Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificări (O.U.G. nr. 12/2021)

26 feb. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 160

Actul modificat

Actul modificatorModificări
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 192 din 25 februarie 2021)

– modifică: art. 187 alin. (10) lit. c)-d),   art. 282 alin. (1) lit. e), art. 287 alin. (2)-(3), art. 425 alin. (2)-(4), art. 429 alin. (1), art. 434 alin. (3), art. 437 alin. (4), art. 443 alin. (1), sintagma „vicepreședinți”;

– introduce: art. 41 alin. (4), art. 187 alin. (10) lit. g)-h).

 

În M. Of. nr. 192 din 25 februarie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări și completări Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (introdus prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul conținut:

„(4) Ministerul Sănătății poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, din rezerva ministerului ajutor umanitar cu titlu gratuit sau donație, după caz, instituțiilor sau autorităților cu atribuții în domeniul sănătății din alte state, constând în medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive și alte materiale specifice, pentru prevenirea sau rezolvarea unor situații de urgență survenite ca urmare a unor epidemii, pandemii, catastrofe sau dezastre naturale”.

 

Art. 187 alin. (10) lit. c)-d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 187 alin. (10), lit. c)-d) prevedeau:

„(10) Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

(…)

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 187 alin. (10), lit. c)-d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(10) Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

(…)

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății;

d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;”.

 

Art. 187 alin. (10) lit. g)-h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (introdus prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 187 alin. (10), după lit. f) se introduc două noi litere, lit. g)-h) cu următorul conținut:

„(10) Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

(…)

g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în spital, stabilind tematica și obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

h) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile legii”.

 

Art. 282 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 282 alin. (1), lit. e) prevedea:

„(1) CNAS are următoarele organe de conducere:

(…)

e) un vicepreședinte;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 282 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) CNAS are următoarele organe de conducere:

(…)

e) doi vicepreședinți;”.

 

Art. 287 alin. (2)-(3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 287, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Consiliul de administrație are un vicepreședinte ales de consiliul de administrație prin vot secret. Vicepreședintele consiliului de administrație este și vicepreședintele CNAS.

(3) Președintele, vicepreședintele și directorul general al CNAS se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, pe perioada executării mandatului, cu excepția celor prevăzute la art. 292 alin. (1)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 287, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Consiliul de administrație are doi vicepreședinți aleși de consiliul de administrație prin vot secret. Vicepreședinții consiliului de administrație sunt și vicepreședinții CNAS.

(3) Președintele, vicepreședinții și directorul general ai CNAS se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, pe perioada executării mandatului, cu excepția celor prevăzute la art. 292 alin. (1)”.

 

Art. 425 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 425, alin. (2)-(4) prevedeau:

„(2) Adunarea generală se întrunește anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, și adoptă hotărâri cu majoritate simplă în prezența a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă ședință, cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.

(…)

(4) Modalitatea de exprimare a votului se stabilește prin regulamentul electoral”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 425, alin. (2)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Adunarea generală se întrunește anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, și adoptă hotărâri cu majoritate simplă, cu participarea a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă ședință, cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.

(…)

(4) Condițiile și modalitatea de exprimare a votului, prin corespondență sau în format electronic, se stabilesc prin regulamentul electoral”.

 

Art. 429 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 429, alin. (1) prevedea:

„(1) Consiliul colegiului teritorial, în prima ședință, organizată în termen de maximum 5 zile de la alegere, alege biroul consiliulu”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 429, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Consiliul colegiului teritorial, în prima ședință, organizată în termen de maximum 5 zile de la alegere, prin vot exprimat și prin corespondență sau în format electronic, alege biroul consiliului”.

 

Art. 434 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 434, alin. (3) prevedea:

„(3) Adunarea generală națională se întrunește în ședință ordinară în trimestrul I al anului în curs”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 434, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Adunarea generală națională se desfășoară inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în ședință ordinară, în trimestrul I al anului în curs. Votul poate fi exprimat și prin corespondență sau în format electronic”.

 

Art. 437 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 437, alin. (4) prevedea:

„(4) Consiliul național al CMR se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul reprezentanților stabiliți la alin. (1) și ia decizii cu majoritate simplă de voturi”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 437, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Consiliul național al CMR se desfășoară legal inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în prezența a cel puțin două treimi din numărul reprezentanților stabiliți la alin. (1), și ia decizii cu majoritate simplă de voturi. Votul poate fi exprimat și prin corespondență sau în format electronic”.

 

Art. 443 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 443, alin. (1) prevedea:

„(1) Biroul executiv al CMR lucrează legal în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi și aprobă deciziile cu votul a cel puțin 3 membri”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 443, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Biroul executiv al CMR lucrează legal inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, și aprobă deciziile cu votul a cel puțin 3 membri”.

 

Titlul VIII sintagma „vicepreședinți” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificat prin O.U.G. nr. 12/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, în tot titlul VIII, sintagma „vicepreședinte” se înlocuiește cu sintagma „vicepreședinți”.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificări (O.U.G. nr. 12/2021) was last modified: februarie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter