Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (I)

21 ian. 2015
4 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 5 (4 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5176

Despre

  • M. Of. nr. 22 din 12.01.2015
  • Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012
  • Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

I. Considerații introductive

 

În M. Of. nr. 22 din 12.01.2015, s-a publicat Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 (publicată în M. Of. nr. 435 din 30.06.2012) privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 (publicată în M. Of. nr. 571 din 29.06.2004) privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

O.U.G. nr. 30/2012 modifică și completează Legea nr. 297/2004. Aceste modificări sunt reglementate la art. 203, articol ce a suferit modificări prn Legea nr. 10/2015.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

II. Modificările și completările aduse Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, prevăzute la pct. 3-21

În continuare vom prezenta modificările survenite la pct. 3-14, urmând ca celelalte modificări să fie prezentate într-un articol distinct.

Modificări privind dispozițiile generale (art. 1 și 2)

Modificări aduse art. 1

La art. 1, se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

În exercitarea atribuțiilor stabilite în statutul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., poate fi furnizor de formare, pregătire și perfecționare profesională, evaluator de competențe profesionale în domeniul pieței de capital. De asemenea, A.S.F. echivalează automat diplomele, atestatele și certificatele emise de organismele internaționaleˮ.


Modificări aduse art. 2

La art. 2 alin. (1), se introduce un nou punct, pct. 61, care explică termenul firmă de investiții. Potrivit acestuia, firma de investiții este orice persoană juridică a cărei activitate curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiții către terți și/sau desfășurarea uneia sau a mai multor activități de investiții pe baze profesionale prevăzute la art. 5 alin. (1), incluzând societățile de servicii de investiții financiare, definite conform art. 6.


La art. 5 alin. (1), la care se face referire, se enumeră serviciile și activitățile de investiții reglementate de respectiva lege:

a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clienților;

c) tranzacționarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanța pentru investiții;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare.

(11) Serviciile conexe reglementate de prezenta lege sunt:

a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;

b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;

c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;

d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate;

e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;

f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin. (1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe.

Art. 6 are următorul conținut: „(1) Societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) S.S.I.F. funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M. și prestează cu titlu profesional, în limita autorizației acordate, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art. 5 și alte activități care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispozițiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi desfășurate de S.S.I.F.

(3) Activitățile care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispozițiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize pot fi desfășurate de S.S.I.F. numai după obținerea acestor autorizări.

(4) C.N.V.M. supraveghează S.S.I.F. numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de către aceastaˮ.

Tot la art. 2 se introduce un nou alineat, alin. (41), conform căruia, A.S.F. exercită atribuții de supraveghere, investigare și control, pentru a căror realizare poate acționa în oricare dintre următoarele moduri: direct, în colaborare cu alte entități ale pieței, cu alte autorități prin sesizarea organelor judiciare competente.

Partea introductivă a alin. (5) al art. 2 și litera a) se modifică.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, acestea aveau următorul cuprins: „(5) În scopul exercitării activității de supraveghere, C.N.V.M. poate:

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate sau supravegheate;ˮ.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, A.S.F. poate:

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate.


La art. 2 alin. (5), lit. d)-f) se modifică.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, acestea aveau următorul conținut:

„d) să solicite informații și documente emitenților ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate într-un sistem alternativ de tranzacționare;

e) să efectueze controale la sediul entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.;

f) să audieze orice persoană în legătură cu activitățile entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.ˮ.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, A.S.F. poate:

d) să solicite informații și/sau să examineze orice documente, să obțină copii, extrase și să ridice orice documente ale entităților reglementate, ale emitenților sau ale altor entități care desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare;

e) să efectueze inspecții și/sau controale la sediul entităților reglementate și al celor care desfășoară activități sau efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare și să solicite, dacă se impune, concursul instituțiilor/autorităților/organelor competente pentru exercitarea acestui drept;

f) să audieze orice persoană și să solicite informații în legătură cu activitățile desfășurate de aceasta pe piața de capital și/sau în legătură cu solicitări de asistență formulate de autorități similare A.S.F., în baza acordurilor internaționale la care A.S.F. este parteˮ.

Se introduc nouă litere, lit. g)-o), la art. 2 alin. (5), conform cărora, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, A.S.F. poate:

g) să sigileze orice încăpere care aparține entităților ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital în care se află documente sau alte evidențe legate de activitatea acestora, pe durata investigației și în măsura în care aceasta se impune;

h) să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. și ale celorlalte acte normative privind piața de capitalˮ.

i) să solicite încetarea oricărei activități care este contrară prevederilor prezentei legi, reglementărilor A.S.F. și celorlalte acte normative privind piața de capital;

j) să interzică exercitarea temporară a activității profesionale;

k) să solicite informații auditorilor entităților care desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare;

l) să suspende tranzacțiile cu instrumente financiare și/sau să retragă de la tranzacționare instrumentele financiare;

m) să sesizeze organele judiciare competente;

n) să solicite entităților reglementate și celor care desfășoară activități sau efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să permită efectuarea de verificări de către auditori sau de către experți, la cererea motivată a acestora;

o) să solicite și să fie în drept să primească de la instituțiile de credit autorizate de către Banca Națională a României informații necesare investigațiilor A.S.F., precum și pentru a răspunde solicitărilor de asistență primite de A.S.F. în baza acordurilor internaționale la care A.S.F. este parteˮ.


Modificări aduse dispozițiilor privitoare la intermediari, mai exact celor care fac referire la societățile de servicii și activități de investiții 

Modificarea art. 8

La art. 8, se introduce un nou alineat, alin. (11). Potrivit acestei noi dispoziții, persoanele care dețin calitatea de membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unui S.S.I.F. pot deține concomitent și calitatea de membru în consiliul de administrație sau, după caz, în consiliul de supraveghere la cel mult alte două entități autorizate de A.S.F.

Modificări aduse cu privire la piețele reglementate de instrumente financiare și depozitarul central (art. 126, art. 130, 139, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 167 și 169)

Modificarea art. 126

La art. 126 alin. (1), lit. c) și e) se modifică. Alin. respectiv privește: condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piață vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. c): structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor deținând 5% din drepturile de vot;

Lit. e) condițiile de calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul operatorului de piață.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, lit. c) va avea următorul cuprins: structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor care exercită o influență semnificativă asupra membrilor consiliului de administrație și directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului.

Lit. e) va avea următorul conținut: condițiile de calificare, experiență profesională și reputație care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate și conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administrație și de directori sau, după caz, de membrii consiliului de supraveghere și de membrii directoratului, din cadrul operatorului de piață.


Modificarea art. 130

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 130 avea următorul conținut:

„(1) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

(2) Personalul din conducerea executivă, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.

(3) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt obligați să notifice în scris acestuia natura și întinderea interesului sau a relațiilor materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrațieˮ.

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 130 are următorul cuprins: „(1) Membrii consiliului de administrație sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere al operatorului de piață sunt validați individual de A.S.F., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

(2) Personalul din conducerea executivă, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.

(3) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului operatorului de piață sunt obligați să notifice în scris acestuia natura și întinderea interesului ori a relațiilor materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

b) este membru al consiliului de administrație sau, după caz, membru al consiliului de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere.

(4) Condițiile de calificare, experiență profesională și reputație care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate și conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administrație, directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări A.S.F.ˮ.


Modificarea art. 139

La art. 139, se introduce un nou alineat, alin. (11), conform căruia prevederile art. 130 se aplică și în cazul operatorului de sistem.
Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (I) was last modified: ianuarie 21st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.