Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – modificări (Legea nr. 102/2023)

19 apr. 2023
Vizualizari: 293

Actul modificat

Actul modificatorSumar

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
(rep. M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.)

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

(M. Of. nr. 1.154 din 7 decembrie 2004; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

(M. Of. nr. 373 din 10 iulie 2001; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 102/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

(M. Of nr. 322 din 18 aprilie 2023)

 

– introduce: Legea nr 50/1991 – art. 7 alin. (23^1)-(23^5), art. 12 alin. (3); Legea nr. 350/2001 – art. 64 alin. (4);

modifică: Legea nr. 554/2004 – art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1).

 

În M. Of nr. 322 din 18 aprilie 2023 s-a publicat Legea nr. 102/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante modificări și completări aduse respectivelor acte normative.

 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Art. 7 alin. (23^1)-(23^5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (23) se introduc cinci noi alineate, alin. (23^1)-(23^5), cu următorul cuprins:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(23^1) Informațiile referitoare la principalele condiții necesar a fi îndeplinite de solicitanți, extrase din conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, se fac publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizației și trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele:

a) numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia;

b) titlul/descrierea proiectului;

c) procentul de ocupare a terenului – P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.;

d) retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate;

e) suprafețele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfășurată;

f) regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție;

g) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;

h) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului;

i) planul de situație; și

j) planuri cu toate fațadele.

(23^2) Odată cu publicarea informațiilor prevăzute la alin. (231) lit. a)-h) pe pagina de internet și/sau prin afișare la sediul autorității publice emitente, aceasta va consemna și publica și data finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației de construire.

(23^3) După comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum și într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute la alin. (231) lit. a) și b), precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției.

(23^4) Conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate la data ultimei operațiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operațiunilor de publicitate de către autoritatea publică în conformitate cu prevederile alin. (232), la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informațiilor menționate într-un ziar de largă răspândire sau la data afișării panoului de identificare a investiției, în conformitate cu prevederile alin. (233), indiferent care dintre aceste date survine ultima.

(23^5) Fără a se modifica în niciun fel data ultimei operațiuni de publicitate, stabilită conform alin. (234), la care conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate, acestea, precum și restul publicului interesat pot solicita, spre studiu, informațiile prevăzute la alin. (231), precum și restul documentelor care au caracter public, potrivit prezentei legi, la sediul autorității publice emitente.

 

 

Art. 12 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizațiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate, reglementată conform art. 7 alin. (234), iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile și se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluționare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima. Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizațiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate, reglementată conform art. 7 alin. (234).

 

 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Art. 64 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 64, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru organismele sociale interesate, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării.

 

 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Art. 14 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 14

(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile prevederilor art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare sau în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoștință a conținutului actului care nu mai poate fi revocat, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anulare a actului în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acțiunii în suspendare și dacă fondul cererii de suspendare nu a fost soluționat, instanța învestită cu cererea de suspendare va constata această împrejurare și va respinge cererea de suspendare ca lipsită de interes. Dacă suspendarea s-a dispus, aceasta încetează de drept și fără nicio formalitate.

 

 

Art. 15 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 15: Solicitarea suspendării prin acțiunea principală

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat, în acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, până la soluționarea acțiunii în fond.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 15

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acțiunii principale.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – modificări (Legea nr. 102/2023) was last modified: aprilie 19th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.