Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare. Prezentare generală

6 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2692
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

(M. Of. nr. 521 din 26 iunie 2018)

Legea nr. 126/2018 reglementează materia piețelor de instrumente financiare, stabilind prevederile cu privire la activitatea desfășurată pe acestea, dar și cele referitoare la autoritățile și persoanele fizice/juridice implicate în aceasta. De asemenea, actul normativ include definiții ale principalelor  noțiuni utilizate în mod curent în acest domeniu.  

 

În M. Of. nr.  521 din 26 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

 

Legea nr. 126/2018 este structurată în nouă titluri, acestea fiind împărțite în mai multe capitole, respectiv secțiuni, după caz.

Vom reda, mai jos, structura Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

Structura Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

 

Titlul I („Domeniul de aplicare, autorități competente și definiții”);

Titlul II („Condiții de autorizare și de funcționare”);

Titlul III („Piețe reglementate”);

Titlul IV („Limitele impuse pozițiilor și mecanismele de control al administrării pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și raportarea pozițiilor”);

Titlul V („Servicii de raportare a datelor”);

Titlul VI („Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare”);

Titlul VII („Măsuri de administrare specială, lichidarea și insolvența”);

Titlul VIII („Competențe A.S.F.”);

Titlul IX („Auditul financiar”);

– Titlul X („Sancțiuni și măsuri administrative”);

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Titlul XI („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

În continuare, vom prezenta o parte a prevederilor cuprinse în fiecare dintre cele nouă titluri ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

 

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

 

Titlul I („Domeniul de aplicare, autorități competente și definiții”)

 

Pentru început, trebuie făcute unele precizări cu privire la domeniul de aplicare a Legii nr. 126/2018, aceasta reglementând aspecte aflate în strânsă legătură cu activitatea desfășurată pe piețele de instrumente financiare, cu autoritățile și persoanele fizice/juridice implicate în aceasta, precum și cu noțiunile utilizate în mod curent în acest domeniu.

Așadar, legea reglementează aspecte de tipul condițiilor ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării și funcționării societăților de servicii de investiții financiare, al activității de furnizare a serviciilor de investiții sau desfășurarea de investiții propriu-zise pe teritoriul statului român, de către firme care provin din statele membre ale Uniunii Europene ori de către societăți comerciale din state terțe, dar care înființează o sucursală pe teritoriul României.

De asemenea, Legea nr. 126/2018 stabilește și normele aplicabile în ceea ce privește autorizarea și modul de funcționare al operatorilor de piață, precum și al piețelor reglementate, dar și al furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali și a contrapărților centrale. Prin același act normativ s-au statornicit regulile aplicabile în materia activității de supraveghere și aplicare a legii de către A.S.F., sens în care au fost prevăzute unele norme vizând cooperarea acesteia cu alte autorități competente în domeniu.

Prevederile Legii nr. 126/2018 urmează a se aplica următoarelor entități: societățile de servicii de investiții financiare, operatorii de piață, furnizorii de servicii de raportare a datelor, depozitarii centrali, contrapărțile centrale, firmele de investiții din statele membre ale U.E, dar care operează în România fie în baza libertății de a presta servicii, fie prin înființarea unei sucursale, precum și societățile din state terțe, în aceleași condiții cu aplicabile în cazul celor provenite din spațiul U.E.

Aplicarea prevederilor acestui act normativ, precum și a altor asemenea acte ori reglementări europene în materie, se va realiza de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin excepție supravegherea putând fi efectuată și de către Banca Națională a României, dar numai în legătură cu activitatea desfășurată de către instituțiile de credit, deci nu cu acțiunile întreprinse de orice societate de servicii de investiții financiare.

 

Titlul II („Condiții de autorizare și de funcționare”)

 

Pentru desfășurarea activităților de investiții cu titlu profesional și prestarea serviciilor auxiliare acestora, dar și în vederea prestării de servicii de investiții, este necesară obținerea în prealabil a autorizației emise fie de către A.S.F., în cazul societăților de servicii de investiții financiare, fie de către B.N.R., dar aceasta numai în situația instituțiilor de credit. A.S.F. are obligația de a comunica fiecare autorizație eliberată, către ESMA, iar în unele ipoteze limitativ prevăzute de lege, B.N.R. îi poate solicita efectuarea de controale privind respectarea de către instituțiile de credit a prevederilor legii prezentate.

Așadar, societățile de servicii de investiții financiare au dreptul să funcționeze numai în baza autorizației emise de către A.S.F., în limita căreia și prestează cu titlul profesional, servicii și activități de investiții, în toate cazurile după acordarea acesteia. Pe de altă parte, instituțiile de credit pot presta serviciile auxiliare numai alături de acele servicii și activități de investiții reglementate prin secțiunea A a anexei nr. 1 din această lege.

Supravegherea exercitată de către A.S.F. se limitează la obiectul de activitate care intră în sfera sa de competență, iar în vederea prestării serviciilor și desfășurării activităților de investiții, societățile de servicii de investiții financiare angajează persoane fizice, care să acționeze în numele lor, cu interdicția de a întreprinde orice activitate de același tip în nume propriu ori pentru mai multe astfel de societăți.

Toate aceste persoane se înscriu în Registrul A.S.F., fiind obligate să îndeplinească criteriile de experiență și pregătire profesională stabilite de aceeași entitate, care trebuie să înregistreze toate societățile de servicii de investiții financiare, în mod regulat. De asemenea, acest registru este public, putând fii accesat de către orice persoană interesată și fiind actualizat în mod regulat. El include toate informațiile privind serviciile sau activitățile în vederea desfășurării cărora au fost autorizate societățile de servicii de investiții financiare și instituțiile de credit.

În cazul societăților de servicii de investiții financiare, autorizația necesară funcționării se acordă de către A.S.F., în timp ce pentru instituțiile de credit, aceasta trebuie obținută de la B.N.R., deși ambele trebuie să prevadă cu exactitate serviciile sau activitățile pentru care au fost emise, precum și cele auxiliare, neputând conține numai servicii auxiliare.

 

Titlul III („Piețe reglementate”)

 

În vederea acordării autorizației pentru operatorul de piață reglementată, A.S.F. trebuie să se asigure în prealabil, de faptul că atât acesta, cât și sistemele pieței reglementate corespunză cel puțin condițiilor stabilite de acest titlu al Legii nr. 126/2016, în acest sens, operatorul fiind obligat să pună la dispoziție toate informațiile necesare, programul de activitate, tipurile de operațiuni și structura organizatorică pe care o are în vedere. Aceste date urmează a fi folosite de către A.S.F. pentru a se asigura că piața reglementată a instituit toate măsurile necesare pentru respectarea obligațiilor care îi revin.

Așadar, obținerea autorizației este condiționată de îndeplinirea de către viitorul operator a unor cerințe cu privire la: capitalul social minim al societății pe acțiuni și resursele necesare pentru desfășurarea acesteia, obiectul principal de activitate și activitățile conexe, structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor care exercită influență semnificativă asupra membrilor organului de conducere, condițiile de calificare, experiență profesională și reputație care trebuie îndeplinite de către membrii organului de conducere și persoanele cu funcții-cheie din cadrul operatorului de piață,cazurile de incompatibilitate și conflict de interese, dotarea tehnică și resursele, dar și contractul încheiat cu un auditor financiar avizat de A.S.F.  Din analiza acestor prevederi se observă faptul că societățile de servicii financiare sunt reglementate sub forma societăților comerciale pe acțiuni, exigențele cărora trebuie să le răspundă fiind similare cu cele impuse pentru această formă de organizare.

În desfășurarea activității sale, operatorul de piață este obligat să supravegheze respectarea de către piața reglementată pe care o administrează, a cerințelor stabilite prin lege analizată, dar are beneficiază și de posibilitatea exercitării drepturilor corespunzătoare acesteia, în limitele prevăzute de lege. Pe de altă parte, este interzisă orice încercare a operatorului de a limita numărul de persoane cu drept de acces pe piața reglementată, pe care acesta o administrează și o organizează.

Întreaga activitate a operatorilor de piață se derulează sub supravegherea A.S.F. și cu respectarea prevederilor acestei legi, odată cu autorizarea, aceștia fiind înscriși în Registrul A.S.F.. Verificarea îndeplinirii condițiilor de către operatorul de piață și a respectării duratei de funcționare avută în vedere la momentul autorizării, se face de către A.S.F., în mod regulat. Pe de altă parte, și regulile impuse de către operatorul de piață reglementată presupun menținerea de condiții transparente și nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, în vederea accesului sau aderării membrilor la piață.

Astfel, pe o piață reglementată se pot admite atât ca membri, cât și ca participanți, firmele de investiții și instituțiile de credit autorizate de A.S.F., B.N.R. sau de autoritățile competente din alte state membre, în vederea furnizăii de servicii de investiții sau a exercitării de activități de investiții, dar și alte categorii de persoane, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe: au o reputație suficient de bună, prezintă un nivel suficient de aptitudine, de competență și de experiență pentru tranzacționare,dispun, dacă este cazul, de o organizare adecvată și dețin resurse suficiente pentru rolul pe care trebuie să și-l asume, ținând seama de diferitele mecanisme financiare pe care piața reglementată le-ar putea avea pentru a garanta decontarea adecvată a tranzacțiilor.

 

Titlul IV („Limitele impuse pozițiilor și mecanismele de control al administrării pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și raportarea pozițiilor”)

 

Limitele cu privire la dimensiunea poziției nete pe care o persoană o poate deține în price moment în instrumente financiare derivate pe mărfuri tranzacționate în locuri de tranzacționare și în contracte extrabursiere echivalente din punct de vedere economic, se instituie și se aplică de către A.S.F., potrivit metodologiei de calcul stabilite prin standardele tehnice întocmite de ESMA, adoptate de Comisia Europeană. Pentru determinarea cu exactitate a limitelor, se au în vedere atât toate pozițiile deținute de o persoană, cât și cele deținute în numele acesteia, cumulate la nivelul unui grup, în scopul, prevenirii abuzului de piață, sprijinirii condițiilor de decontare și de formare a prețului în mod ordonat.

De asemenea, se dorește prevenirea pozițiilor care provoacă distorsionarea pieței și, în deosebi, asigurarea convergenței dintre prețurile instrumentelor derivate în luna livrării și prețurile de pe piața la vedere pentru marfa activ-suport, fără a aduce atingere mecanismului de descoperire a prețului pe piața mărfii activ-suport. Pe de altă parte, limitele aplicate pozițiilor nu pot fi extinse asupra pozițiilor deținute de o entitate nefinanciară sau în numele acesteia și care pot fi considerate în mod obiectiv ca reducând riscurile legate direct de activitatea comercială a respectivei entități nefinanciare.

Limitele pentru fiecare contract derivat pe mărfuri tranzacționat într-un loc de tranzacționare pe baza metodologiei de calcul stabilite prin standardele tehnice întocmite de ESMA și adoptate de Comisia Europeană, sunt stabilite de către A.S.F., iar limitele impuse pozițiilor cuprind contractele extrabursiere echivalente din punct de vedere economic. în cazurile în care s-a constatat existența unie modificări semnificative în furnizarea elmentelor livrabile sau în totalul pozițiilor deschise ori orice altă modificare semnificativă în cadrul pieței, A.S.F.va revizui aceste limite pe baza stabilirii elementelor livrabile sau a totalului pozițiilor deschise. În acest caz,  limita poziției se restabilește în conformitate cu metodologia de calcul prevăzută la alin. (5).

Ori de câte ori același instrument derivat de mărfuri este tranzacționat în cantități importante în locuri de tranzacționare din mai multe jurisdicții, autoritatea centrală competentă este considerată a fi cea din locul de tranzacționare în care se înregistrează cel mai mare volum de tranzacții. Acesata va stabili limita poziției unice care trebuie să se aplice tuturor tranzacțiilor din contractul respectiv, iar în cazul în care A.S.F. deține această calitate, ea este obligată să consulte autoritățile competente din alte locuri de tranzacționare în care instrumentul derivat pe mărfuri respectiv este tranzacționat în cantități importante cu privire la limita poziției unice care trebuie să se aplice și la orice revizuire a limitelor pozițiilor unice.  Dacă aceste autorități nu ajung la un consens, ele trebuie să declare în scris motivele complete și detaliate pentru care consideră că cerințele prevăzute la art. 156 alin. (1) – (3) nu sunt îndeplinite, eventualele litigii care rezultă în astfel de cazuri urmând a fi soluționate de către ESMA.

Mai mult, au fost stabilite mecanisme de control al administrării pozițiilor de către societățile de servicii de investiții financiare, instituțiile de credit sau operatorii de piață care administrează un loc de tranzacționare în care se tranzacționează instrumente financiare derivate pe mărfuri. Aceste mecanisme includ cel puțin: monitorizarea totalului pozițiilor deschise ale persoanelor; accesarea informații de la persoane, inclusiv toată documentația relevantă, privind dimensiunea și scopul unei poziții sau al unei expuneri generate, informații privind beneficiarii reali sau subiacenți, orice practică concertată și orice activ sau pasiv conex de pe piața activului-suport; impunerea unei persoane să elimine sau să reducă o poziție, în mod temporar sau permanent, în funcție de cazurile specifice, și de a adopta măsuri corespunzătoare în mod unilateral pentru a asigura eliminarea sau reducerea în cazul în care persoana respectivă nu respectă cerința;  impunerea după caz, unei persoane să reintroducă lichiditate pe piață la un preț și volum convenite, în mod temporar, cu intenția expresă de a reduce efectele unei poziții majore sau dominante.

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Prezentare generală was last modified: iulie 6th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.