Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (aduce modificări ref. la C. proc. fisc., circulația pe drumurile publice și regimul juridic al contravențiilor). Prezentare generală

26 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9.126

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial

Monitor Dosare
Sumar
Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale  

  (M. Of. nr. 647 din 25 iulie 2018)

Se reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenționale prin constituirea unui cont unic de plată și simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor.

Se aduc modificări următoarelor acte normative:

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.);

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

 

În M. Of. nr. 647 din 25 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

Redăm, mai jos, prezentarea generală a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

Structura actului normativ este următoarea:

Cap. I („Dispoziții generale”), cuprinzând art. 1-4;

Cap. II („Achitarea amenzilor în contul unic și distribuirea sumelor încasate”), cuprinzând art. 5-10;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cap. III („Procesul-verbal de contravenție”), cuprinzând art. 11 și 12;

Cap. IV („Titlul de creanță electronic”), cuprinzând art. 13-17;

Cap. V („Modificarea și completarea unor acte normative”), cuprinzând art. 18 – 20, prin care se aduc modificări unor alte alte normative;

Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”), cuprinzând art. 21-24.

 

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

 

Art. 1 prevede scopul reglementării: prevederea unor măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenționale prin constituirea unui cont unic de plată și simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor. Astfel, potrivit art. 2, pentru aducerea la îndeplinire la scopului acestei legi se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenționale; se reglementează obligația utilizării unei serii de evidență unică a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, denumit în continuare proces-verbal de contravenție; se instituie titlul de creanță electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenție, stabilite de prezenta lege și se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Conform prevederilor art. 3, fac obiectul prevederilor art. 1-17 din lege amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenții constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidență unică a proceselor-verbale de contravenție și modalitatea de preluare și transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanță electronic.

Art. 4 dispune că sumele reprezentând amenzile contravenționale încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul. Distribuirea sumelor se realizează pe baza datelor privind evidența persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanțelor Publice valabile la momentul efectuării transferului. Prin excepție, sumele reprezentând amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România sau cu domiciliu necunoscut, încasate în condițiile acestei legi, se fac venit la bugetul de stat.

De asemenea se prevede că în cazul în care contravenientul își modifică domiciliul, iar distribuirea sumelor reprezentând amenzi contravenționale s-a realizat pe baza datelor existente, la momentul transferului, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, acestea fiind diferite de domiciliul actual, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la nivelul căreia a fost încasată contravaloarea amenzii contravenționale va efectua transferul sumei către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială competentă, în limita obligațiilor de plată transferate către aceasta.

 

Cap. II („Achitarea amenzilor în contul unic și distribuirea sumelor încasate”)

 

Art. 5 stabilește că prin ordin al ministrului finanțelor publice se deschide un cont unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor legii.

Încasarea amenzilor contravenționale în contul unic se face prin modalitățile de plată stabilite prin normele de aplicare a legii, potrivit art. 6.

Astfel, achitarea în numerar a amenzilor contravenționale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entități care se stabilesc prin normele de aplicare a legii, indiferent de domiciliul persoanei fizice. Iar, în cazul amenzilor achitate în condițiile legii, contravenientul nu este obligat să facă dovada plății către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Art. 7 dispune cu privire la documentele de plată prin care se realizează achitarea amenzii contravenționale conțin următoarele informații: seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție; codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod; contul sau codul IBAN al contului unic; suma plătită; data plății și alte informații necesare, stabilite prin normele de aplicare a legii.

Unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care încasează amenzi contravenționale potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) au obligația de a transfera către sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice informații despre încasările efectuate în numerar prin casieriile proprii, precum și despre sumele încasate prin alte modalități de plată decât cele stabilite prin normele de aplicare a legii, se prevede în art. 8.

Procedura și termenele de transmitere către sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice a informațiilor referitoare la încasările efectuate în numerar prin casieriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și prin alte modalități de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul ministrului afacerilor interne.

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării în contul unic, stabilite conform art. 9, Ministerul Finanțelor Publice virează sumele încasate în contul unic de venituri al bugetului local/bugetului de stat, potrivit destinațiilor stabilite de lege, documentul de plată prin care se virează suma din contul unic în contul de venituri bugetare trebuind să conțină datele mai sus menționate.

Art. 10 dispune că Ministerul Finanțelor Publice restituie sumele virate în contul unic, în situația în care transmiterea nu este conformă cu regulile și procedurile de transmitere a sumelor în contul unic stabilite prin această lege sau prin normele de aplicare a legii. Metodologia de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată a amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile legii se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul ministrului afacerilor interne.

Cererile privind solicitarea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată a amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile legii pot fi depuse în termen de maximum un an de la data efectuării plății.

 

Cap. III („Procesul-verbal de contravenție”)

 

Conform art. 11, pentru a fi introdus în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice, potrivit legii, procesul-verbal de contravenție întocmit trebuie să cuprindă, distinct, pe lângă informațiile prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și următoarele informații necesare efectuării plății: seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție; contul unic și codul IBAN al acestuia; suma de plată reprezentând amenda aplicată; suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și alte informații necesare, stabilite prin normele de aplicare a legii, care nu afectează drepturile contravenientului. Modelul acesta al procesului-verbal de contravenție se aprobă prin normele de aplicare a legii.

Seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție conține un set de caractere numerice a cărui structură se stabilește prin normele de aplicare a legii, după cum prevede art. 12.

 

Cap. IV („Titlul de creanță electronic”)

 

Pe de o parte, art. 13 stabilește faptul că titlul de creanță electronic cuprinde un set de informații preluate din procesul-verbal de contravenție înmânat sau comunicat contravenientului (preluarea se face electronic de către organul din care face parte agentul constatator), precum și alte informații: seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție; data întocmirii procesului-verbal de contravenție; data la care procesul-verbal de contravenție a fost înmânat sau comunicat contravenientului; datele de identificare a contravenientului; suma de plată reprezentând cuantumul amenzii aplicate; suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege; data până la care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege; codul IBAN al contului unic; temeiul legal al aplicării sancțiunii; situația procesului-verbal de contravenție.

Datele de identificare a contravenientului sunt, după caz: numele și prenumele, codul numeric personal și domiciliul contravenientului persoană fizică cu domiciliul în România; sau numele și prenumele contravenientului persoană fizică fără domiciliu în România sau cu domiciliul necunoscut și codul numeric personal, dacă persoana are atribuit un asemenea cod, și, după caz, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

Informațiile referitoare la situația procesului-verbal de contravenție se stabilesc prin normele de aplicare a legii.

Pe de altă parte, conform art. 14, titlul de creanță electronic se transmite în format electronic, de către organul din care face parte agentul constatator, organului fiscal competent în colectarea creanțelor fiscale. După transmiterea titlului de creanță electronic, organul din care face parte agentul constatator sesizat cu privire la formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal de contravenție comunică în format electronic această situație și că există o hotărâre definitivă a instanței de judecată.

În situația în care există o hotărâre judecătorească definitivă, organele astfel prevăzute procedează la executare, cu respectarea prevederilor art. 39 din O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, procesele-verbale de contravenție întocmite în condițiile legii se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente.

De asemena, pe cale de excepție, în situația în care sunt necesare informații suplimentare, în cadrul procedurii de contestare la executare, procesul-verbal de contravenție poate fi solicitat de organele fiscale competente sau de către instanțele de judecată.

Mai departe art. 15 stabilește următoarele:

– Titlurile de creanță electronică se transmit în fișiere electronice care conțin semnătură sau altă modalitate de autentificare stabilită prin normele de aplicare a legii.

– Titlul de creanță electronic, transmis în aceste condiții, editat pe suport hârtie de către organul din care face parte agentul constatator sesizat cu privire la formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal de contravenție, este valabil fără semnătură și ștampilă.

– Titlul de creanță electronic devine executoriu, în condițiile art. 37 din O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și stă la baza inițierii măsurilor de recuperare întreprinse de către organele astfel prevăzute, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de prelucrare și transmitere a titlurilor de creanță electronică, inclusiv termenele aferente, se stabilesc prin normele de aplicare a legi, după cum se dispune în art. 16.

În plus, toate aceste prevederi se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare – dispune art. 17.

 

Cap. V („Modificarea și completarea unor acte normative”)

 

În afara dispozițiilor prezentate mai sus, Legea nr. 203/2018 aduce o serie de modificări: Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.), O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.) și O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

În continuare, vă vom prezenta modificările aduse respectivelor acte normative.

 

Codul de procedură fiscală

 

Art. 226 alin. (7) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 226 alin. (7) prevedea:

„(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor-verbale nu împiedică executarea silită a acestora în condițiile în care nu a intervenit prescripția executării”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 226, alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor către organele fiscale în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor- verbale nu împiedică executarea silită a acestora, în condițiile în care nu a intervenit prescripția executării”.

 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 

Art. 109 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 109 alin. (4) prevedea:

„(4) Forma și conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilesc prin regulament”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 109, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Art. 109 alin. (5)-(8) din O.U.G. nr. 195/2002 (abrogat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 109 alin. (5)-(8) prevedeau:

„(5) Contravenientul, cu excepția persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(6) Pentru amenzile contravenționale în cuantum de până la 20 puncte-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), agentul constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele, prenumele și semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune și o sancțiune contravențională complementară.

(8) Amenzile privind circulația pe drumurile publice se achită în condițiile legii și se fac venit integral la bugetele locale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 109, alin. (5)-(8) se abrogă.

 

Art. 120 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 195/2002 (abrogat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 120 alin. (2) și (3) prevedeau:

„(2) Procesele-verbale ale cetățenilor străini sau ale cetățenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidența normală în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către poliția rutieră pe raza căreia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române comunică în scris Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele și prenumele contravenientului, numărul pașaportului și al procesului-verbal de constatare a contravenției, precum și suma datorată, pentru a fi luate în evidență și a fi condiționată intrarea pe teritoriul României a contravenientului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 120, alin. (2) și (3) se abrogă.

 

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 

Art. 8 alin. (3) și (4) din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) și (4) prevedeau:

„(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (3) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau sediul, după caz.

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul”.

 

Art. 8 alin. (5) din O.G. nr. 2/2001 (introdus prin Legea nr. 203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România și persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat”.

 

Art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) prevedea:

„(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea”.

 

Art. 17 din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 prevedea:

„Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

„Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu”.

 

Art. 18 din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea:

„Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) și (1^1). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali”.

 

Art. 25 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (3) prevedea:

„(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată”.

 

Art. 26 alin. (1) și (3) din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) și (3) prevedeau:

„(1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(…)

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(…)

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii”.

 

Art. 27 din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 prevedea:

„Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată de face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

„Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor”.

 

Art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (1) prevedea:

„(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopții zilei următoare, iar termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.

 

Art. 37 din O.G. nr. 2/2001 (modificat prin Legea nr. 203/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea:

„Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate”.

 

Art. 39 alin. (3^1)-(3^3) din O.G. nr. 2/2001 (introdus prin Legea nr. 203/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:

„(3^1) În cazul în care contravenientul își schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancțiuni contravenționale, neîncasate sau încasate parțial pentru diferență, precum și orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.

(3^2) Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.

(3^3) Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (3^2) se fac venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului”.

 

Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

Art. 21 dispune că prevederile cap. I-IV se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.

Organizarea, funcționarea, finanțarea și administrarea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Prevederile cap. I-IV se aplică amenzilor contravenționale, altele decât cele prevăzute mai sus, pe măsura dezvoltării sistemului informatic prevăzut de lege, de la data stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22 prevede că pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a legii, aplicarea și executarea sancțiunii contravenționale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.

De la data intrării în vigoare a legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibilitate.

Conform art. 23, normele de aplicare a legii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la 31 decembrie 2018.

Astfel, Legea 203/2018 intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 1-17 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, potrivit ar. 24.

În fine, art. 25 stabilește, la data intrării în vigoare a legii, dispozițiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul amenzii contravenționale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

La data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 109 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulație pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1A și 1D din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006 (M. Of. nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modif. ult.), se abrogă.

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (aduce modificări ref. la C. proc. fisc., circulația pe drumurile publice și regimul juridic al contravențiilor). Prezentare generală was last modified: august 5th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter