Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora – modificări (O.G. nr. 9/2016)

5 feb. 2016
Vizualizari: 13985

Despre

  • M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016
  • O.G. nr. 9/2016
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 449/2003
(rep. M. Of. nr. 347 din 6 mai 2008; cu modif. ult.)
O.G. nr. 9/2016
(M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016)
modifică: art. 2 lit. a) și e), titlul Cap. III, art. 11 alin. (4), art. 16, art. 19, art. 20, art. 21
introduce: art. 2 lit. e1) și i), art. 11 alin. (6), art. 22 alin. (3)-(6)

 

În M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016, s-a publicat O.G. nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora (rep. M. Of. nr. 347 din 6 mai 2008; cu modif. ult.).

 

Art. 2 lit. a) și e) Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Vechea reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În vechea reglementare, art. 2 lit. a) și e) defineau următorii termeni:

a) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

(…)

e) garanție – orice angajament asumat de vânzător sau producător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. a) și e) prevăd: „În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) consumator – persoana astfel definită la art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(…)

e) garanția comercială – orice angajament asumat de vânzător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă”.

 

Art. 2 lit. e1) și i) Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Noua reglementare

La art. 2, se introduc două litere, lit. e1) și i).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. e1) și i) prevăd: „În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

(…)

e1) garanția legală de conformitate – protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

(…)

i) produs de folosință îndelungată – produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere”.

 

Titlul Cap. III din Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. III era intitulat „Drepturile consumatorului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. III este intitulat „Garanția legală de conformitate”.

 

Art. 11 alin. (4) Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

În vechea reglementare, art. 11 alin. (4) prevedea faptul că orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, și fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4) prevede: „Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare”.

 

Art. 11 alin. (6) Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (6) dispune: „Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial”.

 

Art. 16 Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 stabilea faptul că răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 stabilește: „Răspunderea vânzătorului privind garanția legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului”.

 

Art. 19 Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 dispunea faptul că garanția este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condițiile specificate în declarațiile referitoare la garanție și în publicitatea aferentă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 dispune: „Garanția comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condițiile specificate în declarațiile referitoare la garanție și în publicitatea aferentă”.

 

Art. 20 Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 la primul alineat stabilea faptul că garanția trebuie să cuprindă mențiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului și să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită.

În continuare, dispunea faptul că garanția trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției – întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

La ultimul alineat prevedea faptul că garanția trebuie redactată în termeni simpli și ușor de înțeles.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 prevede: „(1) Certificatul de garanție, emis în baza garanției comerciale, trebuie să cuprindă mențiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului și să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită.

(2) Certificatul de garanție, emis pe baza garanției comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției – întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

(3) Certificatul de garanție trebuie redactat în termeni simpli și ușor de înțeles”.

 

Art. 21 Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 la primul alineat dispunea faptul că la cererea consumatorului garanția va fi oferită în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.

Potrivit alineatului următor, în cazul în care garanția nu respectă prevederile alin. (1) și ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condițiilor incluse în declarațiile referitoare la garanție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 prevede: „(1) La cererea consumatorului certificatul de garanție va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.

(2) În cazul în care certificatul de garanție nu respectă prevederile alin. (1) și ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condițiilor incluse în declarațiile referitoare la garanție.

(3) Produsele de folosință îndelungată trebuie să fie însoțite de certificatul de garanție emis pe baza garanției comerciale și, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declarația de conformitate, precum și de cartea tehnică ori de instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere, eliberate de producător.

(4) În cazul în care nu se oferă garanție comercială, consumatorului i se vor aduce la cunoștință de către vânzător, printr-un document scris, drepturile conferite de cap. V – «Termene»”.

 

Art. 22 alin. (3)-(6) Legea nr. 449/2003 (modificată prin O.G. nr. 9/2016)

Noua reglementare

La art. 22, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6).

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (3)-(6) dispun: „(3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

(4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

(5) Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

(6) Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosință îndelungată, obținute prin tragere la sorți la tombole, câștigate la concursuri și similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici”.

 

Alte prevederi ale O.G. nr. 9/2016

Art. II prevede faptul că orice referire la sintagma „garanție” prevăzută de actele normative din domeniul protecției consumatorului se consideră efectuată la sintagma „garanție comercială”, respectiv „garanție legală de conformitate”, după caz.

Conform art. III, respectiva ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

 

ISTORIC

Act modificatAct modificator
Legea nr. 449/2003
(rep. M. Of. nr. 347 din 6 mai 2008; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 174/2008 (M. Of. nr. 795 din 27 noiembrie 2008)
O.U.G. nr. 34/2014 (M. Of. nr. 427 din 11 iunie 2014)
O.G. nr. 9/2016 (M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016)

 

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora – modificări (O.G. nr. 9/2016) was last modified: februarie 4th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.