Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică – (republicare)

17 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 39
Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică

(M. Of. nr. 217 din 16 martie 2023)

Se republică Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

În M. Of. nr. 217 din data de 16 martie 2023 s-a republicat Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1: Domeniu de reglementare

SECȚIUNEA 2: Principiile și obiectivele legii

SECȚIUNEA 3: Definiții

CAPITOLUL II: Organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică

SECȚIUNEA 1: Politici și strategii

SECȚIUNEA 2: Atribuții ale autorităților administrației publice locale în domeniul energiei termice

SECȚIUNEA 3: Organizarea gestiunii

SECȚIUNEA 4: Gestiunea directă

SECȚIUNEA 5: Gestiunea delegată

CAPITOLUL III: Autoritatea administrației publice centrale

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

CAPITOLUL IV: Autoritatea de reglementare competentă

SECȚIUNEA 1: Atribuții și competențe

SECȚIUNEA 2: Suspendarea și retragerea licențelor

SECȚIUNEA 3: Drepturile și obligațiile ce decurg din licențe

SECȚIUNEA 4: Drepturile și obligațiile titularilor de licență asupra proprietății terților

CAPITOLUL V: Investiții în domeniul energiei termice

SECȚIUNEA 1: Surse de finanțare

SECȚIUNEA 2: Facilități

CAPITOLUL VI: Surse regenerabile de energie termică

SECȚIUNEA 1: Definirea surselor

SECȚIUNEA 2: Condițiile tehnice de utilizare și comercializare

CAPITOLUL VII: Piața de energie termică

SECȚIUNEA 1: Participanții la piața de energie termică

SECȚIUNEA 2: Contorizarea utilizatorilor de energie termică

SECȚIUNEA 3: Relații contractuale

SECȚIUNEA 4: Repartizarea costurilor

SECȚIUNEA 5: Protecția utilizatorului de energie termică

CAPITOLUL VIII: Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului și ale utilizatorilor de energie termică

SECȚIUNEA 1: Drepturile operatorilor serviciului

SECȚIUNEA 2: Obligațiile operatorilor serviciului

SECȚIUNEA 3: Drepturile utilizatorilor de energie termică

SECȚIUNEA 4: Obligațiile utilizatorilor de energie termică

CAPITOLUL IX: Prețuri și tarife

SECȚIUNEA 1: Stabilirea prețurilor și a tarifelor

SECȚIUNEA 2: Protecția socială

CAPITOLUL X: Infracțiuni și contravenții

CAPITOLUL XI: Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 13

(1) Până la data de 31 decembrie 2021 Guvernul aprobă schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență valabilă în perioada 2021-2029, elaborată de Ministerul Energiei.

(2) Guvernul sprijină autoritățile administrației publice locale prin măsuri administrative, legislative și economico-financiare, în scopul dezvoltării și îmbunătățirii cantitative și calitative a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și al asigurării funcționării și exploatării în condiții de siguranță și eficiență economică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia.

(3) În exercitarea prerogativelor și atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) Guvernul urmărește:

a) armonizarea strategiilor și politicilor în serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat cu strategia energetică națională, precum și cu cele privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul și amenajarea teritoriului, protecția și conservarea mediului;

b) adoptarea și implementarea măsurilor având ca obiectiv respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale ce rezultă dintre România și celelalte state membre;

c) descentralizarea serviciilor de utilități publice și consolidarea autonomiei locale cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării acestora;

d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piață în sfera serviciilor de utilități publice, prin crearea unui mediu concurențial, atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată;

e) întărirea capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor acestora privind înființarea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice;

f) promovarea asocierii intercomunitare pentru înființarea și exploatarea unor sisteme de utilități publice;

g) promovarea colaborării, sub diferite forme, dintre autoritățile administrației publice locale și sectorul privat pentru finanțarea înființării, dezvoltării, modernizării și exploatării unor servicii de utilități publice, respectiv a bunurilor ce compun sistemele de utilități publice aferente acestora;

h) restrângerea și reglementarea ariilor unde prevalează condițiile de monopol caracteristice unor servicii de utilități publice.

(…)

Art. 28

(1) Participanții la piața de energie termică sunt operatorii și utilizatorii de energie termică.

(2) Centralele termice și centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot aparține domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, domeniului privat al statului, precum și persoanelor juridice, în condițiile legii.

(3) Centralele termice și centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot fi, după caz, supuse procesului de privatizare, pot fi date în administrare sau concesionate ori pot fi incluse în orice forme de asociere sau parteneriat public-privat, în condițiile prevăzute de lege.

(4) Racordarea la rețelele de transport sau de distribuție a energiei termice, care aparțin proprietății publice sau private a unităților administrativ-teritoriale, este liberă pentru orice producător de energie termică, în condițiile legii.

(5) Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară pot decide să suporte în tot sau în parte costurile de racordare a consumatorilor și/sau a producătorilor, în funcție de interesul comunității, cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de acordare a ajutorului de stat.

(…)

Art. 47

(1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) folosirea de către utilizator a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire pentru alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

b) golirea instalațiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparații fără acordul scris al operatorului serviciului și al asociației de proprietari, cu excepția cazurilor de avarii sau de forță majoră.

(2) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozițiilor prezentei legi, cu excepția faptei care constituie infracțiune și care se pedepsește conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constituie contravenție, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.

(4) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) neinstituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET;

b) montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizație sau cu autorizație a cărei valabilitate a expirat;

c) depozitarea de materiale în zona de siguranță a obiectivelor SACET;

d) efectuarea de săpături în zona de siguranță fără avizul prealabil al operatorului SACET;

e) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu propriu;

f) nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;

g) neasigurarea stocurilor de combustibili și a necesarului de piese de schimb pentru funcționarea SACET;

h) neîntocmirea de către operatorul serviciului a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență.

(5) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

a) neîntocmirea situațiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activități pe care operatorul le desfășoară;

b) amplasarea de construcții de orice fel în zona de siguranță a SACET.

(6) Constituie contravenții și se sancționează operatorii economici cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru următoarele fapte:

a) nerespectarea ordinelor și deciziilor autorității de reglementare competente;

b) nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor și informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare competentă, neîndeplinirea măsurilor dispuse și/sau refuzul de a da curs convocării adresate de către aceasta;

c) neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor/licențelor.

(7) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) practicarea de către producătorii de energie termică și/sau operatorii serviciului a altor prețuri decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă, de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz;

b) practicarea de către operatorii economici și instituțiile publice a altor prețuri pentru energia termică produsă și livrată populației decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competentă;

c) fundamentarea și susținerea cererii de stabilire sau de ajustare a prețurilor de către producătorii de energie termică și/sau operatorul care are și calitatea de furnizor cu date eronate, în scopul obținerii unor prețuri mai mari, dacă fapta nu constituie infracțiune;

d) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără contract de delegare a gestiunii, încheiat în condițiile legii cu autoritatea administrației publice locale, sau cu contract de delegare a gestiunii expirat ori reziliat, conform legislației în vigoare;

e) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără licență sau cu licență a cărei valabilitate a expirat.

 

Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică – (republicare) was last modified: martie 17th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.