O.U.G. nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului – modificări (Legea nr. 123/2015)

9 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2194

Despre

  • M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015
  • Legea nr. 123/2015
  • Aprobarea și modificarea O.U.G. nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 20/2014
(M. Of. nr. 325 din 5 mai 2014)
Legea nr. 123/2015
(M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015)
modifică: art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (6), art. 5, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (2),  art. 10, art. 11 alin. (2) și (4), art. 11 alin. (8), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (2) în partea introductivă, art. 16 alin. (1), (2) și (4), art. 17 alin. (2), art. 20, art. 23
abrogă: art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (3)-(5), art. 9, art. 14, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3) și (6)
introduce: art. 3 alin. (31), art. 3 alin. (41) și (42), art. 11 alin. (51), art. 15 alin. (11)


 

În M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 123/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 325 din 5 mai 2014).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 20/2014 prin Legea nr. 123/2015:

Art. 2 alin. (1) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea faptul că Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se înființa ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor de privatizare, cu coordonarea și controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și prin preluarea unor activități, potrivit prevederilor respectivei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) prevede: „D.P.A.P.S. se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și în coordonarea ministrului economiei, comerțului și turismului, responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor de privatizare, cu coordonarea și controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și prin preluarea unor activități, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”.

 
Art. 3 alin. (1) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) dispunea faptul că Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., îndeplinea următoarele atribuții:

a) elabora și supunea spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domenii de activitate, în baza propunerilor instituțiilor publice implicate, pentru a asigura o corelare cu strategiile și politicile promovate pe domeniile de activitate ale acestora;

b) elabora și supunea spre aprobare Guvernului proiecte de legi și proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul privatizării;

c) îndruma metodologic și monitoriza întregul proces de privatizare;

d) aviza și supunea spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) monitoriza hotărârile și deciziile inițiate de reprezentanții instituțiilor publice implicate luate în perioada de pregătire și realizare a privatizării în domeniile restructurării, reorganizării, dizolvării și lichidării operatorilor economici;

f) monitoriza implementarea strategiilor aprobate, în condițiile respectivei ordonanțe de urgență;

g) propunea spre aprobare Guvernului elementele esențiale ale contractului de mandat pentru privatizarea societăților de interes strategic;

h) întocmea rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezenta spre analiză Guvernului;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

i) efectua din oficiu, la solicitarea prim-ministrului sau la cererea motivată a ministrului de resort, verificări privind conformitatea punerii în aplicare a strategiilor;

j) îndeplinea orice alte atribuții prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate și lua orice măsuri, în condițiile respectivei ordonanțe de urgență, pentru îndeplinirea acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) prevede: „Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin D.P.A.P.S., îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domeniile de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

b) elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul privatizării, la inițiativa D.P.A.P.S.;

c) avizează și supune spre aprobare Guvernului programul de privatizare privind societățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

e) propune spre aprobare Guvernului elementele esențiale ale mandatului pentru privatizarea societăților de interes strategic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

f) întocmește rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului;

g) asigură activitatea de monitorizare postprivatizare a contractelor de privatizare încheiate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și în conformitate cu dispozițiile legale incidente;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate și ia orice măsuri, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru îndeplinirea acestora”.

 
Art. 3 alin. (31) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (31) prevede: „D.P.A.P.S. exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar a statului privind administrarea, reorganizarea și/sau restructurarea operatorilor economici și a filialelor acestora aflați în portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în limitele competențelor aprobate de ministrul economiei, comerțului și turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 
Art. (41) și (42) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (41) și (42).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (41) prevede: „În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăți la care statul român este acționar unic sau majoritar și exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, D.P.A.P.S. va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanțe deținute asupra acestora de alte instituții publice, regii autonome ori societăți cu capital majoritar sau integral de stat, în numele și pe seama deținătorilor de creanțe, cu acordul entității creditoare și în modul stabilit cu aceasta”.

De asemenea, art. 3 alin. (42) stabilește: „D.P.A.P.S. va putea avansa sumele aferente pregătirii și derulării procedurii de valorificare a creanțelor prevăzute la alin. (41), inclusiv cele de publicitate, consultanță și evaluare a creanțelor, urmând a recupera sumele avansate din prețul de vânzare a creanțelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanțelor nu are loc, potrivit acordului celor două entități”.

 
Art. 3 alin. (6) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (6) prevede: „Numărul de posturi necesar la constituirea D.P.A.P.S. este de 45, acesta putând fi majorat ulterior, prin hotărâre a Guvernului”.

Art. 4 alin. (2) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) dispunea faptul că atribuțiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(4) se exercită, în condițiile respectivei ordonanțe de urgență, de către o structură organizată distinct în cadrul D.P.A.P.S.

Noua reglementare

Art. 4 alin. (2) – Abrogat.

 
Art. 5 O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condițiile legii și cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituțiile publice/organele administrației publice centrale, pentru operatorii economici aflați sub autoritatea acestora, care intră în procedura de privatizare, începând cu data intrării în vigoare a actului de declanșare a procesului de privatizare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 prevede: „(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condițiile legii și cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituțiile publice/organele administrației publice centrale.

(2) În situația în care D.P.A.P.S. preia, cu respectarea alin. (1), personal contractual necesar de la instituțiile publice/organele administrației publice centrale, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, în condițiile legii, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora”.

 
Art. 6 alin. (2) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) stabilea faptul că personalul D.P.A.P.S. își desfășura activitatea pe baza contractului individual de muncă și, după caz, în temeiul unui raport de serviciu. Salarizarea și alte drepturi ale acestuia se stabileau potrivit legislației aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin.(2) stabilește: „Personalul D.P.A.P.S. își desfășoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. Salarizarea și alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislației aplicabile personalului plătit din fonduri publice”.

 
Art. 8 alin. (1) și (2) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) dispunea faptul că strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul era acționar, indiferent de domeniul de activitate al acestora, se elaborau de D.P.A.P.S.

De asemenea, art. 8 alin. (2) stabilea faptul că pentru operatorii economici de interes strategic, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esențiale ale mandatului și condițiile principale ale contractului ce urma a fi încheiat de instituția publică implicată pentru vânzarea acțiunilor/activelor se inițiau de Ministerul Economiei și instituția publică implicată, la propunerea D.P.A.P.S., și se supuneau spre aprobare Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) prevede: „Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acționar, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, se elaborează de D.P.A.P.S.”.

De asemenea, art. 8 alin. (2) stabilește: „Pentru operatorii economici de interes strategic, precum și pentru cei din domeniul utilităților, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esențiale ale mandatului și condițiile principale ale actelor juridice ce urmează a fi încheiate de instituția publică implicată/operatorul economic în cadrul procesului de privatizare se inițiază, după caz, de către D.P.A.P.S. și se supun spre aprobare Guvernului”.

 
Art. 8 alin. (3)-(5) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) dispune faptul că pentru ceilalți operatori economici, strategiile de privatizare elaborate de D.P.A.P.S. se aprobau prin ordin comun al ministrului economiei și al conducătorului instituției publice implicate, ulterior aprobării de către Guvern a memorandumului elaborat în acest sens.

De asemenea, art. 8 alin. (4) prevedea faptul că actele administrative prevăzute la alin. (2) și (3) conțineau mandatul special acordat D.P.A.P.S. în vederea înstrăinării activelor/acțiunilor operatorilor economici, în numele și pentru instituția publică implicată. Diminuarea participației statului se realiza cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

În sfârșit, art. 8 alin. (5) stabilea faptul că mandatarul era obligat să execute toate instrucțiunile privitoare la executarea mandatului, înscrise în actele administrative prevăzute la alin. (2) și (3).

Noua reglementare

Art. 8 alin. (3)-(5) – Abrogate.

 
Art. 9 O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 la primul alin. prevedea faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi reveneau potrivit art. 3 și 4, D.P.A.P.S. avea dreptul să solicite, în scris, informații, documente și situații referitoare la orice operațiuni de administrare a operatorilor economici, necesare pentru realizarea strategiilor de privatizare de la orice instituție publică implicată.

De asemenea, la alin. următor dispunea faptul că instituțiile publice implicate prevăzute mai sus erau obligate să întreprindă toate demersurile necesare pentru ca reprezentanții statului în organele de conducere ale operatorilor economici să furnizeze la timp și în mod complet informațiile solicitate.

Noua reglementare

Art. 9 – Abrogat.

 
Art. 10 O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) prevedea faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, D.P.A.P.S. prelua, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat pe baza situațiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândește toate bunurile, drepturile și își asumă toate obligațiile și atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei.

De asemenea, la alin. (2) stabilea faptul că începând cu data prevăzută la alin. (1), D.P.A.P.S. putea prelua o parte din patrimoniul instituțiilor publice/ministerelor în vederea exercitării atribuțiilor proprii, respectiv mijloacele fixe și obiectele de inventar, necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3 și corespunzătoare numărului de personal preluat, conform art. 5, prin protocol de predare-preluare.

În sfârșit, la ultimul alin. se prevedea faptul că în termen de 30 de zile de la data finalizării procesului de privatizare, D.P.A.P.S. putea preda instituției publice implicate prin protocol de predare-preluare patrimoniul preluat potrivit prevederilor alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia, pe baza situațiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândește toate bunurile, drepturile și își asumă toate obligațiile și atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului”.

 
Art. 11 alin. (2) și (4) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) dispunea faptul că asigurarea finanțării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 3 se realizează prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

De asemenea, art. 11 alin. (4) stabilea faptul că finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți, inclusiv filialele acestora, ce făceau obiectul respectivei ordonanțe de urgență, se asigura din bugetul aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., cu excepția societăților din energie care nu se afla în proces de pregătire și realizare a privatizării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) stabilește: „Asigurarea finanțării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 și 4 se realizează prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii”.

(…)

De asemenea, art. 1 alin. (4) prevede: „Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenței ordonanțe de urgență, se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S.”.

 

O.U.G. nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului – modificări (Legea nr. 123/2015) was last modified: iunie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.