate  de  transportul  produselor  către  autoritățile  și  instituțiile beneficiare sunt deductibile fiscal. (4)  Taxa  pe  valoarea  adăugată  datorată  potrivit  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu modificările și completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuți la art. 282 alin. (3) lit. b)  pentru  produsele  prevăzute  la  alin.  (1),  se  suportă  de  către  autoritățile  și  instituțiile  publice beneficiare.

Art. 284 – (1) Plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii prin care au fost confiscate bunurile prevăzute la art. 281 nu suspendă atribuirea prevăzută de art. 282 alin. (3). (2) În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal instanța dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor la momentul confiscării și care se asigură din bugetul autorităților și instituțiilor publice beneficiare.”

– După articolul 29, se introduce un nou articol, art. 291, cu următorul cuprins:

Art. 291 – (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de  agentul  constatator pentru contravențiile prevăzute la art. 28. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravențiile prevăzute la art. 28 se  fac  venit integral la bugetul de stat.”

Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 30 – Contravențiilor  prevăzute  la  art. 28  le  sunt  aplicabile  dispozițiile  Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția situațiilor în  care  se  dispune altfel prin prezenta ordonanță de urgență.”

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– După articolul 33, se introduc două noi articole, art. 331 și art. 332, cu următorul cuprins:

Art.  331 – Pe  perioada  stării  de  asediu  sau  de  urgență, normele  legale  referitoare  la transparența decizională și dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau de urgență ori care sunt o consecință a instituirii acestor stări.

Art. 332 – (1) Valabilitatea  documentelor  eliberate  de  instituțiile  și  autoritățile  publice  se menține pe toată perioada stării de asediu sau de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări. (2) Prin excepție de la alin. (1),în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulație, se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării de asediu sau de urgență, precum și pentru o perioadă de 10 de zile de la încetarea acestor stări. Pentru aceleași perioade se menține și valabilitatea prelungirii  dreptului  de  circulație  dispusă de  procuror  sau  de  instanța  de  judecată potrivit  art. 111  alin. (6)  din Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr. 195/2002,  cu  modificările  și completările ulterioare.”

Art. II

„În cazul sancțiunilor contravenționale aplicate potrivit art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile prevederile art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.”

Art. III

„Prin  excepție  de  la  prevederile  art. 4  alin. (2)  din  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. I pct. 1 intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.”

 

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și nota de fundamentare, vă rugăm să urmați sursa informației.

Sursa informației

MAI. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență was last modified: martie 30th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter