Legea nr. 361/2023 privind personalul Curţii Constituţionale

6 dec. 2023
Vizualizari: 179
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 361/2023 privind personalul Curții Constituționale

(M. Of. nr. 1095 din 5 decembrie 2023)

Se abrogă:

– art. 9 alin. (2) și art. 72 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în M. Of., nr. 807 din 3 decembrie 2010;

– Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale, publicată în M. Of., nr. 331 din 17 iulie 2000.

Prezenta lege intră în vigoare în 3 zile de la publicarea în M. Of.

 

În M. Of. nr. 1095 din data de 5 decembrie 2023 a fost publicată Legea nr. 361/2023 privind personalul Curții Constituționale.

Redăm, în continuare, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Secretarul general al Curții Constituționale

CAPITOLUL III: Magistrații-asistenți ai Curții Constituționale

SECȚIUNEA 1: Numirea, evaluarea și promovarea magistraților-asistenți ai Curții Constituționale

SECȚIUNEA 2: Incompatibilități și interdicții

SECȚIUNEA 3: Drepturi și îndatoriri

SECȚIUNEA 4: Delegarea, detașarea, suspendarea și eliberarea din funcție a magistraților-asistenți

SECȚIUNEA 5: Răspunderea magistraților-asistenți

CAPITOLUL IV: Personalul auxiliar de specialitate al Curții Constituționale

SECȚIUNEA 1: Numirea, evaluarea și promovarea personalului auxiliar de specialitate

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

SECȚIUNEA 2: Drepturi și îndatoriri

SECȚIUNEA 3: Răspunderea personalului auxiliar de specialitate

CAPITOLUL V: Personalul încadrat în structurile de specialitate ale Curții Constituționale

SECȚIUNEA 1: Numirea, evaluarea și promovarea personalului încadrat în structurile de specialitate ale Curții Constituționale

SECȚIUNEA 2: Drepturile și obligațiile personalului încadrat în structurile de specialitate ale Curții Constituționale

SECȚIUNEA 3: Răspunderea personalului încadrat în structurile de specialitate ale Curții Constituționale

CAPITOLUL VI: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 1

Prezenta lege reglementează categoriile de personal ce își desfășoară activitatea în cadrul Curții Constituționale, condițiile specifice de ocupare a funcțiilor, de evaluare a activității și de promovare în funcții, drepturile, interdicțiile, incompatibilitățile și îndatoririle corespunzătoare fiecărei categorii, precum și răspunderea juridică a personalului.

Art. 2

Personalul Curții Constituționale asigură suportul necesar pentru realizarea actelor și procedurilor corespunzătoare îndeplinirii de către Curtea Constituțională, în calitate de unică autoritate de jurisdicție constituțională, a atribuțiilor stabilite de Constituție și de lege, precum și pentru desfășurarea în bune condiții a activității judecătorilor și a Plenului Curții Constituționale.

(…)

Art. 11

Magistrații-asistenți sunt încadrați pe 3 grade, după cum urmează:

a) magistrat-asistent gradul III – la numirea în funcție;

b) magistrat-asistent gradul II – cu vechime în funcția de magistrat-asistent de minimum 3 ani;

c) magistrat-asistent gradul I – cu o vechime în funcția de magistrat-asistent gradul II de minimum 3 ani.

Art. 12

(1) Magistrații-asistenți gradul III sunt numiți în funcție de președintele Curții Constituționale, pe bază de concurs.

(2) Poate fi numită ca magistrat-asistent gradul III persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) cunoaște limba română;

c) este licențiată în drept;

d) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal;

e) nu a fost destituită sau eliberată din motive imputabile dintr-o funcție publică în ultimii 5 ani;

f) este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;

g) are o vechime de cel puțin 5 ani în funcții de specialitate juridică sau în funcții didactice din învățământul juridic superior.

(3) Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2) lit. f) se face în baza unui certificat medical și a unui aviz psihologic emise de către unități sanitare și cabinete psihologice acreditate potrivit legii și cu care Curtea Constituțională are încheiate contracte de colaborare și servicii.

(4) Condițiile de vechime prevăzute de lege trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere, inclusiv.

Art. 13

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent gradul III constă în următoarele etape succesive:

a) depunerea și verificarea dosarelor de concurs;

b) probă scrisă de verificare a cunoștințelor;

c) probă orală, sub formă de interviu pe teme de specialitate.

(2) La elaborarea subiectelor pentru probele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) va fi avută în vedere și jurisprudența Curții Constituționale, precum și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, după caz.

(3) Pentru promovarea probelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.

(4) Candidații pot formula contestații la barem și contestații cu privire la rezultatele fiecărei etape.

(5) Plenul Curții Constituționale validează rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent gradul III, în baza raportului întocmit de comisia de concurs. Persoanele nemulțumite de rezultatul validării îl pot contesta la instanța de contencios administrativ și fiscal competentă, potrivit legii.

(6) După validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent gradul III, președintele Curții Constituționale numește în funcția de magistrat-asistent gradul III candidații declarați admiși la concurs.

(…)

Art. 16

(1) Evaluarea profesională a magistraților-asistenți are ca obiectiv stabilirea nivelului de competență profesională al acestora și vizează îmbunătățirea performanțelor profesionale și creșterea eficienței activității Curții Constituționale.

(2) Evaluarea profesională individuală a magistraților-asistenți presupune analiza și notarea criteriilor și indicatorilor de evaluare a performanțelor profesionale ale acestora care privesc, în principal, calitatea activității, eficiența, integritatea și conduita în relațiile de muncă, iar în cazul magistraților-asistenți numiți în funcții de conducere, și modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale.

(3) În raport cu vechimea în funcția de magistrat-asistent, evaluarea se realizează după cum urmează:

a) în fiecare an, pentru magistrații-asistenți cu vechime de până la 3 ani inclusiv;

b) o dată la 2 ani, pentru magistrații-asistenți cu vechime de peste 3 ani.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), evaluarea profesională individuală a magistraților-asistenți numiți în funcții de conducere, cu excepția celor de la Cancelaria președintelui Curții Constituționale, se face anual.

(5) Evaluarea profesională individuală a magistraților-asistenți, precum și a celor numiți în funcții de conducere se face de o comisie de evaluare numită de Plenul Curții Constituționale, la propunerea președintelui Curții Constituționale. Magistrații-asistenți nemulțumiți de evaluare o pot contesta la Plenul Curții Constituționale și, ulterior, la instanța de contencios administrativ și fiscal competentă, potrivit legii. Metodologia de evaluare a activității profesionale individuale, precum și cea de contestare a calificativelor acordate magistraților-asistenți se aprobă de către Plenul Curții Constituționale, la propunerea președintelui Curții Constituționale.

(6) Magistratul-asistent a cărui activitate, cu ocazia evaluării profesionale individuale, a fost notată cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” nu poate fi promovat în grad sau într-o funcție de conducere în anul imediat următor. În situația în care magistratul-asistent cu funcție de conducere sau magistratul-asistent a fost notat la două evaluări consecutive cu calificativul „nesatisfăcător”, președintele Curții Constituționale îi propune trecerea într-o funcție de execuție, respectiv într-un grad inferior, după caz, în limita posturilor vacante. Dacă nu există posturi vacante ori propunerea nu este acceptată, se procedează la eliberarea din funcție a acestuia pe motivul necorespunderii profesionale.

(…)

Art. 23

(1) Funcția de magistrat-asistent la Curtea Constituțională este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, stabilite potrivit legii, și a funcțiilor didactice de la Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri.

(2) Persoanele care dețin funcțiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se abțină de la orice activitate care presupune existența unui conflict între interesele lor personale și interesul public de natură să influențeze îndeplinirea cu imparțialitate și obiectivitate a atribuțiilor lor stabilite de lege sau prin alte acte cu caracter normativ.

Art. 24

Magistrații-asistenți sunt obligați să dea, anual, o declarație olografă pe propria răspundere în care să menționeze dacă soțul/soția, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv exercită o funcție sau desfășoară o activitate juridică ori activități de investigare sau cercetare penală, precum și locul de muncă al acestora, precum și o declarație olografă pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu au fost și nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai niciunui serviciu de informații. Magistrații-asistenți care aveau vârsta de cel puțin 16 ani împliniți la data de 1 ianuarie 1990 sunt obligați să dea o declarație autentică pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența ca lucrător sau colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică, potrivit legii. Declarațiile se înregistrează și se depun la dosarul profesional.

Art. 25

(1) Magistraților-asistenți le este interzis:

a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să desfășoare activități de arbitraj în litigii civile sau de altă natură;

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți, instituții de credit sau financiare, societăți de asigurare/reasigurare, societăți naționale sau regii autonome;

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

(2) În cazul dobândirii, prin moștenire, a calității de asociați sau acționari la societăți, instituții de credit sau financiare, societăți de asigurare/reasigurare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome, magistrații-asistenți sunt obligați să ia măsurile necesare, astfel încât această calitate să înceteze în termen de maximum 90 de zile de la data dobândirii ei efective.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), magistrații-asistenți pot fi acționari sau asociați ca urmare a legii privind privatizarea în masă.

Art. 30

(1) Magistrații-asistenți cu o vechime de cel puțin 3 ani în cadrul Curții Constituționale beneficiază de un spor de 5%, calculat la indemnizația de încadrare.

(2) Pentru fiecare an de vechime în cadrul Curții Constituționale care depășește pragul de 3 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adaugă câte două procente.

(3) Sporul acordat în condițiile alin. (1) și (2) nu poate depăși 15% din indemnizația lunară.

Art. 31

(1) Magistrații-asistenți au obligația să nu exercite acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie și în societate.

(2) Relațiile magistraților-asistenți ai Curții Constituționale la locul de muncă și în societate se bazează pe respect și bună-credință.

Art. 32

(1) Magistrații-asistenți sunt obligați să rezolve lucrările în termenele stabilite și să respecte secretul profesional.

(2) Magistrații-asistenți ai Curții Constituționale sunt obligați să păstreze secretul deliberărilor și al voturilor la care au participat, inclusiv după încetarea exercitării funcției.

Art. 33

(1) În timpul ședințelor de judecată, magistrații-asistenți ai Curții Constituționale sunt obligați să poarte ținuta vestimentară corespunzătoare.

(2) Ținuta vestimentară prevăzută la alin. (1) se stabilește de către Plenul Curții Constituționale și se asigură în mod gratuit.

Art. 34

Magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora sunt obligați să prezinte, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, declarația de avere și declarația de interese.

Art. 58

(1) Personalul auxiliar de specialitate este obligat să păstreze secretul profesional, confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiile despre care ia cunoștință în exercitarea funcției, cu privire la procese aflate în curs de desfășurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.

(2) Personalului auxiliar de specialitate nu îi este permis să comenteze sau să justifice în presă ori în emisiuni audiovizuale hotărârile sau soluțiile date în dosarele despre care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Art. 59

Personalul auxiliar de specialitate este obligat să respecte programul de lucru și să rezolve lucrările în termenele stabilite.

Art. 60

Personalul auxiliar de specialitate este obligat să aibă, în timpul ședințelor de judecată, ținuta vestimentară corespunzătoare. Prevederile art. 33 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 61

(1) Personalul auxiliar de specialitate este obligat să prezinte, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, declarația de avere și declarația de interese.

(2) Prevederile art. 35-37 se aplică în mod corespunzător și personalului auxiliar de specialitate.

(…)

Art. 87

(1) Magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate și personalul economic, administrativ și de serviciu încadrat în structurile de specialitate ale Curții Constituționale, în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, se consideră că îndeplinesc condițiile pentru funcția de bază pe care sunt încadrați. Aceștia își păstrează gradul profesional și drepturile câștigate aferente statutului profesional dobândite în condițiile legii.

(2) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 72 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de drepturile prevăzute în Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale, cu modificările ulterioare, își păstrează aceste drepturi, precum și pe cel la pensia de serviciu, potrivit legii.

(3) Personalul de specialitate juridică ce desfășoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol în domeniul relațiilor externe ale Curții Constituționale sau în domeniul resurselor umane, asimilat la data intrării în vigoare a prezentei legi magistraților-asistenți, își păstrează drepturile obținute ca urmare a asimilării, precum și pe cel la pensia de serviciu, potrivit legii.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică procedurilor de evaluare ori de ocupare a posturilor și nici altor proceduri în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare.

(5) Delegările și detașările în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi se mențin până la data expirării termenului pentru care s-au dispus.

Art. 88

Personalul de specialitate juridică care desfășoară activități de cercetare, documentare, elaborare de studii, sinteze și analize comparative este asimilat magistraților-asistenți și i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10-47.

Art. 89

Cheltuielile de personal, cheltuielile curente și de capital necesare funcționării Curții Constituționale se finanțează de la bugetul de stat. Cheltuielile de natura celor care fac obiectul Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc prin normative proprii, aprobate de Plenul Curții Constituționale, la propunerea președintelui Curții Constituționale.

Art. 90

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă regulamentele sau alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă structura organizatorică și nomenclatorul de funcții prevăzute la art. 4 alin. (3), precum și procedura de reîncadrare în mod corespunzător a personalului Curții Constituționale pe funcții de conducere și pe funcții de execuție.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va fi elaborat regulamentul prevăzut la art. 9 alin. (2), care cuprinde, prin excepție de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, norme proprii privind durata, desfășurarea și compensarea concediilor judecătorilor și personalului Curții Constituționale.

(4)Până la adoptarea actelor prevăzute de alin. (1)-(3), regulamentele și actele normative subsecvente rămân în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Art. 91

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) art. 9 alin. (2) și art. 72 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 iulie 2000, cu modificările ulterioare.

Art. 92

(1) Prezenta lege intră în vigoare în 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 29 alin. (2), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

(2) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor prezentei legi, rămân aplicabile dispozițiile art. 211 și 213 din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare.

 

Legea nr. 361/2023 privind personalul Curții Constituționale was last modified: decembrie 6th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.