Legea farmaciei nr. 266/2008 – modificări (O.G. nr. 4/2018)

28 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4679

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea farmaciei nr. 266/2008 (rep. M. Of. nr. 85 din 2 februarie 2015; cu modif. ult.)O.G. nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

(M. Of. nr. 735 din 24 august 2018)

 

– modifică: art. 2 alin. (1) lit. a)-b) și lit. d), art. 2 alin. (7), art. 8 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (3) și alin. (5), art. 19 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 22, art. 24, art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28, Titlul Cap. IV, art. 31, art. 36^1, art. 37, art. 38, art. 38^1, art. 38^2, art. 39, sintagma „cu amănuntul”;

– introduce: art. 11 lin. (3),  art. 37^2- art. 37^3, art. 38^3;

– abrogă: art. 32.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

În M. Of. nr. 735 din 24 august 2018, s-a publicat O.G. nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (rep. M. Of. nr. 85 din 2 februarie 2015; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse Legii farmaciei nr. 266/2008 se referă la reglementarea unor fapte ce constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000 de lei la 100.000 de lei, precum și cu anularea autorizației de funcționare. Astfel, aceste sancțiuni vor fi aplicate pentru eliberarea de medicamente de către unitatea farmaceutică în lipsa aprobării prețului de producător de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu prevederile legale, cu excepția situației neaprobării prețului în termenul legal. De asemenea amenda și anularea autorizației se vor aplica și pentru practicarea de către unitățile farmaceutice a unor prețuri cu amănuntul mai mari decât cele aprobate de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art.  2 alin. (1) lit. a)-b) și lit. d) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 2 alin. (1), lit. a)-b) și lit. d) prevedeau:

„(1) Farmacia comunitară asigură asistența farmaceutică a populației prin următoarele activități:

a) eliberarea la prețul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescripție medicală;

b) eliberarea la prețul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fără prescripție medicală;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(…)

d) eliberarea medicamentelor de uz veterinar;”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 2 alin. (1), lit. a)-b) și lit. d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Farmacia comunitară asigură asistența farmaceutică a populației prin următoarele activități:

a) vânzarea și eliberarea la prețul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescripție medicală;

b) vânzarea și eliberarea la prețul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fără prescripție medicală;

(…)

d) vânzarea și eliberarea medicamentelor de uz veterinar;”.

 

Art.  2 alin. (7) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 2, alin. (7) prevedea:

„(7) Vânzarea și eliberarea medicamentelor se fac numai cu amănuntul, cu excepția medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor care, potrivit reglementărilor legale, sunt destinate truselor de urgență, precum și a medicamentelor destinate unei unități medicale autorizate. Excepție fac farmaciile și oficinele locale de distribuție din sistemul penitenciar unde, conform reglementărilor interne, se realizează eliberarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice, consumabilelor și a altor produse destinate asigurării asistenței medicale pentru deținuți, conform legislației execuțional penale”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 2 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Vânzarea și eliberarea medicamentelor se fac numai en détail, cu excepția medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor care, potrivit reglementărilor legale, sunt destinate truselor de urgență, precum și a medicamentelor destinate unei unități medicale autorizate care nu deține în structură o farmacie cu circuit închis. Excepție fac farmaciile și oficinele locale de distribuție din sistemul penitenciar unde, conform reglementărilor interne, se realizează eliberarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice, consumabilelor și a altor produse destinate asigurării asistenței medicale pentru deținuți, conform legislației execuțional penale”.

 

Art.  8 alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 8, alin. (2) prevedea:

„(2) Înființarea, organizarea și funcționarea, precum și preschimbarea autorizațiilor de funcționare ale farmaciilor comunitare și ale drogheriilor se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și denumite în continuare norme”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor comunitare, oficinelor locale de distribuție, farmaciilor cu circuit închis și drogheriilor, precum și modificarea autorizațiilor de funcționare ale farmaciilor comunitare, farmaciilor cu circuit închis și ale drogheriilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și denumite în continuare norme”.

 

Art.  10 din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Autorizația de funcționare prevăzută la art. 8 alin. (1) se acordă pe denumirea persoanei juridice și numele farmacistului-șef de farmacie de către Ministerul Sănătății.

(2) Pentru obținerea autorizației de funcționare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul depune la direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic:

a) cererea-tip;

b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-șef al unității, și certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, eliberat în condițiile legii, însoțit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciștilor din România;

c) fișele de atribuții ale farmaciștilor, avizate de Colegiul Farmaciștilor din România;

d) actul constitutiv al societății prevăzute la art. 6 alin. (1);

e) certificatul de înregistrare a societății la oficiul registrului comerțului;

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spațiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;

g) schița în care să fie prezentate suprafețele încăperilor, certificată de reprezentantul legal al solicitantului;

h) documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de unitate farmaceutică;

i) lista privind dotarea cu mobilier, ustensile și aparatură;

j) dovada încadrării în prevederile art. 12 alin. (1);

k) dovada achitării taxei prevăzute la art. 42 pentru autorizare, mutare sau orice altă modificare în autorizația de funcționare a farmaciilor.

(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației, personalul împuternicit din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București verifică dacă aceasta este completă, dispune efectuarea inspecției, efectuează inspecția în vederea autorizării și transmite Ministerului Sănătății decizia de conformitate a spațiului cu destinație de unitate farmaceutică, raportul de inspecție și documentația completă.

(4) Dacă documentația depusă de solicitant nu este completă sau conformă, acesta va fi notificat și va avea la dispoziție 15 zile lucrătoare, din momentul notificării, pentru completarea dosarului. În cazul în care dosarul nu va fi completat în acest interval cu documentația solicitată, acesta se clasează.

(5) Decizia de conformitate sau neconformitate a spațiului cu destinație de unitate farmaceutică se emite de către directorul executiv al direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pe baza raportului de inspecție întocmit de către personalul împuternicit din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

(6) În cazul unei decizii de neconformitate a spațiului, însoțită de un raport de inspecție nefavorabil, inspecția se reprogramează de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării de către solicitant a remedierii deficiențelor. Autorizația de funcționare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficiențelor constatate, iar în cazul neremedierii acestora în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de neconformitate, directorul executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București va emite o decizie de clasare.

(7) Autorizația de funcționare prevăzută la art. 8 alin. (1) se eliberează de către Ministerul Sănătății în 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei de conformitate a spațiului cu destinație de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, însoțită de raportul de inspecție și de documentația completă.

(8) În cazul schimbării persoanei juridice pe numele căreia a fost eliberată autorizația de funcționare Ministerul Sănătății înscrie denumirea noii persoane juridice pe autorizația de funcționare inițială, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul în care nu sunt solicitate alte modificări. Până la înscrierea noii denumiri, farmacia comunitară funcționează în baza autorizației emise pe numele persoanei juridice anterioare. Documentele pe baza cărora se fac modificările sunt prevăzute în norme și se depun la Ministerul Sănătății în copie, pe suport hârtie sau în format electronic.

(9) Orice altă modificare ulterioară a condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației de funcționare a farmaciei comunitare se notifică Ministerului Sănătății în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării. Dacă aceste modificări se referă la spațiul farmaciei comunitare se solicită direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București inspecția în vederea emiterii deciziei de conformitate a spațiului cu destinație de unitate farmaceutică.

(10) Inspecțiile în vederea emiterii autorizațiilor de funcționare, mutarea punctului de lucru cu destinație de unitate farmaceutică, înființare a oficinelor locale de distribuție și introducere a activității de receptură sau de laborator, precum și cele de reorganizare a spațiului unităților farmaceutice se efectuează de către personalul împuternicit din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București”.

 

Art.  11 alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 11, alin. (2) prevedea:

„(2) Orice modificare ulterioară a listei personalului de specialitate se comunică la Ministerul Sănătății și la colegiile teritoriale, în termen de 30 de zile de la aceasta”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 11 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Colegiile județene, respectiv al municipiului București vor fi notificate de către deținătorii autorizațiilor de funcționare ale farmaciilor comunitare despre modificarea ulterioară a persoanei care are calitatea de farmacist-șef în termen de 30 de zile de la modificare”.

 

Art. 11 alin. (3) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (2), se introduce un alineat, alin. (3), care va următorul conținut:

„(3) În termen de 30 de zile de la emiterea autorizației de funcționare, farmacistul-șef al farmaciei comunitare nou-autorizate este obligat să solicite Colegiului Farmaciștilor din România, respectiv colegiilor teritoriale efectuarea inspecției în vederea obținerii certificatului de Reguli de bună practică farmaceutic”.

 

Art.  13 alin. (3) și alin. (5) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 13, alin. (3) și alin. (5) prevedeau:

„(3) Înființarea oficinelor locale de distribuție în mediul rural și în stațiunile aflate pe litoral se înscrie pe autorizația de funcționare a farmaciei comunitare titulare, care este autorizată și funcționează, prin mențiune, pe baza deciziei de conformitate a spațiului cu destinație de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, însoțită de raportul de inspecție întocmit de personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

(…)

(5) În cazul în care în localitatea din mediul rural se înființează o farmacie comunitară, oficina locală de distribuție se desființează”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 13 alin. (3) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Înființarea oficinelor locale de distribuție în mediul rural și în stațiunile aflate pe litoral se supune procedurii care reglementează înființarea farmaciei comunitare, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătății și se înscrie, prin mențiune, pe autorizația de funcționare a farmaciei comunitare titulare.

(…)

(5) În cazul în care în localitatea din mediul rural se înființează o farmacie comunitară, oficina locală de distribuție se desființează. În momentul emiterii autorizației de funcționare pentru farmacia comunitară nou-înființată, Ministerul Sănătății va notifica deținătorul autorizației de funcționare a farmaciei comunitare în structura căreia funcționează oficina locală de distribuție. Acesta va desființa oficina locală de distribuție în 30 de zile de la primirea notificării”.

 

Art.  19 alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 19, alin. (2) prevedea:

„(2) Începerea activității la noul sediu se poate face numai dacă sunt îndeplinite condițiile de autorizare, pe baza raportului de inspecție favorabil întocmit de personalul de specialitate prevăzut la art. 10 alin. (9) și după înscrierea mențiunii noului sediu pe autorizația de funcționare inițială”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 19 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Începerea activității la noul sediu se poate face numai dacă sunt îndeplinite condițiile de autorizare, pe baza raportului de inspecție favorabil întocmit de personalul de specialitate prevăzut la art. 10 alin. (10) și după înscrierea mențiunii noului sediu pe autorizația de funcționare inițială”.

 

Art.  21 alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 21, alin. (2) prevedea:

„(2) Farmacia comunitară își poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depășește 30 de zile calendaristice, este obligatorie anunțarea Ministerului Sănătății și a colegiilor teritoriale”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 21 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Ministerul Sănătății și colegiile teritoriale vor fi notificate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de suspendarea activității farmaciei comunitare”.

 

Art.  22 din Legea farmaciei nr. 266/2008 (modificat prin O.G. nr. 4/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

Farmacia comunitară își încetează activitatea prin anularea autorizației de funcționare emise de Ministerul Sănătății în următoarele condiții:

a) la cererea titularului autorizației de funcționare;

b) în situațiile prevăzute la art. 37^3, 38, și 38^1 – 38^3”.

Legea farmaciei nr. 266/2008 – modificări (O.G. nr. 4/2018) was last modified: august 28th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter