Legea nr. 176/2018 privind internshipul – sinteza prevederilor

20 iul. 2018
Vizualizari: 2976

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Legea nr. 176/2018 privind internshipul

(M. Of. nr. 626 din 19 iulie 2018)

Se reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul: dezvoltării abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship; desfășurării unor activități și familiarizarea cu cerințele organizației-gazdă; cunoașterii de către interni a specificului activității organizației-gazdă în cadrul căruia își desfășoară activitatea, precum și a exigențelor acesteia; dobândirii de experiență profesională, abilități practice și/sau competențe; facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața muncii.

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În M. Of. nr. 626 din 19 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

În continuare prezentăm principalele dispoziții în materie ale respectivului act normativ.

Astfel, Legea nr. 176/2018 reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul: dezvoltării abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship; desfășurării unor activități și familiarizarea cu cerințele organizației-gazdă; cunoașterii de către interni a specificului activității organizației-gazdă în cadrul căruia își desfășoară activitatea, precum și a exigențelor acesteia; dobândirii de experiență profesională, abilități practice și/sau competențe; facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața muncii (conform art. 1).

Prin excepție de la aceste dispoziții, se prevede: „contractele de internship pot fi încheiate și de persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, după caz.

Legea prevede și o serie de definiții ale termenilor: intern, program de internship, organizație-gazdă, perioada programului de internship, contract de internship, îndrumător, coordonator al programelor de internship, referat de evaluare, fișa de internship, certificat de internship, indemnizația pentru internship (definițiile fiind reglementate în art. 2 al legii).

Organizația-gazdă care optează pentru organizarea programului de internship este obligată să respecte prevederile legii și de asemenea să asigure finanțarea programului de internship cu încadrarea în bugetul anual aprobat cu această destinație. În plus, aceasta promovează public, în scris și/sau online, programele de internship desfășurate, criteriile, calendarul și procedura internă de selecție, responsabilitățile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum și condițiile contractuale (numărul de ore și durata programului de internship, valoarea minimă a indemnizației lunare) – stipulează art. 3.

Număr de interni, care au contracte cu organizația-gazdă în mod simultan, nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților acesteia, cu o singură excepție: „organizația-gazdă care are încadrați cel mult 20 salariați poate încheia simultan cel mult două contracte de internship” – se prevede în art. 4.

În art. 5 se dispune că între intern și organizația-gazdă se poate încheia un singur contract de internship, durata unui program de internship fiind de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive. Prin excepție, între intern și o organizație-gazdă se pot încheia mai multe contracte de internship, cu condiția ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să nu fie mai mare de 6 luni.

Încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activității respective este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute. Astfel, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității .

Se prevăd și o serie de interdicții cu privire la organizațiile-gazdă care nu pot încheia contract de internship, cele care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship; cele la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat față de alți angajatori/organizații-gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu; precum și cele care au încheiat contractul de internship cu scopul de a evita încheierea unui contract de muncă, pe o perioadă de 3 ani de la data aplicării sancțiunii.

În plus, conform art. 6 și art. 7, este interzisă delegarea de sarcini internului ce constau în prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică și practică conform contractului de internship. Activitățile se prestează sub directa coordonare a unui îndrumător, desemnat de conducătorul organizației-gazdă dintre salariații calificați, cu o experiență de cel puțin un an în domeniul de activitate în care urmează să se desfășoare programul de internship. Un îndrumător poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 interni. Exercitarea activității în calitate de îndrumător se include în fișa postului și în programul normal de lucru al acestuia, fiind prevăzute și câteva interdicții (persoene care nu pot fi îndrumători) și obligații ale îndrumătorului.

Internul are dreptul la o indemnizație pentru internship, plătită de organizația-gazdă, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship, în cuantum egal cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată, conform art. 8.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână și în situația internilor cu vârsta sub 18 ani, aceasta este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare peste durata prevăzută.

Organizația-gazdă are obligația de a ține evidența timpului în care internul își desfășoară activitatea specifică din cadrul programului de internship, precum și obligația de a prezenta această situație organelor de control ori de câte ori este solicitat acest lucru.

Cu privire la procedura de evaluare a activității internului (art. 9-12), legea prevede că evaluarea activității internului se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern, modul de îndeplinire al acestora. Referatul de evaluare se aduce la cunoștința internului, prin notificare scrisă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship, iar internul nemulțumit de rezultatul evaluării poate contesta, la șeful ierarhic superior al îndrumătorului sau la coordonatorul programelor de internship, după caz, calificativul obținut în urma procesului de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, iar organizația-gazdă este obligată să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia. De asemenea, în termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, organizația-gazdă are obligația de a elibera internului un certificat de internship.

În continuare, legea prevede drepturile și obligațiile internului și ale organizației-gazdă (art. 13-18), pe care le redăm mai jos.

Drepturile internului:

– să primească indemnizația pentru internship de la organizația-gazdă în cuantumul stipulat în contractul de internship;
– să beneficieze de asistența și coordonarea îndrumătorului desemnat de organizația-gazdă;
– să i se stabilească activități al căror nivel de complexitate pot să evolueze treptat pe parcursul programului de internship;
– să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale și perfecționării cunoștințelor sale practice;
– să beneficieze de acces la informații care să îi permită consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților;
– să i se asigure timpul necesar pregătirii în scopul dobândirii/consolidării de abilități practice și/sau competențe;
– să participe la formele de pregătire desfășurate de organizația-gazdă, după caz;
– să beneficieze de evaluare obiectivă;
– să primească referatul de evaluare și certificatul de internship;
– să conteste referatul de evaluare dacă este nemulțumit de rezultatul evaluării;
– alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.

Obligațiile internului:

– să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităților întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship și cu fișa de internship;
– să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;
– să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității sale;
– să respecte prevederile regulamentelor interne;
– să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum și normele pentru situații de urgență;
– alte obligații care decurg din contractul de intenship și, respectiv, din fișa de internship, încheiate între părți.

Drepturile organizației-gazdă:

– să organizeze procesul de selecție a persoanelor ce vor lua parte la internship cu respectarea principiului prevăzut la art. 5 alin. (8);
– să monitorizeze și să evalueze activitatea și cunoștințele asimilate de intern pe perioada și la sfârșitul programului de internship, prin intermediul îndrumătorilor, în condițiile prezentei legi;
– să îi stabilească internului, prin fișa de internship, atribuții în domeniul în care se realizează programul de internship;
– să valorifice cunoștințele teoretice și practice ale internului în perioada programului de internship;
– să exercite controlul asupra modului de desfășurare și de îndeplinire a activităților repartizate internului.

În plus, în situația în care constată încălcarea regulamentelor interne și/sau a contractului de internship, organizația-gazdă are dreptul, după efectuarea unei cercetări interne, să aplice următoarele sancțiuni: avertisment scris; reducerea indemnizației pe o durată de maximum două luni, cu 5-10%; rezilierea contractului de internship.

Obligațiile organizației-gazdă:

– să înmâneze internului, anterior începerii activității, un exemplar din contractul de internship;
– să plătească internului indemnizația pentru internship, conform contractului de internship;
– să desemneze un îndrumător care să ghideze internul în vederea pregătirii profesionale, a aprofundării cunoștințelor teoretice și îmbunătățirii abilităților practice în domeniul în care se realizează programul de internship;
– să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică și tehnologică – necesară valorificării cunoștințelor teoretice ale internului și dezvoltării cunoștințelor practice;
– să supravegheze activitatea internului pe perioada desfășurării programului de internship;
– să elibereze internului, la sfârșitul programului de internship, certificatul de internship;
– să nu folosească internul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de internship și fișa de internship;
– să respecte programul de activitate al internului;
– să informeze despre evaluarea de risc din unitate și despre consecințele riscurilor existente;
– să nu folosească internul la desfășurarea unor activități aferente unor ocupații din Grupa majoră 9 – Muncitori necalificați, conform Clasificării ocupațiilor din România (COR) și/sau în activități în condiții grele sau vătămătoare pentru intern;
– să țină evidența orelor de activitate prestate de fiecare intern și să pună la dispoziția organelor de control această evidență ori de câte ori se solicită acest lucru;
– să asigure pe parcursul desfășurării programului de internship condițiile de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
– să pună la dispoziția organelor de control contractul de internship, fișa de internship, precum și documentele de evidență a activității prestate de intern, inclusiv dovada acordării indemnizației pentru internship;
– să completeze și să transmită datele și informațiile din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activității în cadrul programului de internship, în registrul de evidență a contractelor de internship, înființat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în a cărei rază teritorială aceasta își desfășoară activitatea, ținut în formă electronică, denumit în continuare registrul electronic de evidență;
– să completeze registrul electronic de evidență în ordinea încheierii contractelor de internship.

Registrul electronic de evidență cuprinde elementele de identificare ale internului, data încheierii contractului, data începerii activității în cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizației pentru internship, data încetării contractului de internship, domeniul în care se desfășoară programul de internship.

Cu privire la accesul organizației-gazdă la registrul electronic de evidență, acesta se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit.

Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, respectiv cu privire la contractul de internship, se operează în registrul electronic de evidență, în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției situației care a impus respectiva modificare. Îndreptarea erorilor survenite în completarea registrului electronic de evidență se efectuează la data la care organizația- gazdă a luat cunoștință de acestea.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, are obligația de a înființa registrul electronic de evidență a contractelor de internship, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare. Până la înființarea registrului electronic de evidență a contractelor de internship, evidența este ținută de organizația-gazdă într-un sistem propriu de centralizare.

Art. 19-23 reglementează Contractul de internship.

Astfel, contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației- gazdă. Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii. Prin excepție de la aceste prevederi, instituțiile/autoritățile publice implicate în activități privind pregătirea, organizarea și desfășurarea perioadei de exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene din anul 2019 pot stabili o durată mai mare a contractului de internship, care nu poate depăși 12 luni, în condițiile reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship, în condițiile legii, și se completează, după caz, cu prevederile regulamentelor interne.

Contractul de internship se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă. Durata suspendării contractului de internship nu se ia în considerare la calculul perioadei programului de internship. În situația în care exită nmai multe suspendări iar durata lor  cumulată este mai mare decât 1/3 din perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship, acesta încetează de drept, fără a fi afectat dreptul organizației-gazdă de a încheia un nou contract de internship pe perioada rămasă din programul respectiv sau de a încheia un nou contract de internship cu internul respectiv.

După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului de internship, internul își continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute în contractul de internship.

La încetarea contractului de internship, părțile pot conveni ca activitatea să continue prin încheierea, în condițiile legii, a unui contract individual de muncă. Astfel, organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație, iar cuantumul primei de promovare a angajării se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației. Aceste prevederi nu se aplică însă în cazul în care organizația-gazdă este instituție/autoritate publică.

Pentru a beneficia de prima de promovare, reprezentanții organizațiilor-gazdă depun o cerere la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea termenului mai sus indicat, însoțită de următoarele documente: copia contractului de internship al internului înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă; copia certificatului de internship al internului; copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților; orice alte documente care fac dovada menținerii raporturilor de muncă ale persoanei.

Perioada neîntreruptă de cel puțin 24 de luni nu poate fi constituită din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, cu excepția perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

Încetarea contractului de internship intervine în următoarele situații:

– la expirarea termenului stabilit în contract;
– de comun acord;
– când organizația-gazdă își încetează activitatea;
– prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părți, în măsura în care, la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligențele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin potrivit obligațiilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea notificării;
– prin încheierea unui contract individual de muncă între părți, conform prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, în situații justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare;
– situația în care durata cumulată a suspendărilor este mai mare decât 1/3 din perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship.

De asemenea se prevăd o serie de contravenții (art. 26), astfel se sancționează:

– neachitarea de către organizația-gazdă a indemnizației pentru internship, cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;
– nerespectarea obligației privind durata maximă a timpului prevăzut pentru activitatea de internship, cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;
– nerespectarea prevederilor privind înmânare către intern, anterior începerii activității, a un exemplar din contractul de internship, obligația de a nu folosi internul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de internship și fișa de internship și obligația de a nu să nu folosească internul la desfășurarea unor activități aferente unor ocupații din Grupa majoră 9 – Muncitori necalificați, conform Clasificării ocupațiilor din România (COR) și/sau în activități în condiții grele sau vătămătoare pentru intern, cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;
– nerespectarea prevederilor privind obligația organizației-gazdă de a completa și transmite datele și informațiile din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activității în cadrul programului de internship, în registrul de evidență a contractelor de internship, înființat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în a cărei rază teritorială aceasta își desfășoară activitatea, ținut în formă electronică, denumit în continuare registrul electronic de evidență, accesul organizației-gazdă la registrul electronic de evidență făcându-se pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit, precum și obligația organizației-gazdă de a completa registrul electronic de evidență în ordinea încheierii contractelor de internship, cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;
– nerespectarea obligației de a încheia contractul de internship anterior începerii activității, cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;
– nerespectarea obligației privind durata maximă a contractului de internship de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii, cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;
– includerea în cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, cu amendă de la 300 la 1.000 de lei.

Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se realizează de către: Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția contravenției privind includerea în cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, pentru care sacțoinare se face de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, această posibilitate fiind expres menționată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Conform precizărilor finale din actul normativ, legea intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor privind evidența ținută de organizația-gazdă într-un sistem propriu de centralizare până la înființarea registrului electronic de evidență a contractelor de internship, aceste prevederi intrând în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Legea nr. 176/2018 privind internshipul – sinteza prevederilor was last modified: iulie 31st, 2018 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.