Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (H.G. nr. 23/2015)

27 ian. 2015
6 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 5 (6 votes, average: 4,83 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9997

Despre

  • M. Of. nr. 54 din 22.01.2015
  • H.G. nr. 23/2015
  • Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 54 din 22.01.2015, s-a publicat H.G. nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (M. Of. nr. 142 din 8.07.1998, cu modif. ult.).

Conținutul Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998

Dispoziții cu privire la angajatori (art. 1-11)

Art. 1 are următorul conținut:

„(1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevăzuți la art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare angajatori, stabilesc împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, contractarea achiziționării tichetelor de masă cu una sau mai multe unități emitente astfel cum sunt prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contractarea achiziționării tichetelor de masă se face ținând seama de dispersia geografică a punctelor de lucru ale angajatorilor, precum și de dispersia geografică și numărul unităților de alimentație publică – cantine-restaurant, bufete și magazine alimentare, denumite în continuare unități de alimentație publică, cu care unitățile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă, precum și luând în considerare calitatea și prețul produselor alimentare ale unităților de alimentație publică care au încheiat contracte cu unitățile emitente.

(3) În înțelesul prezentelor norme, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul «tichet de masă» va fi interpretat ca făcând referire atât la tichetele de masă pe suport hârtie, cât și la tichetele de masă pe suport electronic”.

Potrivit art. 2, angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic și/sau hârtie. Aceste clauze trebuie să prevadă următoarele:

a) numărul salariaților din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum și valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaților;

c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității.

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Contractul pentru achiziționarea tichetelor de masă, încheiat între angajator și unitățile emitente, cuprinde cel puțin următoarele clauze, în funcție de suportul utilizat pentru emiterea tichetelor de masă, referitoare la:

a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă și eșalonarea pe luni a acestuia;

b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

c) condițiile în care tichetele de masă pe suport hârtie neutilizate de către salariați se restituie unității emitente de către angajatori;

d) unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente la care salariații pot folosi tichetele de masă;

e) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;

f) modul de administrare și utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de masă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;

g) obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu tichete de masă;

h) obligația emitenților de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;

i) obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească tichetele de masă doar cu scopul de a achiziționa produse alimentare/achita masa și doar din unitățile de alimentație publică care afișează autocolantele speciale de identificare a unității care a emis tichetele de masă.

(2) În cazul angajatorilor care au calitatea de autorități contractante în înțelesul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, la încheierea contractelor pentru achiziționarea tichetelor de masă cu unitățile emitente, se aplică în mod corespunzător prevederile O.U.G. nr. 34/2006 (M. Of. nr. 418 din 15.05.2006, cu modificările și completările ulterioare), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 (M. Of. nr. 625 din 20.07.2006, cu modificările și completările ulterioare).

(3) Comenzile de achiziție de tichete de masă transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin următoarele informații: numele salariaților cărora li se atribuie tichetele, codul numeric personal al fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, numărul de tichete de masă acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominală a tichetului de masă și valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat.

(4) Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru tichete de masă transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin numele și codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat beneficiar”.

Conform art. 4, angajatorii care acordă tichete de masă salariaților evidențiază în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită „Tichete de masă”, sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților”.

Potrivit art. 5, pentru instituțiile publice tichetele de masă pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la alineatul bugetar „Tichete de masă”.

Conform art. 6, sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Potrivit art. 7, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali, numărul de salariați încadrați cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de masă și numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.

La art. 8, se stabilesc următoarele:

„(1) Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv valoarea nominală a unui tichet de masă alimentată pe suport electronic nu poate depăși valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tichetul de masă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.

(3) Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator.

(4) Valoarea nominală a tichetelor de masă acordată angajaților nu poate să fie diminuată în niciun mod față de valoarea nominală stabilită de angajatori împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților.

(5) Tichetele de masă pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente de tichete de masă.

(6) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă să permită efectuarea de operațiuni de retragere de numerar”.

Art. 9 are următorul cuprins:

„(1) Angajatorii distribuie salariaților tichetele de masă pe suport hârtie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori dacă aceștia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat integral unității emitente contravaloarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă pe suport hârtie.

(3) În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, unitatea emitentă transferă salariaților valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic nu poate fi transferată de către unitățile emitente către salariați, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a tichetelor de masă pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea tichetelor de masă pe suport electronic.

(5) Contravaloarea nominală a tichetului de masă, precum și costurile aferente emiterii tichetelor de masă pe suport electronic și/sau costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator salariaților”.

Potrivit art. 10, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. Nu se consideră zile lucrate, în sensul respectivelor norme, următoarele perioade:

a) perioada în care salariații își efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii (republicată în M. Of. nr. 345 din 18.05.2011, cu modif. și compl. ult.), potrivit H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare (republicată în M. Of. nr. 118 din 13.06.1995, cu modif. ult.), și respectiv, potrivit contractelor colective de muncă;

b) perioada în care salariații beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 (M. Of. nr. 66 din 29.01.2007) aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007 (în M. Of. nr 474 din 16.07.2007, cu modif. ult.), precum și de zile festive și de sărbătoare legale sau de alte zile libere acordate conform H.G. nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, și, respectiv, contractelor colective de muncă;

c) perioada în care salariații, potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație zilnică sau lunară de delegare ori de detașare;

d) perioada în care salariații se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.

Conform art. 11, angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 și 5, pentru tichetele de masă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 și 6, pentru tichetele de masă pe suport electronic.

Dispoziții cu privire la salariați (art. 12-16)

Potrivit art. 12, salariații care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptățite să le utilizeze, în exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

La art. 13, se stabilesc următoarele:

„(1) Salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare, stabilit potrivit art. 10.

(2) În cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului la durata normală a timpului de muncă de 8 ore.

Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezență la lucru, cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare, stabilit potrivit art. 10”.

Potrivit art. 14, se interzice salariatului:

a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;

b) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;

c) utilizarea tichetelor de masă în magazine, locații, unități, piețe de orice fel, care nu vând produse alimentare și nu au afișată la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;

d) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziționarea altor produse decât cele alimentare.

Conform art. 15, salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza actului de identitate sau, după caz, a legitimației de serviciu, vizată la zi, numai în unitățile de alimentație publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă, potrivit prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale respectivelor norme.

La art. 16, se prevăd următoarele:

„(1) La sfârșitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data încetării contractului individual de muncă, salariatul are obligația să restituie angajatorului tichetele de masă pe suport hârtie acordate pentru luna în curs, dar necuvenite și neutilizate potrivit prevederilor legale, sau, după caz, contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzătoare tichetelor de masă alimentate și necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

(2) În cazul în care salariatul utilizează într-o lună un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate și necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioară și necuvenite”.

Dispoziții cu privire la unitățile emitente (art. 17-27)

La art. 17 se stabilește faptul că, potrivit Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, unitățile emitente, persoane juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990 (republicată în M. Of. nr. 1066 din 17.11.2004, cu modif. și compl. ult.), precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, pot desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor de masă numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 18 are următorul cuprins:

„(1) În vederea desfășurării activității specifice sectorului tichetelor de masă, unitatea emitentă utilizează unități de alimentație publică, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care încheie contracte pentru prestarea serviciilor în baza Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În scopul garantării accesului beneficiarilor de tichete de masă pe suport electronic la un număr cât mai mare de unități de alimentație publică, unitățile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulație și administrare a tichetelor de masă pe suport electronic aplicațiile și infrastructura deja existente și disponibile la unitățile de alimentație publică sau pot dezvolta propriile platforme”.

Art. 19 prevede următoarele:

„(1) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă pe suport hârtie, în vederea decontării de către angajator:

a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unității emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;

b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor;

c) valoarea nominală a unui tichet de masă imprimată pe acesta, din seria livrată;

d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat;

e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.

(2) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator:

a) numărul de tichete de masă transferate pe suporturile electronice;

b) valoarea nominală a unui tichet de masă;

c) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă alimentate pe suport electronic;

d) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă;

e) costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic.

(3) Unitățile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează tichetele de masă sau al înlocuirii acestuia.

(4) Unitățile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate tichetele de masă corespunzător fiecărui salariat beneficiar, potrivit comenzii de achiziție primite de la angajator”.

Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (H.G. nr. 23/2015) was last modified: mai 12th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter