Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice și pentru modificarea C. proc. civilă și a altor acte normative

9 iul. 2024
166 views
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea

(M. Of. nr. 647 din 8 iulie 2024)

Se creează cadrul juridic intern de aplicare directă a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, și de reglementare în ordinea juridică internă a măsurilor lăsate la latitudinea statelor membre.

Se stabilesc condițiile utilizării semnăturii electronice, sigiliului electronic, mărcii temporale electronice și documentelor electronice cărora li s-a aplicat o semnătură electronică, o marcă temporală electronică sau un sigiliu electronic și stabilește condițiile prestării serviciilor de încredere și atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în domeniul prestării serviciilor de încredere.

 

În M. Of. nr. 647 din data de 8 iulie 2024 s-a publicat Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea.

Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ și modificările impuse de acesta:

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Regimul juridic al semnăturilor electronice

CAPITOLUL III: Marca temporală

CAPITOLUL IV: Prestarea serviciilor de încredere de către prestatorii de servicii înregistrați în România

CAPITOLUL V: Certificate pentru semnături electronice

CAPITOLUL VI: Autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu

CAPITOLUL VIII: Răspundere și sancțiuni

CAPITOLUL IX: Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 2

Definiții

(1) Definițiile din prezentul articol completează definițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(2) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) înscrisul în formă electronică – conținut creat și utilizat în formă electronică, asimilat documentului electronic;

b) semnătura electronică simplă – o semnătură electronică ale cărei elemente nu îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o semnătură electronică avansată conform art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014;

c) sistem electronic închis – o platformă electronică utilizată de un set definit de participanți, din cadrul aceleiași entități sau stabiliți de către aceasta, ale cărei procese nu au niciun efect direct asupra terților și cu care nu se poate interacționa în mod direct din afara entității în care sistemul este implementat, utilizată pentru procedurile interne ale entității, pentru serviciile prestate de entitate clienților săi sau în orice alte scopuri similare.

Art. 3

Efecte juridice generale

(1) Toate tipurile de semnătură electronică prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau în prezenta lege produc efecte juridice și pot fi utilizate ca mijloace de probă în fața instanțelor de judecată.

(2) Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleași efecte juridice ca același act juridic în format letric.

(3) Valabilitatea semnăturii electronice se verifică în raport cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească la momentul semnării documentului electronic, iar expirarea valabilității certificatului în baza căruia a fost aplicată semnătura nu afectează valabilitatea sau efectele documentului semnat. Prevederile prezentului alineat sunt valabile și în cazul semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci folosesc alte tehnologii.

(4) Perioada maximă de valabilitate a certificatului pentru semnătura electronică avansată se stabilește de emitentul certificatului pentru o perioadă de maximum 2 ani. Autoritatea de supraveghere și reglementare în domeniu este responsabilă pentru stabilirea perioadelor de valabilitate în cazul semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci folosesc alte tehnologii.

(5) Prin excepție de la alin. (4), certificatul pentru semnătură electronică avansată emis conform legii de către Ministerul Afacerilor Interne și înscris pe cartea electronică de identitate este valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani.

(6) Înscrisurile în formă electronică, reglementate potrivit art. 267 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt asimilate documentelor electronice, astfel cum acestea sunt definite de Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Art. 4

Efecte juridice în funcție de tipul de semnătură electronică

(1) Documentul electronic semnat cu o semnătură electronică calificată este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată, în condițiile art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Semnătura electronică calificată produce aceleași efecte juridice ca semnătura olografă.

(2) Documentul electronic emis de către o autoritate sau o instituție publică sau de către o persoană în exercitarea și în limitele atribuțiilor sale de putere publică, semnat cu o semnătură electronică calificată sau care are aplicat un sigiliu electronic calificat este asimilat unui înscris autentic.

(3) În cazul în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de validitate a unui act juridic, documentul electronic îndeplinește această cerință dacă a fost semnat cu o semnătură electronică calificată sau cu o semnătură electronică avansată care, în condițiile prezentei legi, produce aceleași efecte precum semnătura olografă.

(4) În cazul în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă a unui act juridic, documentul electronic îndeplinește această cerință dacă a fost semnat cu o semnătură electronică calificată, o semnătură electronică avansată sau cu o semnătură electronică simplă în condițiile alin. (9).

(5) Documentul electronic semnat cu o semnătură electronică avansată produce aceleași efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă, în oricare dintre următoarele cazuri:

a) actul juridic a fost semnat cu o semnătură electronică avansată creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituție publică din România sau de un prestator de servicii de încredere calificat;

b) documentul electronic este recunoscut de cel căruia îi este opus, recunoașterea putând să rezulte și din faptul neechivoc al executării în tot sau în parte, de către cel care contestă semnătura electronică avansată, a obligațiilor care s-au născut din documentul electronic;

c) părțile au agreat în mod expres, printr-un înscris distinct, semnat cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată, faptul că vor conferi semnăturii electronice avansate efectele juridice ale semnăturii olografe. Părțile confirmă prin același act faptul că au înțeles riscurile și sarcina probei privind semnătura electronică avansată. În cazul raporturilor juridice în care ambele părți sunt profesioniști în sensul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrisul distinct se poate semna și cu semnătură electronică avansată.

(6) Documentul electronic semnat cu o semnătură electronică avansată, emis de o persoană juridică de drept privat, și utilizată într-un sistem închis produce în acel sistem închis aceleași efecte juridice ca și un înscris semnat cu o semnătură olografă.

(7) În interacțiunea dintre utilizatorii unui sistem electronic închis, membrii sistemului pot agrea valoarea și efectele juridice pentru orice tip de semnătură electronică.

(8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile pentru orice sistem electronic în care toți participanții sunt identificați cu un nivel de asigurare ridicat sau substanțial, în conformitate cu punctele 2.1.2 și 2.1.3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 al Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă. Aceste sisteme electronice sunt supuse unui proces de auditare, care va trebui repetat cel puțin o dată la doi ani și care vizează cel puțin securitatea datelor și garantarea trasabilității tuturor acțiunilor utilizatorilor din sistem ce vizează autentificarea și semnarea electronică. Prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (4) se vor stabili obiectivele concrete ale procesului de auditare și procedura prin care autoritatea de supraveghere și control în domeniu menține evidența acestor audituri.

(9) Documentul electronic semnat cu semnătură electronică simplă produce aceleași efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă, în oricare dintre următoarele cazuri:

a) în cazul actelor patrimoniale evaluabile în bani, cu o valoare mai mică de jumătate din salariul minim brut pe economie la data semnării actului;

b) înscrisul semnat cu o semnătură electronică simplă este recunoscut de cel căruia îi este opus, recunoașterea putând să rezulte și din faptul neechivoc al executării în tot sau în parte, de către cel care contestă semnătura electronică simplă, a obligațiilor care s-au născut din înscrisul în formă electronică;

c) în cazul în care ambele părți sunt profesioniști în sensul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea au agreat în mod expres, printr-un înscris semnat cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată, că vor conferi semnăturii electronice simple efectele juridice ale semnăturii olografe. Părțile confirmă prin același act că au înțeles riscurile și sarcina probei privind semnătura electronică simplă.

(10) În sensul art. 309 alin. (2) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actele juridice în care una dintre părți este profesionist pot fi probate și fără a exista un înscris în formă electronică semnat. În cazul în care se încheie un înscris în formă electronică, proba acestuia poate fi făcută prin orice tip de semnătură electronică aplicată pe acesta.

(11) Dacă legea impune încheierea unui act juridic prin înscris autentic, în acord cu dispozițiile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară autentificarea potrivit dispozițiilor legale aplicabile, dispozițiile prezentei legi nefiind aplicabile în acest caz.

(…)

Art. 11

Prestarea serviciilor de încredere

(1) Prestatorii de servicii de încredere asigură accesul utilizatorilor la toate informațiile necesare utilizării corecte și în condiții de siguranță a serviciilor oferite, inclusiv prin publicarea pe propria pagină de internet a ofertei de servicii, a tipurilor de servicii de încredere pe care le furnizează, a tipurilor de semnătură electronică pe care le oferă și a efectelor juridice ale fiecăreia dintre acestea, precum și a modului și restricțiilor de utilizare.

(2) Prestatorul de servicii de încredere va aduce la cunoștința oricărui terț, care dorește să verifice o semnătură electronică creată cu un certificat emis de prestator ori un sigiliu electronic, modalitatea prin care terțul poate verifica semnătura electronică și certificatul utilizat pentru crearea ei ori, după caz, sigiliul electronic. La cererea terțului, prestatorul de servicii este obligat să verifice autenticitatea semnăturii electronice efectuate în baza serviciilor prestate de el și să comunice terțului în termen de 30 de zile gradul de încredere al mijloacelor de identificare electronică utilizate pentru emiterea semnăturii, dacă este cazul.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) conțin cel puțin următoarele elemente în cazul prestatorilor de servicii de încredere care emit certificate:

a) procedura ce trebuie urmată în scopul creării și verificării semnăturii electronice;

b) tarifele percepute, după caz;

c) modalitățile, condițiile și limitele utilizării certificatelor;

d) obligațiile legale ale titularului certificatului și ale prestatorului de servicii de încredere;

e) condițiile contractuale de eliberare a certificatului, cu menționarea expresă a eventualelor limitări ale răspunderii prestatorului de servicii de încredere;

f) condițiile și cazurile în care valabilitatea certificatului poate fi revocată;

g) căile de soluționare a litigiilor;

h) orice alte informații stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

(4) În urma încheierii contractului cu beneficiarul serviciului de încredere, prestatorul de servicii de încredere care emite certificate transmite titularului certificatul, prin canale adecvate din punctul de vedere al securității datelor în tranzit. În urma acceptării certificatului de către titular, prestatorul înscrie certificatul în propriul registru electronic de evidență a certificatelor, potrivit art. 14.

(5) Prestatorii de servicii de încredere sunt obligați să păstreze secretul informațiilor încredințate în cadrul activității lor profesionale, cu excepția celor în legătură cu care titularul certificatului acceptă să fie publicate sau comunicate terților și a celor solicitate de autoritățile competente, potrivit legii. Prestatorii de servicii de încredere răspund pentru îndeplinirea acestei obligații de către personalul angajat sau de către terții cu care colaborează pentru prestarea serviciilor de încredere.

(6) Prestatorii de servicii de încredere colectează date cu caracter personal de la persoana care solicită un certificat și prelucrează aceste date cu respectarea principiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Art. 23

Semnăturile electronice create cu certificate emise de autorități și instituții publice

(1) Autoritățile și instituțiile publice care emit certificate pentru semnături electronice vor respecta normele privind identificarea și autentificarea, emise de autoritatea de supraveghere și reglementare în domeniu și de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

(2) În cazul în care autoritățile și instituțiile publice care furnizează certificate digitale nu au posibilitatea onorării unei solicitări în vederea furnizării acestora, autoritățile sau instituțiile publice solicitante pot achiziționa servicii de încredere furnizate de prestatori de servicii de încredere de drept privat, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile achizițiilor publice.

(3) Autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu va prelua și va păstra arhivele și Registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate de prestatorul de servicii de încredere a cărui activitate nu a fost preluată de către un alt prestator de servicii de încredere.

(…)

Art. 28

Contravenții în legătură cu prestarea serviciilor de încredere

(1) Constituie contravenție, dacă potrivit legii nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 75.000 lei fapta prestatorului de servicii de încredere care:

a) omite să informeze ADR asupra procedurilor de securitate și de eliberare a certificatelor utilizate sau a intenției de încetare a activităților, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute la art. 10 alin. (2), prin nefurnizarea informațiilor sau prin furnizarea lor inexactă;

b) nu își îndeplinește obligația de a facilita exercitarea atribuțiilor de control de către personalul autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens;

c) realizează transferul activităților legate de certificarea semnăturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3);

d) încalcă una dintre obligațiile privitoare la păstrarea secretului informațiilor încredințate în cadrul activității profesionale sau la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 11 alin. (5) și (6).

(2) Constituie contravenție, dacă potrivit legii nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei fapta prestatorului de servicii de încredere care:

a) nu respectă prevederile art. 11 alin. (1), prin nefurnizarea informațiilor utilizatorilor de semnături electronice sau prin furnizarea lor inexactă;

b) nu respectă prevederile art. 11 alin. (2), prin nefurnizarea informațiilor terților îndreptățiți sau prin furnizarea lor inexactă;

c) nu respectă întru totul dispozițiile art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 și alte norme din legislația europeană sau națională care privesc recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video;

d) emite certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu conțin mențiunile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau care conțin informații inexacte ori informații care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice;

e) emite certificate pentru semnătură electronică calificată, respectiv certificate pentru semnătură electronică avansată, fără a verifica identitatea solicitantului în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 și de prezenta lege;

f) emite certificate pentru semnătura electronică cu încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) sau ale art. 16;

g) emite certificate pentru semnătura electronică avansată care nu conțin mențiunile obligatorii prevăzute la art. 15 alin. (2) sau care conțin informații inexacte ori informații care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice;

h) nu efectuează înregistrările în Registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate, prevăzute la art. 14 alin. (2), nu face ori nu menține public registrul, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3), sau încalcă obligația prevăzută la art. 17 alin. (4);

i) nu ia măsuri pentru asigurarea confidențialității în cursul procesului de generare a datelor pentru crearea semnăturilor electronice, în situația în care sunt generate astfel de date;

j) stochează, reproduce sau dezvăluie terților datele de creare a semnăturilor electronice, fără consimțământul expres al semnatarului;

k) emite certificate digitale pe dispozitive de creare a semnăturilor electronice care nu respectă cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 910/2014, dacă în certificat se specifică faptul că este emis pe un astfel de dispozitiv;

l) nu suspendă sau nu revocă certificatele eliberate în termenul legal, dacă suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le suspendă ori le revocă fără respectarea termenelor legale ori a condițiilor prevăzute la art. 17;

m) nu respectă obligația de păstrare a documentației cu privire la un certificat pentru semnătură electronică calificată, respectiv un certificat pentru semnătură electronică avansată pe o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării valabilității certificatului, potrivit art. 12 alin. (2) lit. i) și art. 16 alin. (2);

n) stochează certificatele într-o formă care nu respectă condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. k);

o) aflându-se în unul dintre cazurile prevăzute la art. 13 alin. (1) sau (2), omite să ia măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivei proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, sau nu revocă certificatele potrivit art. 13 alin. (4) sau art. 22 alin. (3);

p) continuă să desfășoare activități legate de emiterea certificatelor pentru semnăturile electronice în situația în care ADR a dispus suspendarea sau încetarea activității prestatorului de servicii de încredere ori nu efectuează la timp notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) sau (2);

q) desfășoară activități legate de eliberarea certificatelor pentru semnăturile electronice folosindu-se, fără a avea dreptul, de calitatea de prestator de servicii de încredere calificat;

r) împiedică exercitarea atribuțiilor de control de către organismul de supraveghere;

s) încalcă una dintre obligațiile prevăzute la art. 12 alin. (2) sau art. 16;

t) divulgă identitatea reală a titularului certificatului, cu încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (5);

u) nu încheie o asigurare de răspundere profesională în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (6);

v) nu respectă obligația prevăzută la art. 12 alin. (8) de a se integra cu Platforma națională de interoperabilitate reglementată de Legea nr. 242/2022 sau cu altă bază de date ce are ca obiect evidența populației pentru a valida actele de identitate prezentate de cetățenii români care solicită certificate calificate;

w) nu respectă obligațiile ce îi revin potrivit art. 24 alin. (2)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Art. 34

Dispoziții tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 se aprobă, la propunerea ADR, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abrogă Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(4) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ADR stabilește sursele de timp precise, legate de ora universală coordonată și elaborează normele tehnice și metodologice de aplicare a legii, care se aprobă prin decizie a președintelui ADR.

(5) Dispozițiile legale în vigoare care cuprind sintagma „semnătură electronică extinsă” sunt interpretate în sensul utilizării semnăturii electronice avansate. Dispozițiile legale în vigoare care cuprind sintagma „semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat” sunt interpretate în sensul utilizării semnăturii electronice calificate.

(6) Prevederile legale din alte acte normative referitoare la semnarea unui document electronic de către personalul din administrația publică cu o semnătură electronică calificată sunt considerate a fi îndeplinite și dacă semnarea se face cu o semnătură electronică avansată creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de către o autoritate sau instituție publică din România.

(7) Orice referire din legislația în vigoare la sintagma „furnizor de servicii de certificare” este considerată ca făcând referire la sintagma „prestator de servicii de încredere”.

(8) Prestatorii de servicii de încredere care au dobândit acest statut înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își mențin acest statut.

(9) Certificatele pentru semnături electronice emise potrivit prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează statutul conferit de legea respectivă până la expirarea sau revocarea acestora. Mărcile temporale emise potrivit prevederilor Legii nr. 451/2004 privind marca temporală sunt considerate mărci temporale electronice în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și al prezentei legi.

(10) În cazul în care acte normative naționale de tipul ordin, instrucțiune, regulament, circulară, precizare, normă, normă metodologică, normă tehnică, îndrumare metodologică, decizie, reglementări, reguli sau orice act normativ cu forță juridică inferioară Ordonanței Guvernului conțin dispoziții contrare prezentei legi, în special în ceea ce privește utilizarea semnăturii electronice potrivit art. 4, emitenții acestor acte le modifică pentru aliniere cu prezenta lege în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. Până la data intrării în vigoare a actelor normative subsecvente, emise în executarea prezentei legi, se aplică prevederile actelor normative în vigoare, în măsura în care nu contravin acesteia.

(11) În cazul în care ordinele cu caracter normativ și alte acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate conțin dispoziții contrare prezentei legi, emitenții acestor acte le modifică și/sau completează în acord cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea societăților nr. 31/1990

(rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modif. și compl. ult.)

Legea cetățeniei române nr. 21/1991

(rep. M. Of. nr. 576 din 13 august 2010, cu modif. și compl. ult.)

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

(M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic

(rep. M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

(M. Of. nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

(M. Of. nr. 1101 din 25 noiembrie 2004, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale

(M. Of. nr. 1227 din 20 decembrie 2004, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

(rep. M. Of. nr. 138 din 25 februarie 2014, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

(rep. M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

(M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale

(M. Of. nr. 299 din 24 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016)

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

(M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

(M. Of. nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice

(M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

(rep. M. Of. nr. 559 din 772 din 10 august 2021, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

(M. Of. nr. 372 din 8 mai 2020)

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale

(M. Of. nr. 515 din 18 mai 2021, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 373 din 14 aprilie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2023)

O.U.G. nr. 140/2022 privind licența industrială unică

(M. Of. nr. 1023 din 20 octombrie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/2023)

Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară

(M. Of. nr. 1104 din 16 noiembrie 2022, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 214/2024

(M. Of. nr. 647 din 8 iulie 2024)

Legea nr. 31/1990

– modifică: art. 117 alin. (4), art. 185 alin. (1).

Legea nr. 21/1991

– modifică: art. 34^1 alin. (2).

O.G. nr. 26/2000

– modifică: art. 21 alin. (5), art. 24 alin. (3), art. 29 alin. (3).

Legea nr. 365/2002

– modifică: art. 10 alin. (1) lit. b).

O.U.G. nr. 195/2002

– modifică: art. 109 alin. (3^1).

Legea nr. 200/2004

– modifică: art. 37^3 alin. (7).

Legea nr. 506/2004

– modifică: art. 12^1 alin. (3).

Legea nr. 589/2004

– modifică: art. 2 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (2) lit. e), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 lit. f)-h), art. 21.

Legea nr. 135/2007

– modifică: art. 7 lit. (a).

Codul de procedură civilă

– modifică: art. 154 alin. (6), art. 154^1 alin. (1).

O.U.G. nr. 111/2011

– modifică: art. 50 alin. (3) lit. (b).

O.U.G. nr. 46/2013

– modifică: art. 28.

Legea nr. 85/2014

– modifică: art. 48 alin. (4).

Legea nr. 208/2015

– modifică: art. 28 alin. (1).

Legea nr. 159/2016

– modifică: art. 12 alin. (6).

Legea nr. 24/2017

– modifică: art. 74 alin. (2).

O.U.G. nr. 62/2020

– modifică: art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4), art. 6.

Legea nr. 146/2021

– modifică: art. 36 alin. (2).

O.U.G. nr. 44/2022

– modifică: art. VII alin. (4) partea introductivă.

O.U.G. nr. 140/2022

– modifică: art. 22 alin. (7).

Legea nr. 304/2022

– modifică: art. 18 alin. (3).

 

Redăm, în continuare, principalele modificări aduse de către Legea nr. 214/2o24.

Codul de procedură civilă

Art. 154 alin. (6)

Vechea reglementare

„(6) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. În vederea confirmării, instanța, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care va conține: denumirea instanței, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea și indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii, numele în clar și semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenței și va fi expediat instanței prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace”.

Noua reglementare

La articolul 154, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică calificată sau semnătura electronică avansată bazată pe un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituție publică din România, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației”.

Art. 154^1 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Comunicarea hotărârilor judecătorești se va face, din oficiu, prin poștă electronică dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanței în timpul procesului. Comunicarea va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință”.

Noua reglementare

La articolul 154^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 154^1

(1) Comunicarea hotărârilor judecătorești se va face, din oficiu, prin poștă electronică dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanței în timpul procesului. Comunicarea va fi semnată cu o semnătură electronică calificată sau o semnătură electronică avansată creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituție publică din România, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință”.

Legea nr. 304/2022

Art. 18 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Hotărârile judecătorești pot fi semnate și cu semnătură electronică calificată”.

Noua reglementare

La articolul 18 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Hotărârile judecătorești pot fi semnate și cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată bazată pe un certificat emis de o autoritate sau o instituție publică din România”.

 

Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice și pentru modificarea C. proc. civilă și a altor acte normative was last modified: iulie 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.