Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz (M. Of. nr. 554/27.07.2015)

29 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5163

Despre

 • Prevenirea formării de deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz
 • Vehiculele și vehiculele scoase din uz, inclusiv componentele și materialele acestora
 • Obligația persoanelor fizice sau persoanelor juridice de a nu depozita vehiculele scoase din uz ori componentele solide și/sau lichide ale acestora
Actul normativSumar
Legea nr. 212/2015
(M. Of. nr. 554 din 27 iulie 2015)
Art. 1-25


 
În M. Of. nr. 554 din 27 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz.
 
Vă prezentăm, în continuare, prevederile Legii nr. 212/2015:
 
Art. 1 Legea nr. 212/2015
 
Art. 1 prevede la primul alineat faptul că respectiva lege stabilește măsuri care urmăresc prevenirea formării de deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deșeuri, precum și îmbunătățirea din punct de vedere ecologic a activității operatorilor economici implicați în ciclul de viață al vehiculelor, în special a operatorilor economici direct implicați în tratarea vehiculelor scoase din uz.

Potrivit alineatului următor, prevederile legii se aplică vehiculelor și vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor și materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3), fără a se ține seama de modul în care vehiculul a fost întreținut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia și indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător ori cu alte componente a căror montare ca piese de rezervă sau ca piese de schimb respectă reglementările europene sau naționale în domeniu.

De asemenea, se dispune faptul că respectiva lege se aplică cu respectarea legislației europene și naționale relevante, în special cu privire la standardele de siguranță, emisiile în atmosferă și nivelul emisiilor de zgomot, precum și la cele referitoare la protecția solului și a apei.

Potrivit următorului alineat, producătorii care fabrică sau importă numai vehicule cu destinație specială, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II și de modificare a anexelor IV, IX și XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), precum și vehiculele respective sunt exceptați de la aplicarea art. 5—7, art. 15 și 17.

Potrivit ultimului alineat, pentru vehiculele cu 3 roți, cu excepția triciclurilor motorizate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, se aplică numai prevederile art. 8, 13 și 18.
 
Art. 2 Legea nr. 212/2015
 
Potrivit art. 2, semnificațiile termenilor specifici utilizați în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.
 
Art. 3 Legea nr. 212/2015
 
Art. 3 are următorul conținut: „În scopul prevenirii apariției deșeurilor, fabricanții de vehicule, în colaborare cu fabricanții de componente și de materiale, sunt obligați să ia măsurile necesare, conform legislației în vigoare, pentru:

 1. a) limitarea și reducerea utilizării substanțelor periculoase în activitatea de producere a vehiculelor începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, pentru a facilita pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea componentelor și materialelor, precum și pentru a evita necesitatea eliminării deșeurilor periculoase;
 2. b) proiectarea și producerea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităților de dezmembrare, reutilizare și valorificare, în special prin reciclare, a componentelor și materialelor acestora;
 3. c) integrarea unei cantități sporite de materiale reciclate în vehicule și în alte produse, în vederea dezvoltării piețelor de desfacere pentru materialele reciclate”.

 
Art. 4 Legea nr. 212/2015
 
Art. 4 prevede la primul alineat faptul că materialele și componentele vehiculelor vor fi introduse pe piață numai dacă nu conțin plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent.

Potrivit alineatului următor, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) materialele și componentele vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3, în condițiile specificate în această anexă.

De asemenea, se dispune faptul că materialele și componentele prevăzute la alin. (2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislației în vigoare.
 
Art. 5 Legea nr. 212/2015
 
Art. 5 stabilește faptul că producătorii de vehicule, împreună cu fabricanții de componente sau de materiale, au obligația de a folosi standarde de codificare pentru componente și materiale pentru a facilita identificarea acelor componente și materiale care sunt adecvate pentru reutilizare și valorificare.

De asemenea, standardele menționate mai sus sunt cele prevăzute în Decizia Comisiei 2003/138/CE de stabilire a standardelor de codificare a componentelor și a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.
 
Art. 6 Legea nr. 212/2015
 
Art. 6 prevede următoarele: „(1) Producătorii de vehicule și operatorii economici implicați în gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt obligați să publice, după caz, în cartea tehnică, pe propriul site sau prin alte mijloace de informare informații privind:

 1. a) proiectarea vehiculelor și a componentelor acestora din punctul de vedere al posibilităților de reciclare și valorificare a acestora;
 2. b) modalitățile de tratare sigură din punctul de vedere al protecției mediului a vehiculelor scoase din uz, în special în ceea ce privește dezmembrarea și evacuarea tuturor fluidelor;
 3. c) dezvoltarea și optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare și valorificare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora;
 4. d) progresele realizate în domeniul valorificării și reciclării în scopul reducerii cantității de deșeuri eliminate, precum și pentru creșterea gradului de valorificare și reciclare.

(2) Producătorii de vehicule au obligația de a pune la dispoziția potențialilor cumpărători informațiile prevăzute la alin. (1). Datele generale referitoare la informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promoționale utilizate la comercializarea noilor vehicule”.
 
Art. 7 Legea nr. 212/2015
 
Art. 7 prevede la primul alineat faptul că fabricanții de componente pentru vehicule au obligația de a furniza operatorilor economici autorizați, care realizează dezmembrarea și/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, cu respectarea secretului industrial și comercial, potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, informațiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea și testarea componentelor reutilizabile.

Potrivit alineatului următor, producătorii de vehicule au obligația de a furniza operatorilor economici autorizați, care realizează dezmembrarea și/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, informațiile privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule, în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piață a acestora.

De asemenea, se dispune faptul că informațiile prevăzute la alin. (2) privesc componentele și materialele vehiculelor, precum și amplasarea în vehicul a tuturor substanțelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15.
 
Art. 8 Legea nr. 212/2015
 
Art. 8 are următorul conținut: „(1) Producătorii de vehicule au obligația de a asigura primirea de la ultimul deținător legal a vehiculelor pe care le-au introdus pe piață, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, și predarea acestora către operatori economici autorizați să desfășoare activități de tratare, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și părților uzate care sunt înlăturate la repararea vehiculelor, devenite deșeuri, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.

(3) Pentru vehiculele scoase din uz, predarea la instalația de tratare a vehiculelor scoase din uz nu implică niciun cost pentru ultimul deținător sau proprietar.

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (3):

 1. a) vehiculele scoase din uz care nu mai conțin una sau mai multe componente esențiale, precum elemente ale trenului de rulare, șasiul, componente de bază ale motorului, elemente mari de caroserie, convertizorul catalitic sau sistemele electronice de control;
 2. b) vehiculele scoase din uz cărora li s-au adăugat deșeuri;
 3. c) vehiculele care au suferit avarii și ale căror componente esențiale prevăzute la lit. a) nu mai pot fi reutilizate sau pregătite pentru reutilizare;
 4. d) vehiculele scoase din uz care nu au fost înmatriculate permanent sau, după caz, nu au fost înregistrate în România.

(5) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), producătorii și/sau distribuitorii de vehicule au obligația:

 1. a) să asigure, individual sau prin contracte cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, minimum:
 2. un punct de colectare în fiecare județ;
 3. un punct de colectare în fiecare oraș cu peste 100.000 de locuitori;
 4. 6 puncte de colectare în municipiul București, câte unul în fiecare sector;
 5. b) să încheie un contract, cu cel puțin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz a căror marcă o introduc pe piață, cu excepția vehiculelor scoase din uz prevăzute la alin. (4), și pentru acoperirea eventualelor costuri pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 15, în cazul în care costurile de colectare și tratare a acestora depășesc veniturile obținute din vânzarea pieselor reutilizabile și a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.

(6) În cazul vehiculelor scoase din uz prevăzute la alin. (4), operatorii care desfășoară doar operații de colectare sau colectare și dezmembrare sunt obligați să încheie un contract, cu cel puțin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz colectate și pentru acoperirea diferențelor, în cazul în care costurile de tratare a acestora depășesc veniturile obținute din vânzarea pieselor reutilizabile și/sau a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora”.
 
Art. 9 Legea nr. 212/2015
 
Potrivit art. 9, producătorii de vehicule au obligația să transmită anual, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului în curs, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, lista cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a vehiculelor scoase din uz cu care au semnat contract potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) lit. b) și lista cu punctele de colectare prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a), liste ce includ datele de contact ale operatorilor economici;

De asemenea, producătorii de vehicule au obligația să pună la dispoziția publicului, pe propriul site și la punctele de vânzare a vehiculelor noi, listele prevăzute la lit. a).

Videoconferința regională de insolvență Buzău
Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (M. Of. nr. 554/27.07.2015) was last modified: august 4th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter