[UPDATE: Rectificare] Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare – modificări (Legea nr. 188/2022)

14 iul. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 177

Update: Rectificare publicată în M. Of. nr. 703 din 13 iulie 2022

În M. Of. nr. 703 din 13 iulie 2022 a fost publicată Rectificarea din 13 iulie 2022 în cuprinsul Legii nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicată în M. Of. nr. 617 din 23 iunie 2022.

Astfel, în Legea nr. 188/2022 se fac următoarele rectificări:

– la art. I pct. 13, la partea dispozitivă, în loc de: „… punctul 2, subpunctul (i)…” se va citi: „… punctul (i)…”;

– la art. I pct. 14, la partea dispozitivă, în loc de: „… punctul 2 subpunctul (i) se introduce un nou subpunct, subpunctul (i1)…” se va citi: „… punctul (i) se introduce un nou punct, punctul (i1)…”;

– la art. I pct. 15, la partea dispozitivă, în loc de: „… punctul 2, subpunctul (iii)…” se va citi: „… punctul (iii)…”;

– la art. V, în loc de: „… art. I pct. 53…” se va citi: „… art. I pct. 51…”.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

(M. Of. nr. 521 din 26 iunie 2018; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

(M. Of. nr. 617 din 23 iunie 2022)


– modifică:
art. 1, art. 72 alin. (4), art. 158, art. 235, art. 255, art. 262, ;

– introduce:
art. 77 alin. (3) și (4), art. 81^1, art. 82 alin. (3^1) și (3^2), art. 85^1, art. 100^1, art. 126^1.

 

În M. Of. nr. 617 din 23 iunie 2022 s-a publicat Legea nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 14

Noua reglementare

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1

Prezenta lege se aplică societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., operatorilor de piață, depozitarilor centrali, contrapărților centrale, firmelor de investiții din alte state membre care operează pe teritoriul României în temeiul libertății de a presta servicii sau prin înființarea unei sucursale, precum și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în România prin înființarea unei sucursale.

 

Art. 72 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 72 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) S.S.I.F. sau un operator de piață care administrează un SOT instituie mecanisme prin care se asigură că se conformează definiției efectuării de cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu prevăzute la art. 3 pct. 17.

 

Art. 158

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 158 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 158

(1) În cazul în care instrumentele financiare derivate pe mărfuri agricole bazate pe același activ-suport și cu aceleași caracteristici sunt tranzacționate în cantități importante în locuri de tranzacționare din mai multe jurisdicții sau în cazul în care instrumentele financiare derivate pe mărfuri critice sau importante bazate pe același activ-suport și cu aceleași caracteristici sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare din mai multe jurisdicții, iar A.S.F. deține calitatea de autoritate competentă din locul de tranzacționare în care se înregistrează cel mai mare volum de tranzacții, aceasta, în calitate de autoritate centrală competentă, stabilește limita poziției unice care trebuie să se aplice tuturor tranzacțiilor cu instrumentele financiare derivate respective.

(2) A.S.F., în cazul în care deține calitatea de autoritate centrală competentă, conform prevederilor alin. (1), consultă autoritățile competente din alte locuri de tranzacționare în care respectivele instrumente derivate pe mărfuri agricole sunt tranzacționate în cantități importante sau în care sunt tranzacționate respectivele instrumente financiare derivate pe mărfuri critice sau importante, cu privire la limita poziției unice care trebuie să se aplice și la orice revizuire a limitelor pozițiilor unice.

(3) În cazul în care autoritățile competente nu sunt de acord cu stabilirea limitei poziției unice de către autoritatea centrală competentă, acestea declară, în scris, motivele complete și detaliate pentru care consideră că cerințele prevăzute la art. 156 alin. (1)-(3) nu sunt îndeplinite, eventualele litigii care rezultă în astfel de cazuri urmând a fi soluționate de către ESMA.

(4) Pentru a face posibilă monitorizarea și executarea limitei poziției unice, A.S.F. participă la mecanisme de cooperare, inclusiv la schimbul de date pertinente cu autoritățile competente ale locurilor de tranzacționare în care se tranzacționează în cantități importante instrumente financiare derivate pe mărfuri agricole, bazate pe același activ-suport și cu aceleași caracteristici, sau se tranzacționează instrumente financiare derivate pe mărfuri critice sau importante, bazate pe același activ-suport și cu aceleași caracteristici, și cu autoritățile competente ale deținătorilor de poziții pe instrumentele financiare derivate pe mărfurile respective.

 

Art. 235

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 235 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 235

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și de prezenta lege, A.S.F. poate fi furnizor de formare, pregătire și perfecționare profesională, respectiv evaluator de competențe profesionale în domeniul pieței de capital.

 

Art. 255

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 255 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 255

S.S.I.F., operatorii de piață, APA și ARM autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) al aceluiași regulament, instituțiile de credit în legătură cu serviciile sau activitățile de investiții și serviciile auxiliare și sucursalele societăților din țările terțe, precum și depozitarul central și participanții la sistemul depozitarului central trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea de către angajați a încălcărilor potențiale sau efective, la nivel intern, printr-un canal de comunicare specific, independent și autonom.

 

Art. 262

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 262 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 262

Constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și se sancționează conform prevederilor art. 348 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, furnizarea de către o persoană de servicii de investiții sau desfășurarea de activități de investiții fără a deține autorizația sau aprobarea necesară conform prevederilor:

a) art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (10), art. 122 alin. (2) și art. 129 alin. (1);

b) art. 7 alin. (1) a treia teză sau art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și, atunci când un APA sau un ARM beneficiază de o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) din regulamentul menționat, a art. 27b din respectivul regulament.

 

Art. 77 alin. (3) și (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 77, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:

(3) În cazul în care este responsabilă cu autorizarea și supravegherea activităților unui mecanism de publicare aprobat, denumit în continuare APA, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 34 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) din regulamentul menționat, sau ale unui mecanism de raportare aprobat, denumit în continuare ARM, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 36 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) din același regulament, A.S.F. monitorizează activitățile respectivului APA sau ARM pentru a evalua respectarea condițiilor de funcționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(4) A.S.F. are competența de a solicita informațiile necesare în vederea verificării respectării obligațiilor prevăzute la alin. (3) de către APA sau ARM.

 

Art. 81^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 81 se introduce un nou articol, art. 81^1, cu următorul cuprins:

Art. 81^1

S.S.I.F. este exonerată de la cerințele prevăzute la art. 51 alin. (2)-(5) și la art. 81 alin. (2)-(4), în cazul în care serviciul de investiții pe care îl furnizează se referă la obligațiuni care nu încorporează niciun alt instrument derivat decât o clauză de tip make-whole (cu plată integrală) sau în cazul în care instrumentele financiare sunt comercializate sau distribuite exclusiv contrapărților eligibile.

 

Art. 82 alin. (3^1) și (3^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 82, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:

(3^1) În cazul în care contractul de cumpărare sau de vânzare a unui instrument financiar este încheiat prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță care împiedică furnizarea prealabilă a informațiilor privind costurile și cheltuielile, S.S.I.F. poate furniza informațiile privind costurile și cheltuielile fie în format electronic, fie pe hârtie, dacă un client de retail solicită acest lucru, fără întârzieri nejustificate după încheierea tranzacției, cu condiția să fie îndeplinite următoarele două condiții:

a) clientul a fost de acord să primească informațiile fără întârzieri nejustificate după încheierea tranzacției;

b) S.S.I.F. i-a oferit clientului opțiunea de a amâna încheierea tranzacției până când clientul va primi informațiile.

(3^2) În plus față de cerințele prevăzute la alin. (3^1), S.S.I.F. are obligația de a oferi clientului opțiunea de a primi prin telefon informațiile privind costurile și cheltuielile înainte de încheierea tranzacției.

 

Art. 85^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 85 se introduce un nou articol, art. 85^1, cu următorul cuprins:

Art. 85^1

(1) Furnizarea de servicii de cercetare de către terți unor S.S.I.F. care oferă clienților servicii de administrare a portofoliului sau alte servicii de investiții sau auxiliare este considerată ca o îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 81 alin. (1), dacă:

a) înainte de furnizarea serviciilor de executare sau de cercetare a fost încheiat un acord între S.S.I.F. și furnizorul de servicii de cercetare care prevede ce parte din taxele combinate sau plățile comune pentru servicii de executare sau de cercetare poate fi atribuită cercetării;

b) S.S.I.F. își informează clienții cu privire la plățile comune pentru serviciile de executare și de cercetare efectuate în contul furnizorilor terți de cercetare; și

c) cercetarea căreia îi corespund taxele combinate sau plățile comune privește emitenții a căror capitalizare bursieră pentru perioada de 36 de luni anterioară furnizării cercetării nu a depășit 4,87 miliarde lei, exprimată prin cotațiile de sfârșit de an, pentru anii în care sunt sau au fost cotate, ori prin capitalul propriu aferent exercițiilor financiare în care nu sunt sau nu au fost cotate.

(2) În sensul prezentului articol, cercetarea trebuie înțeleasă ca incluzând materialele sau serviciile de cercetare referitoare la unul ori mai multe instrumente financiare sau alte active ori la emitenții sau potențialii emitenți de instrumente financiare ori ca incluzând materialele sau serviciile de cercetare strâns legate de un anumit sector sau de o anumită piață, contribuind la formarea unor opinii despre instrumentele financiare, activele sau emitenții din respectivul sector ori piața respectivă.

(3) Cercetarea include, de asemenea, materiale sau servicii prin care se recomandă sau se sugerează, în mod explicit sau implicit, o strategie de investiții și se exprimă o opinie motivată asupra valorilor sau prețurilor prezente sau viitoare ale instrumentelor financiare ori ale activelor sau se oferă o analiză și informații originale și se ajunge la concluzii bazate pe informații noi sau existente care ar putea fi folosite în cadrul unei strategii de investiții și care ar putea să aibă relevanță și valoare adăugată pentru deciziile luate de S.S.I.F. în numele clienților taxați pentru respectiva cercetare.

 

Art. 100^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 100 se introduce un nou articol, art. 100^1, cu următorul cuprins:

Art. 100^1

(1) Cerințele prevăzute la art. 82 alin. (2) lit. c) nu se aplică altor servicii furnizate clienților profesionali în afara consultanței de investiții și a administrării portofoliului.

(2) Cerințele prevăzute la art. 87 alin. (5) și (6) și la art. 89 alin. (2)-(6) nu se aplică serviciilor furnizate clienților profesionali, cu excepția cazului în care clienții respectivi informează S.S.I.F., fie în format electronic, fie pe suport hârtie, că doresc să beneficieze de drepturile prevăzute în dispozițiile respective.

(3) S.S.I.F. ține evidența comunicărilor cu clienții, menționate la alin. (2).

 

 

Art. 126^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 126 se introduce un nou articol, art. 126^1, cu următorul cuprins:

Art. 126^1

(1) Prin excepție de la prevederile art. 126 alin. (1), S.S.I.F. poate presta servicii și activități de investiții și servicii auxiliare în state terțe membre ale Grupului G7, la distanță, fără a înființa o sucursală, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

a) legislația din statul terț membru al Grupului G7 permite prestarea de servicii și activități de investiții de către firmele de investiții din Uniunea Europeană autorizate conform Directivei 2014/65/UE, cu modificările și completările ulterioare;

b) S.S.I.F. respectă condițiile impuse de autoritatea competentă cu supravegherea firmelor de investiții din statul terț membru al Grupului G7.

(2) Prestarea de servicii și activități de investiții și servicii auxiliare în state terțe membre ale Grupului G7 este supusă notificării prealabile transmise de S.S.I.F. către A.S.F., însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: statul terț membru al Grupului G7 în care S.S.I.F. intenționează să presteze servicii și activități de investiții și servicii auxiliare și obiectul de activitate ce urmează a fi prestat;

b) declarația reprezentantului legal al S.S.I.F. prin care acesta confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1);

c) planul de afaceri în legătură cu statul terț respectiv, în limba română și în traducere legalizată în limba statului terț respectiv, care să includă cel puțin:

(i) fundamentarea oportunității prestării de servicii și activități de investiții și servicii auxiliare;

(ii) tipurile de servicii și activități de investiții și servicii auxiliare;

(iii) volumul estimat al activității în primii 3 ani de activitate în statul respectiv;

(iv) estimări ale poziției financiare și ale performanței aferente activității în statul respectiv;

(v) studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) cadrul legislativ existent în statul terț membru al Grupului G7 în care S.S.I.F. intenționează să presteze servicii și activități de investiții și servicii auxiliare.

(3) În termen de maximum 45 de zile de la primirea notificării și a documentelor prevăzute la alin. (2), A.S.F.:

a) poate solicita S.S.I.F. informații suplimentare sau alte documente pe care le consideră necesare;

b) se poate consulta cu autoritatea competentă cu supravegherea firmelor de investiții din statul terț membru al Grupului G7 cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și cu privire la cadrul legislativ din statul respectiv care să permită exercitarea de către A.S.F. a funcțiilor sale de supraveghere.

(4) S.S.I.F. are obligația de a răspunde solicitării A.S.F. prevăzută la alin. (3) lit. a) în termen de maximum 30 de zile.

(5) A.S.F. poate respinge, prin decizie motivată, începerea activității S.S.I.F. în condițiile prevăzute la alin. (1) dacă, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de S.S.I.F., în conformitate cu alin. (2)-(4), consideră că S.S.I.F. nu respectă cerințele prevăzute de prezenta lege și de reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia sau în cazul în care cadrul legislativ existent în țara terță și/sau modul de aplicare a acestuia împiedică exercitarea de către A.S.F. a funcțiilor sale de supraveghere.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), A.S.F. emite în termen de maximum 45 de zile de la primirea notificării, documentelor și a informațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) o decizie motivată care poate fi contestată de S.S.I.F. în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform prevederilor art. 270.

(7) În situația în care A.S.F. nu se adresează S.S.I.F. conform alin. (3) sau (6), la finalul celor 45 de zile, A.S.F. informează S.S.I.F. cu privire la posibilitatea începerii demersurilor pentru prestarea de servicii și activități de investiții și servicii auxiliare în țara terță membră a Grupului G7.

(8) S.S.I.F. informează A.S.F. cu privire la începerea activității în țara terță în maximum 5 zile de la data primirii acordului de la respectiva autoritate competentă cu supravegherea firmelor de investiții din statul terț membru al Grupului G7 cu privire la îndeplinirea condițiilor impuse de autoritatea competentă și transmite A.S.F. acest acord.

(9) Orice modificare a documentelor și informațiilor comunicate A.S.F. în conformitate cu alin. (2) și (3) este notificată A.S.F. Prevederile alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.

(10) A.S.F. stabilește prin reglementări raportările ce se transmit de S.S.I.F. cu privire la prestarea de servicii și activități de investiții și servicii auxiliare conform prezentului articol.

(11) A.S.F. cooperează cu autoritatea competentă cu supravegherea firmelor de investiții din statul terț membru al Grupului G7 pentru schimbul de informații în exercitarea prerogativelor de supraveghere ale S.S.I.F.

[UPDATE: Rectificare] Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare – modificări (Legea nr. 188/2022) was last modified: iulie 14th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.