Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 69/2022)

27 mai 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
133 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene

Campanie Craciun UJmag 2020

(M. Of. nr. 521 din 26 mai 2022)

– modifică: art. 150 alin. (2);

– introduce: art. 57 alin. (4^1), art. 63 alin. (3^2) și (3^3), art. 82 alin. (1^3), art. 111 alin. (2^2), art. 139 alin. (2)-(4), art. 201 alin. (6)-(8).

 

În M. Of. nr. 521 din 26 mai 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse Legii educației naționale.

 

Art. 150 alin. (2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 150 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este de 3-4 ani, după caz, și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile artele spectacolului, științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul științe militare, informații și ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară.

 

Art. 57 alin. (4^1)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale este diferențiat, după cum urmează:

a) pentru premiul I – 1.000 de lei;

b) pentru premiul al II-lea – 700 de lei;

c) pentru premiul al III-lea – 500 de lei;

d) pentru mențiuni – 300 de lei.

 

Art. 63 alin. (3^2) și (3^3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 63, după alin. (3^1) se introduc două noi alineate, alin. (3^2) și (3^3), cu următorul cuprins:

(3^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

(3^3) Elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale, prevăzuți la alin. (3^2), vor putea fi înscriși la filiera/profilul/specializarea care corespunde specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale. Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea se aprobă anual prin ordin al ministrului educației.

 

Art. 82 alin. (1^3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 82, după alin. (1^2) se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu următorul cuprins:

(1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de bursa de performanță pot să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular.

 

Art. 111 alin. (2^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 111, după alin. (2^1) se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul cuprins:

(2^2) Autoritățile administrației publice locale pot acorda din bugetele proprii premii pentru elevii care au obținut performanțe deosebite la olimpiade, concursuri și competiții, naționale și internaționale.

 

Art. 139 alin. (2)-(4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 139, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:

(2) Activitățile de evaluare continuă și evaluare sumativă de tip examen, în cazul formelor de organizare cu frecvență, frecvență redusă și la distanță a programelor de studii universitare de licență și masterat, se realizează în condițiile întâlnirii nemijlocite în spațiul universitar a studenților cu cadrele didactice și de cercetare.

(3) ARACIS elaborează standarde de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, instruire practică și evaluare, diferențiat pentru formele de organizare ale programelor de studii prevăzute la alin. (1) și în raport cu domeniile de studii, precum și cu ciclurile de studii prevăzute la art. 137 alin. (4).

(4) Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituțiile de învățământ superior au dreptul de a organiza programe de studii în condițiile prevăzute la alin. (1), urmând ca ARACIS să verifice respectarea acestora în cadrul procedurilor de evaluare externă a calității desfășurate în condițiile art. 31 alin. (2) și (3), respectiv art. 33 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 201 alin. (6)-(8)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 201, după alin. (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:

(6) Ministerul Educației, în calitate de proprietar, beneficiar și operator al RMUR, controlează gestionarea sistemului, decide cu privire la modificările și îmbunătățirile care i se aduc, în urma consultării și pe baza propunerilor înaintate de către instituțiile care utilizează sistemul informatic, și răspunde solidar pentru confidențialitatea datelor personale înregistrate în sistem alături de celelalte instituții care au acces la acestea.

(7) Datele colectate în RMUR vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.

(8) RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, cât și ale instituțiilor publice centrale. Interoperabilitatea se realizează în baza unor proceduri specifice pentru instituțiile din sistemul de învățământ superior, respectiv a unor protocoale încheiate între Ministerul Educației și alte ministere sau autorități de care aparțin instituțiile care gestionează celelalte baze de date de la nivel național.

 

Art. II din O.U.G. nr. 69/2022
(1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educației.

(2) Procedura de înscriere prevăzută la alin. (1), respectiv procedura de înscriere prevăzută la art. 63 alin. (32) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 69/2022) was last modified: mai 27th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter